ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. สถานะ

2. คณะ/หน่วยงาน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ดีมาก และ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง โปรดเลือก ในช่องระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้านที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ด้านให้บริการซ่อมบำรุง
   1.1 ความรวดเร็วในการให้บริการซ่อมภายหลังการรับแจ้ง
   1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม
   1.3 คุณภาพของงานที่ซ่อม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
   2.1 มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่
   2.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา
   2.3 การให้คำปรึกษา/แนะนำการใช้งานระบบอุปกรณ์/อธิบายถึงสาเหตุของปัญหา
3. ด้านภาพรวม
   3.1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
   3.2 ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
   1. ด้านให้บริการซ่อมบำรุง
   2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
   3. ด้านอื่น ๆ