ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. สถานะ

2. คณะ/หน่วยงาน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ดีมาก และ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง โปรดเลือก ในช่องระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้านที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
   1.1 จัดรูปแบบการแสดงผล ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
   1.2 ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
   1.3 ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
   1.4 การเข้าถึงหน้าเว็บ และการดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
   1.5. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
   1.6. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็น
   1.7. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
   โปรดแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ