รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

สถานะนักศึกษา

เมื่อ: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 04:05:49 | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ดิฉันรหัสนักศึกษา 541102139503 ได้มีการติด E วิชาภาษาไทยปี 56 และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนใหม่ ซึ่งเหลือวิชานี้วิชาเดียวที่จะจบ แต่ดิฉันไม่ได้ติดทาง ม.หรือทำเรื่องพักเรียนเลยจนถึงปัจจุบัน อยากทราบว่าสามารถไปติดต่อลงทะเบียนวิชานี้ได้อยู่ไหคะ หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว

รายการความคิดเห็น
ย้อนกลับ