รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

การส่งเอกสารล่าช้า

เมื่อ: จันทร์ 5 กันยายน 2565 11:36:00 | หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร  ประสานไปหลายครั้งก็ยังไม่ได้รับอยากฝากให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ


รายการความคิดเห็น
ย้อนกลับ