คำถามที่พบบ่อย - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(PMIS)

คำถามที่พบบ่อย - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(PMIS)

รวมคำถามที่พบบ่อยในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งมีระบบดังนี้ 1.ระบบงานทะเบียน2.ระบบการบริหารงบประมาณ3.ระบบพัสดุและการบริหารสินทรัพย์ 4.ระบบงานการเงิน5.ระบบการบัญชี6.ระบบต้นทุนต่อหน่วย7.ระบบบัญชีเงินเดือน 8.ระบบบริหารงานบุคลากร9.ระบบงานธุรกา 10.ระบบทะเบียนและวัดผล