ระบบบริหารโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ
หัวข้อการอบรม
วัน/เวลา
สถานที่อบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร "นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 22 พฤษภาคม 2561 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 103 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) วันที่ 26 - 28 มกราคม 2561 เวลา 8.30-16.30 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 สิงหาคม 09.30 - 16.30 น. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเรื่อง "ระบบส่งเกรดออนไลน์" ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT๑๐๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การใช้บริการห้องเรียนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้บริการห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเรื่อง "ระบบประเมินการสอนออนไลน์" ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเรื่อง "การใช้งาน Office 365 และการใช้งาน Microsoft DreamSpark " ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2, 5, 8 กรกฎาคม 2560 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการเตรียมความพร้อมด้วยระบบทดสอบทางการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (แบบประเมินครู) วัยที่ 14 - 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการเตรียมความพร้อมด้วยระบบทดสอบทางการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (แบบประเมินนักเรียน) วันที่ 14- 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เรื่อง"การใช้งานระบบจัดการเอกสาร ISO 9001 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ" วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และศึกษาดูงาน 1-4 พ.ค. 2560 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กทม.และ ม.รภ.รำไพพรรณี
กิจกรรมที่ 6 การเสนอกิจกรรมโครงการ วันที่ 24-25 มกราคม 2560 อาครารบรรณราชนคริทร์
โครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการตรวจเยี่ยม/ปรับปรุง การใช้งานระบบ eDLTV ครั้งที่ 1 09.00 น. - 16.30 น. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
โครงการอบรมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ห้องสมุดมีชีวิต : อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์อาเซียน วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ห้องสมุดมีชีวิต : ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง Library วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วย การเพิ่มศักยภาพการทำงาน เติมเต็มความปลอดภัย เข้าใจหลักการทำงานของระบบเครือข่าย (วิทยากรจากบริษัท CISCO) วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ห้องประชุมใหญ่ 160 ที่นั่ง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154 http://www.pcru.ac.th/arc