ระบบบริหารโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ
หัวข้อการอบรม
วัน/เวลา
สถานที่อบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน G-Suite และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 (วันพุธที่ 6 ก.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.) วันพุธที่ 6 ก.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง IT105,IT106,IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้ รุ่นที่ 2* วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. -
โครงการ แนะนำการใช้ห้องสมุด วันที่ 17 สิงหาคม 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)
โครงการ แนะนำการใช้ห้องสมุด วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)
โครงการ แนะนำการใช้ห้องสมุด วันที่ 3 สิงหาคม 2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)
โครงการ แนะนำการใช้ห้องสมุด วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)
โครงการ แนะนำการใช้ห้องสมุด วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 และ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้ รุ่นที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

กลุ่มที่ 7 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ+คณะมนุษยศาสตร์ ห้องIT105

กลุ่มที่ 8 คณะมนุษยศาสตร์+คณะวิทยาการจัดการ ห้อง IT106

กลุ่มที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง IT205

กลุ่มที่ 10 สำนักวิทยบริการฯ ห้อง IT103

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 IT106 และ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้ รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

กลุ่มที่ 4 กองนโยบายและแผน + กองพัฒนานักศึกษา ห้อง IT105

กลุ่มที่ 5 กองพัฒนานักศึกษา + คณะครุศาสตร์+คณะเกษตร ห้องIT106

กลุ่มที่ 6 คณะเกษตรและเทคโนฯ+สถาบันวิจัย+งานตรวจสอบภายใน ห้อง IT205

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 IT106 และ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

กลุ่มที่ 1 สถาบันภาษา + กองกลาง ห้องIT105

กลุ่มที่ 2 กองกลาง ห้อง IT106

กลุ่มที่ 3 กองกลาง + สำนักศิลปะ ห้อง IT205

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 IT106 IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบ ระดับ คณะ สำนัก และสถาบัน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สำหรับผู้ใช้งาน รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 7 - 9

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

กลุ่มที่ 7 สำนักส่งเสริมฯ ห้อง IT105

กลุ่มที่ 8 คณะเกษตร+สถาบันวิจัย ห้อง IT106

กลุ่มที่ 9 สำนักวิทยบริการ ห้อง IT205

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 IT106 และ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สำหรับผู้ใช้งาน รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 4 - 6

ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

กลุ่มที่ 4 คณะครุศาสตร์+คณะมนุษย์ฯ ห้อง IT105

กลุ่มที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ห้อง IT106

กลุ่มที่ 6 คณะวิทยาการจัดการ+สำนักศิลปฯ ห้อง IT205

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 IT106 และ IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154 http://www.pcru.ac.th/arc