รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
E-mail
 
หมายเหตุ
1
นางสาว อารีรัตน์ ใจหนัก งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
นางสาว ปาริชาติ ยศปาน งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน parichatyotpan@yahoo.co.th
3
นาง พัชริยา. ศรีสด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Phatchariya.sri@pcru.ac.th
4
นาง สุจิตรา. ดีดาร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน Sujittra.dee@pcru.ac.th
5
นางสาว เนตรนะพิศ ศรีบุปผา งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Natnaphit.s@gmail.com
6
นางสาว สำเนียง สุขเมือง กองพัฒนานักศึกษา
7
นางสาว กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย คณะวิทยาการจัดการ kankulnat95@gmail.com
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรปละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม kenoto@gmail.com
9
นาย ชัยวัช เจริญพร้อม งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม chaiwatpcru@gmail.com
10
นาง พรรณิสา แดงสวัสดิ์ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
11
นาง ธัญญารัตน์ คงเมือง งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
12
นาย ปริญญา ปราบพาลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
นางสาว ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14
นาย ดิษฐพล ตั้งมั่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15
นาย สันธยา นันทพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
นางสาว นพวรรณ จำนวน คณะครุศาสตร์ Thesis_48@hotmail.com
17
นางสาว อาทิตยา ขาวพราย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Khaopraay.a@gmail.com
18
นางสาว สุปราณี พิศมัย คณะครุศาสตร์ supranee2002@gmail.com
19
นางสาว เครือวัลย์ อินทรสุข คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
นางสาว สุกัญญา สิทธิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ice_loveyou957@hotmail.com
21
นาย สมพร แทนจำปา คณะวิทยาการจัดการ spcompb@pcru.ac.th
22
นางสาว นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ืnonglak.yut@pcru.ac.th
23
นางสาว นลักษณ์ อานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ืnongarnee@yahoo.com
24
นางสาว มธุรส มีหล้า งานการเจ้าหน้าที่ hamoomim@hotmail.com
25
นาย ภาณุวัชร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ panuwat_niranon@yahoo.co.th
26
ดร. เจน จันทรสุภาเสน คณะวิทยาการจัดการ jane.cha@pcru.ac.th
27
นางสาว กฤษณา นวลดี คณะครุศาสตร์ kridsana.jaew@gmali.com
28
ผศ.ดร. อนุวัติ คูณแก้ว คณะครุศาสตร์ anuwatkoon@gmail.com
29
นางสาว กนกวรรณ นวาวัตน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ kanokwanpcru@gmail.com
30
ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31
ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี kunyarat.d@pcru.ac.th
32
นาย กิตติพันธ์ พลพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ืnick_science_1@hotmail.com
33
นาง สมใจ กงเติม คณะครุศาสตร์ somjai_gt@live.com
34
นางสาว จะสิทธิ์พร นามวงศ์ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี jasitporn.patty@gmail.com
35
นางสาว อุษา เดชสำรี งานคลัง สำนักงานอธิการบดี
36
นาง พรพิมล อ่อนศรี คณะครุศาสตร์ onsri_porn03@yahoo.com
37
นางสาว จิดาภา คำตื้อ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ chida123@hotmail.co.th
38
นาย เจษฎาพร ปาคำวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
นาง สุภาวดี แจ้งจันทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
40
นาง อรพรรณ ลาย กองนโยบายและแผน
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154 http://www.pcru.ac.th/arc