รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
นาง น้ำอ้อย บุญพัด งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน แบบประเมิน
2
นางสาว วณิชยา บัวสิงคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบบประเมิน
3
นางสาว สุกัญญา สิทธิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบบประเมิน
4
นาง รัชนี ใจรักษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบบประเมิน
5
นาง อุตสา สว่างแจ้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบบประเมิน
6
นาย เพ็ญศักดิ์ ปานนิล งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน แบบประเมิน
7
นางสาว วารินทร์ เพชระบูรณิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบบประเมิน
8
นางสาว กฤษณา นวลดี คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
9
นางสาว สุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบประเมิน
10
นางสาว วาสนา จันทร์ดี คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
11
นางสาวกรกนก ดาบพิมพ์ศรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แบบประเมิน
12
นาง พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
13
นางสาว รัชนีพร ลีกีรติกุล คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
14
นาย สรศักดิ์ พิลาเกิด คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
15
นาง นิภา พิลาเกิด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
16
นางสาว สุพิชญา พูนมี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
17
นางสาว ปวีณา บัวบาง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
18
นาย วิโรจน์ หุ่นทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
19
นาง อมรรัตน์ กาละบุตร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
20
นางสาว มนชยา คลายโศก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
21
นาง ลัดดา ศักดิ์เศรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบประเมิน
22
นางสาว ณัฐวดี แก้วบาง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
23
นางสาว จิรภา เหมือนพิมทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
24
นางสาว กัญญาภัค ดีดาร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
25
นาย พิทักษ์ จันทร์จิระ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
26
นาง พิมพ์ชญา กรอุตตมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบประเมิน
27
นางสาว หงส์ทอง ขุยสุย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบประเมิน
28
นางสาว มัลลิกา อุฤทธิ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบประเมิน
29
นางสาว จารุวรรณ กองสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบประเมิน
30
นางสาว จุฑามาศ แก้วโยน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบประเมิน
31
นางสาว พัชรี พูลวงษ์ คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
32
นางสาว กนกศรี จันทรังสรรค์ คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
33
นาง ชลธิชา ระลึก คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ แบบประเมิน
34
นางสาว นิชานันท์ คงเพ็ง คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
35
นางสาว วรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
36
นาง ปนิตา รังวรรณา คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
37
นาง เพ็ญศิริ. ป้องท้าว คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
38
นางสาว เกษฟ้า กองสี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แบบประเมิน
39
นาง โศศิษฐา แดงตา คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
40
นางสาว ธนัชญา ทับสิงห์ คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
41
นางสาว ภัทรวดี แถมศิิริ คณะครุศาสตร์ แบบประเมิน
42
นางสาว รวิษฎา โคกทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบประเมิน
43
นาง อรวรรณ ดีพา คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
44
นา่ย อุกกฤษฏ์ จารุรัตน์จามร คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
45
นางสาว กัญญา สายสิงห์เทศ คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
46
นางสาว พิมพ์วดี สีที คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
47
นางสาว สุพรรษา คำวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมิน
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154