รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
นาง น้ำอ้อย บุญพัด งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน
2
นางสาว พุทธิดา ขุนเทพ งานบริหารและธุรการ กองกลาง
3
นางสาว ขนิษฐา ขันตี งานบริหารและธุรการ
4
นางสาว นันทพร ทองจิตติ
5
นางสาว อำภาพร นาคเพชร กองนโยบายและแผน
6
นางสาว เนตรนพิศ ศรีบุปผา กองนโยบายและแผน
7
ว่าที่ร.ต. พลากร ชาญณรงค์ คณะครุศาสตร์
8
นาย ณฐพล น้อยเอี่ยม งานบริหารและธุรการ
9
นางสาว เบญจภัทร์ อุปรัง งานทรัพย์สิน
10
นาง ธัญญารัตน์ คงเมือง งานนิติการ
11
นาย ชัชวาล ระตะเจริญ งานนิติการ กองกลาง
12
นาง ลัดดา ศักดิ์เศรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
นางสาว กัลญา กระฐินทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
นาง วาสนา สุขประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
นางสาว ประภาพรรณ บัวบาง คณะวิทยาการจัดการ
16
นางสาว วาสนา จันทร์ดี คณะวิทยาการจัดการ
17
นางสาว ธนัชญา ทับสิงห์ คณะครุศาสตร์
18
นางสาว ภัทรวดี แถมศิริ คณะครุศาสตร์
19
นางสาว รัชดาภรณ์ ทาทอน งานคลัง
20
นางสาว อุษา เดชสำรี งานคลัง
21
นางสาว ถนิม. สกุลมา งานคลัง
22
นาง พรรณิสา แดงสวัสดิ์ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
23
นางสาว สุรีรัตน์ บุตรดา งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง สำนักอธิการบดี
24
นาง วันวิสาข์ บุญจันทร์ กองกลาง
25
นางสาว ยุพา แก้วบาง งานประชุมและพิธีการ
26
นางสาว ณัฐวดี แก้วบาง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
27
นาง นิภา พิลาเกิด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
28
นาง อมรรัตน์ กาละบุตร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
29
นาย กฤษดา ชูละออง งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
30
นาย ธนพร สิลา งานทรัพย์สิน
31
นาง ณัฐชา ก้อนทองคำ กองพัฒนานักศึกษา
32
นางสาว ธันยรัศมิ์ แก้วดอนเมือง งานตรวจสอบภายใน
33
นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว กองพัฒนานักศึกษา
34
นางสาว สุภาณี เมืองจีน ตรวจสอบภายใน
35
นางสาว วนิดา ภักดิ์จรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
นางสาว ฐะปะนีย์ บุญตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
นาย ชูเกียรติ โพนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี้
38
นาง กฤษวีณ์ภัค ทองสี สถาบันวิจัยและพัฒนา
39
นางสาว ชุติมา พุฒอ่อน สถาบันวิจัยและพัฒนา
40
นาง รัตนา ชมมัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
41
นาง ณัฐยา สุโนพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42
นาง ศิริลักษณ์ วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43
นาย กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44
นางสาว พัชรี พูลวงษ์ ครุศาสตร์
45
นางสาว ศิวพร อ่อนชุ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
46
นางสาว กนกพร วาพิลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
47
นางสาว บุญทริกา โพธิ์อรุณ สำนักงานอธิการบดี
48
นางสาว เกวลี น้อมเศียร งานการเจ้าหน้าที่
49
นางสาว กัลยภาพรรณ เกิดเดช งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
50
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญมี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
51
นางสาว ระวิพันธ์ แตงตรง กองพัฒนานักศึกษา
52
53
54
55
56
57
58
59
60
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154