รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
นางสาว เสาวลักษณ์ นาคส่องแสง วิทย์การคอมพิวเตอร์
2
นางสาว ณิชาภา น้อยจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
3
นางสาว สุดารัตน์ ขันตี วิทยาการคอมพิวเตอร์
4
นาย ธนพล วัดบุญเลี้ยง วิทยาการคอมพิวเตอร์
5
นางสาว สัตยาพร เพ็งพิภาค วิทยาการคอมพิวเตอร์
6
นาย ภูริภัทร อุ้ยทองศรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
7
นาย สุธรรม ศรีไพรวัลย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
นางสาว วิไลวรรณ เต่าแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์
9
นาย เกรียงไกร คงเมือง วิทยาการคอมพิวเตอร์
10
นาย เจษวิทย์ ศรีสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์
11
นาย ฉัตรมงคล คำมาตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
12
นาย ภาคภูมิ ช่วยทอง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
13
นาย ภาคภูมิ ทองตุ้ย วิทยาการคอมพิวเตอร์
14
นางสาว พัณณิตา พุ่มลำเจียก วิทยาการคอมพิวเตอร์
15
นาย พิษณุ บุตรทะลิด วิทยาการคอมพิวเตอร์
16
นาย นาถวัฒน์ ขวานหมื่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
17
นาย ปรัชญา บุญยวง วิทยาการคอมพิวเตอร์
18
นาย ปฐวี วงษ์ดี วิทยาการคอมพิวเตอร์
19
นาย ธนากร เพ็งสา วิทยาการคอมพิวเตอร์
20
นาย ฉัตรณรงค์ คำมาตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154