รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
นางสาว อภิภาวดี มาระเพ็ชร สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
2
นางสาว ตรีนากานต์ พรมคำ พัฒนาสังคม
3
นางสาว จิดาภา คำตื้อ พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
นางสาว จิรนันท์ คงโสมา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5
นาย ภูวมินทร์ หงษ์ทอง นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
6
นางสาว นฤมล ขาวเรือง สาขาวิชาภาษาไทย
7
นาย ธนดล ตุลสุข สาขาวิชาภาษาไทย
8
นาย กฤษณะ หมั่นสลุง สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
9
นางสาว ใบเฟิร์น? บุญ?เหลือ? ภาษาไทย
10
นางสาว วาสนา สายแก้ว ภาษาไทย
11
นางสาว อมลวรรณ ภัครวัฒน์อังกูร ภาษาไทย
12
นาง สังเวียน จินดา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13
นางสาว จิราพร เมืองกระจ่าง ภาษาไทย
14
นางสาว กรพรรณ มูลมี สาขาวิชาภาษาไทย
15
นางสาว มิ่งกมล พงศ์นิสภกุล วิชาภาษาไทย
16
นางสาว กรวิภา ผาสีดา วิชาภาษาไทย
17
นางสาว สุปรียา รุ้งแวง ภาษาไทย
18
นางสาว บุษยมาส แสงหาญ ภาษาไทย
19
นาง จงรัก ชาติธนวัฒน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20
นางสาว จามีกร ประทุมมาศ ภาษาไทย
21
นางสาว สุภาภรณ์ สันจะโปะ ภาษาไทย
22
นางสาว สุธิมา โฮกสูงเนิน ภาษาไทย
23
นางสาว ปณิตา วินทะไชย ภาษาไทย
24
นางสาว ชรินทร์ทิพย์ เงินเร็ว ภาษาไทย
25
นางสาว กนกพร ยาพรม นาฏศิลป์
26
นางสาว นันทวัน ปัดชาเขียว สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
สำรอง
27
นางสาว นัฎชา เจริญยิ่ง บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สำรอง
28
นางสาว ประวีณา ล่ำข้อ สาขาวิชาภาษาไทย
สำรอง
29
นางสาส ปิยภรณ์ ชาวระนอง ภาษาไทย
สำรอง
30
นางสาว อารียา ศิริทองจักร์ สาขาวิชาภาษาไทย
สำรอง
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154