O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ลำดับที่ รายละเอียด ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 แนวปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจ การพิจารณาค่าปรับหนังสือ ลิ้งค์
2 แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผัน ลดหย่อน หรือยกเว้น ค่าปรับหนังสือ ลิ้งค์