O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลำดับที่ รายละเอียด ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ลิ้งค์
2 รายงานผลความพึงพอใจการใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ลิ้งค์