O17 E-Service

ลำดับที่ รายละเอียด ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 ระบบแนะนำหนังสือใหม่ ลิ้งค์
2 บริการสืบค้นทรัพยากรผ่านเว็บ OPAC ลิ้งค์
3 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS ลิ้งค์
4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลิ้งค์
5 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลิ้งค์
6 ระบบแจ้งซ่อม: ด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ ลิ้งค์
7 ระบบจองห้องบริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการฯ ลิ้งค์
8 ระบบบริหารโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลิ้งค์