ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ ประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการครู
พนง.มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำพิเศษ
คณะครุศาสตร์ 7 31 1 39
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 49 1 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 59 5 77
คณะวิทยาการจัดการ 9 49 0 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 47 0 64
รวม 60 235 11 306