ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ ประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการครู
พนง.มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำพิเศษ
คณะครุศาสตร์ 12 30 4 46
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 42 3 59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 51 16 83
คณะวิทยาการจัดการ 12 47 0 59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 42 1 61
รวม 72 212 24 308