ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ ประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการครู
พนง.มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำพิเศษ
คณะครุศาสตร์ 12 29 6 47
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 43 3 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 50 14 80
คณะวิทยาการจัดการ 12 48 0 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 44 1 63
รวม 72 214 24 310