ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ ประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการครู
พนง.มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำพิเศษ
คณะครุศาสตร์ 7 36 2 45
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 50 1 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 62 4 78
คณะวิทยาการจัดการ 8 48 0 56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 48 0 64
รวม 55 245 11 311