ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ ประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการครู
พนง.มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำพิเศษ
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0