ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ ประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการครู
พนง.มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำพิเศษ
คณะครุศาสตร์ 10 29 6 45
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 42 2 58
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 50 12 78
คณะวิทยาการจัดการ 13 48 0 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 44 1 63
รวม 75 213 21 309