ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ ประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการครู
พนง.มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำพิเศษ
คณะครุศาสตร์ 6 36 2 44
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 52 0 59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 58 2 72
คณะวิทยาการจัดการ 8 47 0 55
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 48 0 63
รวม 51 252 8 311