ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
คุณวุฒิ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์ 0 28 17 45
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 51 9 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 49 27 78
คณะวิทยาการจัดการ 0 43 13 56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 35 29 64
รวม 4 211 96 311