ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
คณะ/สำนัก/สถาบัน
คุณวุฒิ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์ 0 32 13 45
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 53 4 58
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 51 23 78
คณะวิทยาการจัดการ 0 52 9 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 46 16 63
รวม 6 238 65 309