ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
คุณวุฒิ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์ 0 34 13 47
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 57 2 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 55 22 80
คณะวิทยาการจัดการ 0 53 7 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 46 16 63
รวม 5 245 60 310