ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คณะ/สำนัก/สถาบัน
คุณวุฒิ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์ 0 28 11 39
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 51 9 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 52 25 77
คณะวิทยาการจัดการ 0 46 12 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 38 26 64
รวม 2 221 83 306