ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
คุณวุฒิ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์ 0 32 13 45
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 56 2 59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 53 23 81
คณะวิทยาการจัดการ 0 52 7 59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 45 15 61
รวม 7 238 60 305