ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
คุณวุฒิ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์ 0 27 17 44
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 49 10 59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 43 27 72
คณะวิทยาการจัดการ 0 41 14 55
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 32 31 63
รวม 4 202 105 311