ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0