ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 37 6 2 0 45
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 7 0 0 57
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 8 1 0 77
คณะวิทยาการจัดการ 50 9 0 0 59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 9 3 0 61
รวม 254 39 6 0 299