ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 28 9 2 0 39
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42 16 1 0 59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 27 2 0 76
คณะวิทยาการจัดการ 36 20 0 0 56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 26 5 0 63
รวม 185 98 10 0 293