ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 40 5 2 0 47
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52 8 0 0 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 9 1 0 80
คณะวิทยาการจัดการ 55 4 0 0 59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 6 3 0 61
รวม 269 32 6 0 307