ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 30 12 2 0 44
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 19 1 0 58
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43 27 1 0 71
คณะวิทยาการจัดการ 33 21 0 0 54
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 32 7 0 62
รวม 167 111 11 0 289