ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 38 6 1 0 45
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51 8 0 0 59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 71 9 1 0 81
คณะวิทยาการจัดการ 54 4 0 0 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 7 1 0 61
รวม 267 34 3 0 304