ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 33 10 2 0 45
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 43 15 1 0 59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 26 2 0 77
คณะวิทยาการจัดการ 35 19 0 0 54
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 31 5 0 63
รวม 187 101 10 0 298