ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
สำนักงานอธิการบดี 4 7 22 62 57 152
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 12 10 23
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 0 12 13 27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 1 12 12 26
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 12 5 19
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 15 9 26
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 17 9 29
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 11 1 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0 0 20 1 22
รวม 10 11 26 187 119 353