ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
สำนักงานอธิการบดี 4 7 23 61 57 152
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 12 9 22
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 0 11 14 27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 1 12 13 27
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 13 5 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 16 9 27
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1 16 13 31
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 11 1 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0 20 1 21
รวม 9 10 27 187 125 358