ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ประจำมหาวิทยาลัย
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 3 0 3
โครงการศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม 0 0 0 0 0 0
สำนักงานอธิการบดี 4 6 23 63 57 153
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 11 9 21
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 0 12 13 27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 1 12 13 27
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 13 5 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 13 8 23
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1 18 11 31
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 10 1 11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0 19 1 20
รวม 9 9 27 189 118 352