ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
สำนักงานอธิการบดี 5 10 20 57 62 154
คณะครุศาสตร์ 1 0 1 12 12 26
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 0 12 14 28
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 1 11 11 24
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 12 5 19
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 1 14 9 27
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 10 0 10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 17 12 32
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 1 10 1 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0 0 19 1 21
รวม 11 15 27 177 127 357