ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ประจำมหาวิทยาลัย
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 13 0 13
โครงการศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม 0 0 0 0 0 0
สำนักงานอธิการบดี 4 6 23 63 57 153
คณะครุศาสตร์ 7 0 0 47 11 65
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 1 0 64 13 85
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 0 1 70 15 98
คณะวิทยาการจัดการ 8 0 1 60 5 74
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 2 0 60 8 85
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1 18 11 31
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 10 1 11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0 19 1 20
รวม 54 9 27 439 125 654