ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
สำนักงานอธิการบดี 5 10 20 57 62 154
คณะครุศาสตร์ 13 0 1 41 17 72
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 1 0 55 17 88
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 0 1 61 25 104
คณะวิทยาการจัดการ 13 0 1 60 5 79
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 3 1 58 10 90
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 10 0 10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 17 12 32
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 1 10 1 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0 0 19 1 21
รวม 83 15 27 391 150 666