ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
สำนักงานอธิการบดี 4 9 19 56 64 152
คณะครุศาสตร์ 11 0 1 41 17 70
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 1 0 54 15 84
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 0 1 62 25 104
คณะวิทยาการจัดการ 13 0 1 60 5 79
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 3 1 58 10 90
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 9 0 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 17 12 32
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 1 10 1 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0 0 19 1 21
รวม 78 14 26 389 153 660