ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
สำนักงานอธิการบดี 4 7 23 61 57 152
คณะครุศาสตร์ 8 0 0 48 11 67
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 1 0 61 15 86
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 0 1 74 17 104
คณะวิทยาการจัดการ 8 0 1 61 5 75
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 2 0 64 9 91
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1 16 13 31
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 11 1 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0 20 1 21
รวม 58 10 27 431 135 661