ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
สำนักงานอธิการบดี 4 7 22 62 57 152
คณะครุศาสตร์ 8 0 0 43 11 62
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 1 0 61 14 86
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 0 1 71 17 102
คณะวิทยาการจัดการ 9 0 1 61 5 76
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 2 0 62 9 90
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 17 9 29
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 11 1 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0 0 20 1 22
รวม 63 11 26 422 129 651