ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 0 0 0 0
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 0 0 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0