ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
สำนักงานอธิการบดี 4 10 20 58 65 157
คณะครุศาสตร์ 13 0 1 41 15 70
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 1 0 54 17 87
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 0 1 62 28 108
คณะวิทยาการจัดการ 13 0 1 59 5 78
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 3 1 56 10 89
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 10 0 10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 17 12 32
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 1 10 1 12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0 0 19 1 21
รวม 83 15 27 389 154 668