ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาการ 0 0 0 0 0 0
สายสนับสนุน 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0