ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ประจำมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 45 0 0 250 7 302
สายสนับสนุน 9 9 27 189 118 352
รวม 54 9 27 439 125 654