ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาการ 53 0 0 235 10 298
สายสนับสนุน 10 11 26 187 119 353
รวม 63 11 26 422 129 651