ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ประจำมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 45 0 0 255 19 319
สายสนับสนุน 9 9 27 194 122 361
รวม 54 9 27 449 141 680