ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาการ 49 0 0 244 10 303
สายสนับสนุน 9 10 27 187 125 358
รวม 58 10 27 431 135 661