ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาการ 72 0 0 214 23 309
สายสนับสนุน 11 15 27 177 127 357
รวม 83 15 27 391 150 666