ข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
<
ลำดับที่ หัวข้องานวิจัย/ผลงานวิชาการ เจ้าของผลงาน ปี หน่วยงาน
1 การปรับปรุงคุณภาพเลือดโคป่นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารปลาดุกลูกผสม พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 การจัดการซัพพลายเชนของผักปลอดภัย ด้วยตัวแบบ SCOR: กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2567 คณะวิทยาการจัดการ
3 การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลายไส้ปลาไหลจากสีย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร จังหวัดเพชรบูรณ์ กฤษณา เกตุคำ 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ Bacillus cereus ในสารสกัดจากขิง กมล อยู่สุข 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าสุภาพสตรี จากผ้าเขียนเทียน บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 การสร้างความตระหนักรู้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษานักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อุไรวรรณ ศรีนารางค์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคต่อผักปลอดภัยในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2566 คณะวิทยาการจัดการ
9 การพัฒนายางฟองน้ำธรรมชาติผสมผงถ่านเปลือกเสาวรส เพื่อผลิตเบาะรองนั่งด้วยวิธีออกแบบการทดลอง หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 รูปแบบโครโมโซมมาตรฐานของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุมาลี พิมพันธุ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 การวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยว: ในมุมมองนักท่องเที่ยวชาวไทย ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา 2566 คณะวิทยาการจัดการ
12 ชื่อผลงาน การพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (BCG Model) โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2566 คณะครุศาสตร์
13 การเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากการย่อยเปลือกกุ้งป่นและกระดูกปลาป่นด้วยเอนไซม์บรอมีเลนและเอนไซม์ปาเปนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 Development in Designing Competency-Based Learning Management According to the Guidelines for Driving the Economy (BCG Model) by Using the Concept of Proactive Learning Management for Students Practice Teaching Professional Experience กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2566 คณะครุศาสตร์
15 Optimization and Validation of HPLC/DAD Method for Determination of Adenosine and Cordycepin in Cordyceps Products เสาวภา ชูมณี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 การสร้างและออกแบบลวดลายผ้าขิดยกดอกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคณิตศาสตร์ ทิวาพร ขันผนึก 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 การพัฒนารูปแบบ ATEP MODEL เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สรวงพร กุศลส่ง 2566 คณะครุศาสตร์
18 Comparison of machine learning algorithms with regression analysis to predict the COVID-19 outbreak in Thailand เขมปริต ขุนราชเสนา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 การพัฒนาแบบวัดเชิงสถานการณ์เพื่อวัดสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุไทย ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกาแฟอย่างสร้างสรรค์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา 2566 คณะวิทยาการจัดการ
21 เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อมระบบเฝ้ามองความสามารถเบรกเกอร์และควบคุมโหลด เพื่อการจัดการพลังงานในบ้านด้วยเทคโนโลยีไอโอที ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 ระบบควบคุมโรงเรือนและการให้น้ำแปลงหญ้าอัจฉริยะสำหรับฟาร์มโคเนื้อ วาสนา วงศ์ษา 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าวิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทหล่มบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วันฉัตร กันหา 2566 คณะวิทยาการจัดการ
24 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณัฐแก้ว ข้องรอด 2566 คณะวิทยาการจัดการ
25 การพัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ปิยะวัน เพชรหมี 2566 คณะวิทยาการจัดการ
26 The Prediction Brahman X Charolais and Brahman X Thai native With Evolutionary-Extreme Learning Machine in Phetchabun Thailand วรชัย ศรีเมือง 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27 การประเมินความรุนแรงภายใต้การปลดโหลดต่อระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของปริมาณโหลดและกำลังการผลิตสูง ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 Multicultural Education: Teachers' Awareness of Teaching Management Amid the Uncertain Times of the Hmong ethnic community กิตติวินท์ เดชชวนากร 2566 คณะครุศาสตร์
29 Guidelines for the Thai Education System and the Direction of the Classroom of the Future in Uncertain Time กิตติวินท์ เดชชวนากร 2566 คณะครุศาสตร์
30 Biogas for the use as fuel in Sour Tamarind Cube manufacture of OTOP in Duang Thong District, Phetchabun Province เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกเสาวรสและสารสกัดจากเกล็ดปลาต่ออายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ ศิวดล แจ่มจำรัส 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32 Development of Bilingual Teaching Models According to Multicultural Education Approaches Using English and Ethnicity Language กิตติวินท์ เดชชวนากร 2566 คณะครุศาสตร์
33 ระบบแนะนำการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลการรีวิวของนักท่องเที่ยวแบบไร้โครงสร้างและการเช็คอิน ดวงจันทร์ สีหาราช 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 Application of the MACRO Model Approach to the Interpretation Management of Creative Tourism in the form of Coffee in Khao Kho Sub-district Phetchabun Province ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 2566 คณะครุศาสตร์
35 Further Inverstigation on Fixed Point Theorems Via C- Class Functions in Extended b-Metric Spaces ทิวาพร ขันผนึก 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 Design of solar power plant and real-time voltage quality monitoring system using LabVIEW นฤมล วันน้อย 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37 A Characterization of SB-continuous Fixed Point Property อาดุลย์ จงรักษ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจการจัดจำหน่ายและซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ของเครื่องและออนโทโลยี อนุพงษ์ สุขประเสริฐ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 Severity heat mapping for power system security assessment with N-2 contingency analysis ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ สุภาพร ชูสาย 2566 คณะครุศาสตร์
41 English for Homestay Tourism: Barriers and Needs of Entrepreneurs in Rural Community of Thailand วันวิสาข์ หมื่นจง 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรจากสารสกัดหมากสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สุภาพร วิสุงเร 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ วิชญาพร อ่อนปุย 2566 คณะครุศาสตร์
44 การศึกษาความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาเจ้าหน้าทีให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ชุติมา อ่ำทอง 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 ผลของการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุปราณี พิศมัย 2566 คณะครุศาสตร์
46 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำธร คงอรุณ 2566 คณะครุศาสตร์
47 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อ้อมทิพย์ เมืองจีน 2566 คณะวิทยาการจัดการ
48 ชื่อผลงาน เมื่อเด็กเข้าป่า ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ
49 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบการจัดการศึกษาของไทย กิตติวินท์ เดชชวนากร 2566 คณะครุศาสตร์
50 การพัฒนาระบบสำหรับติดตามการส่งข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ศุภรัตน์ แก้วเสริม 2566 คณะวิทยาการจัดการ
51 การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยไส้มะขามกึ่งอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ นรัตว์ รัตนวัย 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามจากร้านมะขามริมทาง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 2566 คณะวิทยาการจัดการ
53 ชื่อผลงาน ยุวพฤษศาสตร์กับการสำรวจระบบนิเวศน์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ
54 ชื่อผลงาน อยากกอดป่าให้สุดแขน ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ
55 Strong convergence analysis of modified Mann-type forward-backward scheme for solving quasimonotone variational inequalities ณัฐพล ปักการะนัง 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 แนวทางการเพิ่มรายได้ และสร้างรูปแบบการออมแก่กลุ่มสตรีบ้านบุ่งยาง ด้วยศาสตร์พระราชา จตุพร จันทร์เพชร 2566 คณะวิทยาการจัดการ
57 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากผักเคลที่เหลือทิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียงก็เพียงพอ จังหวัดเพชรบูรณ์ รัตนากร แสนทำพล 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58 การออกแบบและสร้างเครื่องแล่ปลาแบบใบมีดคู่สำหรับธุรกิจชุมชน วิทยา หนูช่างสิงห์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
59 The Integration of Community-Based Technology Transfer using the KWL Plus Technique for the Acceleration of Sustainable Community Enterprises in Phetchabun Province ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 2566 คณะครุศาสตร์
60 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ อิศราพร ชัยงาม 2566 คณะครุศาสตร์
61 ตัวประมาณค่าอัตราส่วนใหม่ สำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มแบบชั้นภูมิ และมีข้อมูลสูญหาย ชูเกียรติ โพนแก้ว 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 Dynamical Inertial Extragradient Techniques for Solving Equilibrium and Fixed Point Problems in Real Hilbert Spaces ณัฐพล ปักการะนัง 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 Characteristics of MSNs synthesized by structure directing method ฉลาด ยืนยาว 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 ผลของสารเคลือบผิวจากไคโตซานต่อคุณภาพของผลมะเดื่อฝรั่งพันธุ์มาซุย ดอร์ฟิน ยศวรรธน์ จันทนา 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
65 โครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมกับเครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์ สำหรับการตรวจวัดคัดกรองสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในตัวอย่างผักด้วยวิธีการสกัดแบบแคชเชอร์ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปด้วยกระบวนการสะท้อนคิด เพื่อส่งเสริมการรู้คิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สรวงพร กุศลส่ง 2566 คณะครุศาสตร์
67 การศึกษามโนทัศน์การตั้งชื่อและการเล่าเรื่องของหนังผีไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ เอกชัย แสงโสดา 2566 คณะวิทยาการจัดการ
68 การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากลวดลายผ้าทอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขวัญจิรา เจียนสกุล 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69 ฟ้อนแขบลาน: รูปแบบ บทบาทหน้าที่ และคุณค่าต่อสังคมของการแสดงสร้างสรรค์จากประเพณีชุมชนไทหล่ม จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 Comparison of a Urine Antigen Assay and Multiple Examinations with the Formalin-Ethyl Acetate Concentration Technique for Diagnosis of Opisthorchiasis กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการเติบโตด้านทรงพุ่มและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คแจ็ค ศิวดล แจ่มจำรัส 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
72 The Development of Communicative English for Cultural and Spiritual Tourism at the Buddhist Park, Phetchabun Province กนกวรรณ นวาวัตน์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 ผลการบูรณาการถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นันทวัน พัวพัน 2566 คณะครุศาสตร์
74 การศึกษาการจัดการฟาร์ม การใช้เชื้อพันธุกรรม และการวางแผนการจัดการน้ำเชื้อพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
75 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารทางไกล ด้วยโปรแกรม BROAD CASTER เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นิตยา นาคอินทร์ 2566 คณะครุศาสตร์
76 ผลของสารกระตุ้นต่อการผลิตสารอะดีโนซีนและคอไดเซปินของเห็นถั่งเช่าสีทอง นุชจรี สิงห์พันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
77 อุดมการณชาตินิยมที่ส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาไทย กิตติวินท์ เดชชวนากร 2565 คณะครุศาสตร์
78 การออกแบบและประสิทธิภาพกังหันน้ำหัวน้ำต่ำ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 A Study of the Important Factors Influencing Customer Loyalty: A Literature Review กริชชัย ขาวจ้อย 2565 คณะวิทยาการจัดการ
80 A Study on Consumer-Based Marketing Management: Interesting Research on Marketing Mix Strategies in Thai Businesses ปิยะวัน เพชรหมี 2565 คณะวิทยาการจัดการ
81 Antecedents and Outcomes of Organizational Citizenship Behavior in Human Resource Management ปิยะนุช พรหมประเสริฐ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
82 Syntax of Chaobon language (Nyah-Kur) Spoken in Thailand นิคม โยกัญญา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 ชื่อผลงาน Measurement and Evaluation Analysis by Anuwat Koonkaew อนุวัติ คูณแก้ว 2565 คณะครุศาสตร์
84 การจัดการของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแช่อิ่ม : กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามแช่อิ่มพื้นที่ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 งานสร้างสรรค์ “Gorgeous Ethnicity” ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 งานสร้างสรรค์ “ไฟ ป่า หมอก ควัน 04” ทรงเกียรติ บัวลอย 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 งานสร้างสรรค์ “A pink home on the green hill” ขวัญจิรา เจียนสกุล 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90 A Novel Accelerated Extragradient Algorithm to Solve Pseudomonotone Variational Inequalities สุพรรษา น้อยนคร 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 Electronically Adjustable Multiphase Sinusoidal Oscillators with High-Output Impedance at Output Current Nodes using VDCCs โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
92 Design and Fabrication of Soil Sifter Machine for Value Added in The Black Ginger Herbal Production วิทยา หนูช่างสิงห์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
93 An Analysis of Discourse Practice of Political Speeches: A Case Study of Donald Trump สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 Influence of Integrated Marketing Communication and Tourism Involvement on Local Experience-Based Tourism Decision อำพล ชะโยมชัย 2565 คณะวิทยาการจัดการ
95 การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังซองร่วมใจรักษ์จังหวัด เพชรบูรณ์ กรณีศึกษา กระบวนการเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96 วัฒนธรรมการแต่งกายและการละเล่นในประเพณีปีใหม่ม้ง ของตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
97 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อคุณลักษณะของอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จิรโรจน์ บุญราช 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 ประสิทธิภาพการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จิรโรจน์ บุญราช 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตใหม่กับโรคประจำถิ่นหลังช่วงโควิด-19 ของประชาชนบ้านพลำ หมู่13 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จิรโรจน์ บุญราช 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 โครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาเชิงพื้นที่ในอำเภอเขาค้อ แก้วตา ผิวพรรณ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
102 Study and evalution of energy on the house by standalone photovoltaic systems of half-cell and full cell types นิสิต องอาจ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
103 แบบจำลองจลศาสตร์ของยานพาหนะขนส่งวัตถุ ระบบอัตโนมัติ 4 ล้อแมคคานัม อาทิตย์ หู้เต็ม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ บ้านเสายองหิน ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนวรรธน์ ท้าวนอก 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
105 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ชุดรองรับมะขามอัดแท่งแบบควบคุมได้ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
106 การพัฒนาระบบโทรศัพท์และการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยี VoIP ผ่าน SIP PROTOCOL ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
107 อิทธิพลของการสร้างสรรค์การตลาดเชิงเนื้อหาการสร้างคุณค่าร่วมและความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าบนสังคมออนไลน์ ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
108 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้น เพื่อการเรียนรู้ (QSCCS) วิภาดา นาเลา 2565 คณะครุศาสตร์
109 การศึกษาโรคหรืออาการและวิธีการรักษาในคัมภีร์กระษัยที่ปรากฏในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชการที่ 5 เล่ม 1 ผกามาศ ปะระทัง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 ผลของการใช้น้ำไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว ศิวดล แจ่มจำรัส 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
111 ผลการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2565 คณะครุศาสตร์
112 The Role of Community in Participating and Supporting the Management of the Child Development Centers under the Local Administrative Organizations ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดวงจรชีวิตพื้นที่ท่องเที่ยวของ Richard W. Butler ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านร่องกล้า อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตรียากานต์ พรมคำ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 การคำนวณหาฟังก์ชันประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมที่มีความหนาแน่นและประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรฟังก์ชันไซน์ อาทิตย์ หู้เต็ม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115 การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเชิงรุกโดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 2565 คณะครุศาสตร์
116 นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล กานต์ อัมพานนท์ 2565 คณะครุศาสตร์
117 A Study of the Condition of Morality and Ethics as a Teacher in the 21st Century and the Public Mind of Student Teachers สมใจ กงเติม 2565 คณะครุศาสตร์
118 การวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 Lone Mothers in Chiang Mai with Experiences of Social Stigma กิตติวินท์ เดชชวนากร 2565 คณะครุศาสตร์
120 การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยา และการเจริญเติบโตของแหนแดง สุรางค์รัตน์ พันแสง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
121 งานสร้างสรรค์ “Keep memories” อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 งานสร้างสรรค์ “Peony” อลิสณา อนันตะอาด 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 The Creation of Contemporary Art From The Wisdom Textile Design White a Candle Embroidered Hmong, Subdistrict Khek Noi District Khao Kho of Phetchabun Province ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124 งานสร้างสรรค์ “My DAD” ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125 งานสร้างสรรค์ “ไฟ ป่า หมอก ควัน 05” ทรงเกียรติ บัวลอย 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126 งานสร้างสรรค์ “This is Valley” ขวัญจิรา เจียนสกุล 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
127 งานสร้างสรรค์ “ร่องรอยของไฟป่า” ทรงเกียรติ บัวลอย 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 งานสร้างสรรค์ “This is Valley 02” ขวัญจิรา เจียนสกุล 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
129 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อผักมะขาม ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
130 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทหล่มตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131 แรงจูงใจในองค์ประกอบการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตั้งแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภรวลัญช์ มาอยู่ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
132 การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกของประชาชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2565 คณะวิทยาการจัดการ
133 การหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการอบมะขามหวาน ด้วยกระบวนการออกแบบการทดลอง ธนภัทร มะณีแสง 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
134 การพัฒนาระบบคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน เอ็ม สายคำหน่อ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
135 การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุมดวงทองจังหวัดเพชรบูรณ์ เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
136 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร สุพล เพ็ชรบัว 2565 คณะครุศาสตร์
137 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร ชูสาย 2565 คณะครุศาสตร์
138 ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2565 คณะวิทยาการจัดการ
139 การวิเคราะห์การใช้ภาษาในภาพยนตร์แนวการแบ่งชนชั้นทางสังคมและการเหยียดเชื้อชาติ กรณีศึกษา The Help และ Hidden Figures สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 Thai Digit Handwriting Image Classification with Convolution Neuron Networks เขมปริต ขุนราชเสนา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
141 Comparison of Tocopherol Contents in ๑๓ Cold-Pressed Vegetable Oils Extracted from the Mini Screw Press Model T๓by RP-HPLC/FLD เสาวภา ชูมณี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142 การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิด CCR สมฤทัย เย็นใจ 2565 คณะครุศาสตร์
143 การใช้สารเสพติดในแรงงานเกษตรไทย นฤมล จันทร์มา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 การจัดระบบดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดการปกครองแบบร่วมมือ : กรณีการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน ธิดารักษ์ ลือชา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชมุ ชนแบบร่วมมือกันในเขตอุทยานแห่งชาตภิ ูหินร่องกล้า: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตรียากานต์ พรมคำ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
146 คุณลักษณะของสมบัติจุดตรึงความต่อเนื่องเอสเบต้า อาดุลย์ จงรักษ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 Drug Use Among Agricultural Related Workers นฤมล จันทร์มา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 ผลของชนิดวัสดุห่อต่อคุณภาพผลผลิตมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คแจ็ค ศิวดล แจ่มจำรัส 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
149 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สรวงพร กุศลส่ง 2565 คณะครุศาสตร์
150 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิก ชุด แก่นตะวัน พืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์ สำหรับเกษตรกร ปรมะ แก้วพวง 2565 คณะครุศาสตร์
151 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกแก้วมังกรแผ่นกรอบ ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
152 สมบัติบางประการของเซตเปิดเล็กสุดนาโนและใหญ่สุดนาโน อาดุลย์ จงรักษ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153 การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัย ด้วยหลักสูตรสหวิทยาการ เรื่อง องค์ความรู้บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แขก บุญมาทัน 2565 คณะครุศาสตร์
154 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9 และแนวคิดระบบพี่เลี้ยง ที่มีต่อเจตคติในการเรียนวิชาการสอนฟุตบอลของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา วิธวรรธน์ สีชื่น 2565 คณะครุศาสตร์
155 ระบบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ยุภา คำตะพล 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกล้วยอบไส้มะขามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุวิมล เทียกทุม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
157 The Study of Optimum Factors in Gold Plating Process to Enhance OTOP Knife Products for Ban Mai Knife Forgers Village, Lom Sak District, Phetchabun สุวิมล เทียกทุม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
158 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สุนทรีย์ รอดดิษฐ์ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
159 ชื่อผลงาน Choosing and Using Statistics by Anuwat Koonkaew อนุวัติ คูณแก้ว 2565 คณะครุศาสตร์
160 เครื่องคัดแยกขยะรีไซเคิลด้วยการประมวลภาพ วรชัย ศรีสมุดคำ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
161 พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์: การศึกษาลักษณะของสัมพันธบทในบริบทสื่อหลากหลาย เอกชัย แสงโสดา 2565 คณะวิทยาการจัดการ
162 A Study of Managemental Efficiency of Local Government Organizations, Thailand พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
163 Development of Japanese Language Proficiency to Upgrade Manpower for Working Abroad จินตรัตน์ แสงศิริ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
164 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่ความสำเร็จ กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
165 คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
166 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการดูแลผู้สูงอายุบนสมาร์ทโฟน ศุภรัตน์ แก้วเสริม 2565 คณะวิทยาการจัดการ
167 ผลของสารกระตุ้นต่อการเจริญเติบโตและการเหนี่ยวนำการสร้างสารฟรุกแตนของแก่นตะวัน นุชจรี สิงห์พันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
168 การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเพชรบูรณ์ที่เสริมสร้างการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย พิชญา เชี่ยวภาษา 2565 คณะครุศาสตร์
169 การศึกษาความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทย สุพิชชา โชติกำจร 2565 คณะวิทยาการจัดการ
170 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมของครูในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม กิตติวินท์ เดชชวนากร 2565 คณะครุศาสตร์
171 ชื่อผลงาน เพลงระบำเก็บใบยา จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
172 Repair welding of 6082-T6 aluminum alloy through MIG and TIG processes ธงชัย เครือผือ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
173 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ปรับตั้งเครื่องอัดยางขอบมุ้งลวดด้วยวิธีออกแบบการทดลอง เอราวัณ ชาญพหล 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
174 The Guidelines for English Learning Media Design for Community-Based Tourism (CBT) Through Strakeholders’ Needs Analysis in Phetchabun Province วันวิสาข์ หมื่นจง 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
175 การประเมินความสามารถการรองรับโหลดและกำลังการผลิตไฟฟ้าข้ามพื้นที่ควบคุมด้วยเทคนิคการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบทำซ้ำ ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
176 ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความจงรักภักดีต่อการบริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
177 บทบาทของสตรีกับการปกครองท้องถิ่นในตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
178 สิทธิมนุษยชนกับการใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2563 ศึกษากรณีเรื่อง Covid-19 ของประชาชนในตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
179 ขบวนการทางการเมืองของประชาชนกับปัญหายาเส้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
180 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับ สนธยา วันชัย 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
181 การศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้เดิมวิชาฟิสิกส์ ของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สุปราณี พิศมัย 2565 คณะครุศาสตร์
182 การพัฒนาทักษะการโต้แย้ง โดยใช้แนวทางการสอนแบบประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2565 คณะครุศาสตร์
183 ผลของการฝึกท่ามวยไทย ที่มีต่อความแข็งแรง ความอ่อนตัวและความคล่องตัว ของเยาวชนอายุ 16-18 ปี สุพล เพ็ชรบัว 2565 คณะครุศาสตร์
184 การออกแบบและสร้างเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติสำหรับกลุ่มเครื่องจักสานอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
185 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง กติญา บุญสวน 2565 คณะครุศาสตร์
186 การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิตยา ขาวพราย 2565 คณะครุศาสตร์
187 การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง นันทวัน พัวพัน 2565 คณะครุศาสตร์
188 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิภาดา นาเลา 2565 คณะครุศาสตร์
189 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามเเนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย สรวงพร กุศลส่ง 2565 คณะครุศาสตร์
190 Halpern Tseng's Extragradient Methods for Solving Variational Inequalities Involving Semistrictly Quasimonotone Operator ณัฐพล ปักการะนัง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 An Optimization Clustering and Classification Based on Artificial Intelligence Approach for Internet of Things in Agriculture พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของตลาดสดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
193 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) ร่วมกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2565 คณะครุศาสตร์
194 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยช้การจัดการเรียนรู้แบบ MATH model สมฤทัย เย็นใจ 2565 คณะครุศาสตร์
195 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ร่วมกับรูปแบบ KWL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพชรละครวิทยา กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2565 คณะครุศาสตร์
196 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่องอัตราส่วน โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ควบคู่การสอนแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรละครวิทยา กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2565 คณะครุศาสตร์
197 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติโดยใช้การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พรพิมล อ่อนศรี 2565 คณะครุศาสตร์
198 Explaining Gen Z Thais’ Percived Trust and Satisfaction in Technology Use during COVID-19 situation: The Role of Personal Innovativeness and Service Quality อำพล ชะโยมชัย 2565 คณะวิทยาการจัดการ
199 การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด ปิยพงศ์ บางใบ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
200 Utilization of Hydroponic Fertilizer for Watermeal Cultivation and an Investigation of the Suitability of the Fresh Watermeal (Wolffia arrhiza (L.)) Supplement for Tilapia Rearing ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
201 Efficiency of Supercapacitor with CaTiO3-filled Polysulfone Separators ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 ผลของการฝึกโปรแกรมจินตภาพแบบ PETTLER ที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูของนักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สุพล เพ็ชรบัว 2565 คณะครุศาสตร์
203 ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อความเร็ว ความคล่องตัว และความแข็งแรงของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สุพล เพ็ชรบัว 2565 คณะครุศาสตร์
204 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์รายวิชาเซปักตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564 วิธวรรธน์ สีชื่น 2565 คณะครุศาสตร์
205 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จอลลี โฟนิกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ 2565 คณะครุศาสตร์
206 การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ สำหับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2565 คณะครุศาสตร์
207 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นทีธร นาคพรหม 2565 คณะครุศาสตร์
208 ปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการปรับตั้งค่าเครื่องหั่นใบตะใคร้ ด้วยเทคนิคออกแบบการทดลอง ยศวรรธน์ จันทนา 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
209 Halpern subgradient extragradient algorithm for solving quasimonotone variational inequality problems ณัฐพล ปักการะนัง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 Feature Extraction to Predict Quality of Segregating Sweet Tamarind using Image Processing พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 Development of Mushroom Sausage Added with Tamarind Seed Flour of Dong Kui Community Enterprise, Food Production and Processing Phetchabun Province หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
212 การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนโฟนิกส์ ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบเกมที่ใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศิวภรณ์ ใสโต 2565 คณะครุศาสตร์
213 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ 2565 คณะครุศาสตร์
214 การพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 2565 คณะครุศาสตร์
215 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่ได้รับการสอนแบบออนไลน์ และการสอนแบบออนแฮนด์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิชญา เชี่ยวภาษา 2565 คณะครุศาสตร์
216 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 2565 คณะครุศาสตร์
217 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สรวงพร กุศลส่ง 2565 คณะครุศาสตร์
218 Marketing Strategy Influencing Service Quality andConsumers’ Repurchase Decision on Low-Cost Airline Business in Thailand อำพล ชะโยมชัย 2565 คณะวิทยาการจัดการ
219 Detecting Equatorial Plasma Bubbles on All-Sky Imager Images Using Convolutional Neural Network วรชัย ศรีสมุดคำ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
220 Positioning Comparison GIM, Klobuchar, and IRI-2016 Models During the Geomagnetic Storm in 2021 วรชัย ศรีสมุดคำ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
221 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
222 การจัดกิจกรรมการเล่นมุมบทบาทสมมุติตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สรวงพร กุศลส่ง 2565 คณะครุศาสตร์
223 การจัดชุดกิจกรรมต้นไม้แห่งปัญญาตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ 2565 คณะครุศาสตร์
224 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การพับตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดเชิงระบบสำหรับเด็กปฐมวัย. สรวงพร กุศลส่ง 2565 คณะครุศาสตร์
225 ผลของการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุปราณี พิศมัย 2565 คณะครุศาสตร์
226 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำธร คงอรุณ 2565 คณะครุศาสตร์
227 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ สุนทรีย์ รอดดิษฐ์ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
228 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก: กรณีศึกษาโรงงานต้นแบบขนาดเล็ก พรทวี กองร้อย 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
229 การแสดงในพิธีกรรมรำบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ สมศักดิ์ ภู่พรายงาม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230 On A Sequence of Quasi-Nonexpansive Mappings in A Geodesic Space with Curvature Bounded Above ณัฐพล ปักการะนัง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
231 The Partition of the Perceptible in Thai Community on the Concept of the Equality of a Marriage in The Considering of the Bill of Life Partnership Act ณัถฑ์ เขียวงาม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
232 ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลไขมันของแขน ขา และลำตัว ของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สุพล เพ็ชรบัว 2565 คณะครุศาสตร์
233 Optimizing Hammerstein-Wiener Model for Forecasting Confirmed Cases of Covid-19 อภิวัฒน์ คำภีระ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
234 Concentration of Urine Samples Improves Sensitivity in Detection of Strongyloides-Specific IgG Antibody in Urine for Diagnosis of Strongyloidiasis กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
235 นวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก ประยูร ไชยบุตร 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
236 New estimators for estimating population total: an application to water demand in Thailand under unequal probability sampling without replacement for missing data ชูเกียรติ โพนแก้ว 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
237 Facile synthesis of high purity silaca xerogel from rice straw ฉลาด ยืนยาว 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238 2,5-Diketopiperazine Derivatives as Potential Anti-Influenza (H5N2) Agents: Synthesis, Biological Evaluation, and Molecular Docking Study ชนากานต์ วิญญกุล 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
239 Increased autophagy leads to decreased apoptosis during β-thalassaemic mouse and patient erythropoiesis ขนิษฐา ศรีนวล 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
240 Economic evaluation of the production of oil extracted from pressed sesame seed cake using supercritical CO2 in Thailand กฤติกา บูรณโชคไพศาล 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
241 ซิ่นหัวแดงตีนก่าน : ที่มาและอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
242 Knowledge-Scape of Research on Politics of Environment in Thailand ภาราดา ชัยนิคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
243 รำวงย้อนยุค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณิ์ : อัตลักษณ์และบทบาทต่อชุมชน ประยูร ลิ้มสุข 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
244 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตของเครื่องจักรแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าดสำหรับธุรกิจชุมชน วิทยา หนูช่างสิงห์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
245 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญในการจัดการการผลิตที่ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีการสูญเสียจากการผลิตและเวลาดำเนินการเป็นตัวแปรส่งผ่าน กริชชัย ขาวจ้อย 2565 คณะวิทยาการจัดการ
246 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สดุดี คำมี 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
247 บทบาทของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พรเดชะคุปต์) ในการบริหารจัดการปกครองมณฑลอยุธยา พ.ศ.2446-2472 พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
248 แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้วยแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูม ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
249 Question-Response Relationship: Prime Minister and Journalists หทัยชนก อ่างหิรัญ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
250 ความสัมพันธ์ของคำถามและการตอบคำถาม กรณีศึกษานายกรัฐมนตรีและผู้สื่อข่าว หทัยชนก อ่างหิรัญ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
251 Developing Model of Basic Science Learning Management on Universal World’s to Knowledge Quest Integrated for Enhancing Achievement of 12 Great Students วันวิสาข์ หมื่นจง 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
252 เซนเซอร์แสงของฟิล์ม TiO2 ที่เจือด้วย Al2O3 ที่เตรียมด้วยเผาผนึกสาร ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
253 การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ไวยากรณ์ประโยคเปรียบเทียบ “bǐ” ในภาษาจีนกลาง พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
254 ศักยภาพและความต้องการของตลาดในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากน้ำพุร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ นฤมล จันทร์มา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
255 การทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายกับความคิดเรื่องผิดศีลธรรม อัญนลินต์ กมลนันธกิจ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
256 การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ธิดารักษ์ ลือชา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
257 ลักษณะภาษาและคุณค่าในชื่อภาษาจีนของนิสิตไทย ตรีศูล เกษร 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
258 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ประโยคเปรียบเทียบที่ใช้ บุพบท "比" ของนักเรียนห้องศิลป์ภาษาจีน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรีศูล เกษร 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
259 ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่านในจังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2565 คณะวิทยาการจัดการ
260 Comparative chromosomal mapping of repetitive DNA in four minnow fishes (Cyprinidae, Cypriniformes) สุมาลี พิมพันธุ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261 การจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำราญ ท้าวเงิน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
262 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง สุขภาพ กีฬา นันทนาการและอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สรวงพร กุศลส่ง 2565 คณะครุศาสตร์
263 Another hybrid approach for solving monotone operator equations and application to signal processing ณัฐพล ปักการะนัง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
264 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 อำเภอเชาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันวิสาข์ หมื่นจง 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
265 ผลของอายุต้นกล้าย้ายปลูกและวิธีการให้น้ำต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 การันต์ ผึ่งบรรหาร 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
266 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านการจัดการธุรกิจชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พริมาดา บัวหลวง 2565 คณะวิทยาการจัดการ
267 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
268 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดค่ายภาษาอังกฤษ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2565 คณะครุศาสตร์
269 ความคิดเห็นของผู้ใช้กัญชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ นฤมล จันทร์มา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
270 ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักการออนโทโลจี ยุภา คำตะพล 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
271 A real-time prototype of a water level monitor and wide area early flood warning นฤมล วันน้อย 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
272 Upgrading the Potential with Competency-Based Learning Management Innovation Integration with work to Enhance Students' Ability in Practice Teaching Professional Experience กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2565 คณะครุศาสตร์
273 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ กิตติวินท์ เดชชวนากร 2565 คณะครุศาสตร์
274 The Service Marketing Mix Affecting Customer Satisfaction in Cultural Tourism at Hmong Village in Phetchabun Province นันทกานต์ ศรีปลั่ง 2564 คณะวิทยาการจัดการ
275 ชื่อผลงาน อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
276 A Three-term inertial derivative-free projection method for convex constrained monotone equations ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
277 Characterization of Chromosomal and Repetitive Elements in the Genome of "Rana nigrovittata"(Anuran, Ranidae): Revealed by Classical and Molecular Techniques สุมาลี พิมพันธุ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
278 การศึกษาวัฒนธรรมการกินน้ำพริกของตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อภิชาติ สุวรรณชื่น 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
279 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบเลขจำนวนเต็มสำหรับวางแผนการตัดไม้สักแปรรูปในการก่อสร้างบ้านทรงไทย สุชิรา นวลกำแหง 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
280 กลยุทธ์และเครื่องมือสื่อสารการตลาดของธุรกิจสินค้าเกษตร: สถานะองค์ความรู้และแนวทางการนำไปใช้ สุภาพร บางใบ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
281 Association between age at first alcohol use and heavy episodic drinking: An analysis of Thailand’s smoking and alcohol drinking behavior survey 2017 ไพฑูรย์ สอนทน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
282 Determination of the Time-Dependent Velocity for Charged Particle via Cosine Electrostatic Function อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
283 การใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานเกษตร: การวิเคราะห์พหุระดับ นฤมล จันทร์มา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
284 ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าเขียนเทียนของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2564 คณะวิทยาการจัดการ
285 ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
286 การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกระบวนการยุติธรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อภินันท์ ทะสุนทร 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
287 การศึกษาสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
288 Bayesian Approaches for Poisson Distribution Parameter Estimation หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
289 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสม แรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขวัญจิรา เจียนสกุล 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
290 ชื่อผลงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
291 การสืบค้นย้อนกลับผลผลิตข้าวไร่ลืมผัวและศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ วรชัย ศรีสมุดคำ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
292 ผลของกรรมวิธีการหุงต่อปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ ศศิธร แท่นทอง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
293 Paving Blocks for The Elderly: A Study of The Preparation of Concrete Mixed with Crumb Rubber and Bonded Rubber สุวิมล เทียกทุม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
294 การผลิตเปลือกแก้วมังกรแผ่นรสบ๊วย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
295 คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
296 Techniques for assessment inter-area power transfer capacity for large power systems to improve system stability ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
297 การคำนวณหาค่าระยะทาง และศักย์ยังผลของอนุภาคประจุเคลื่อนที่แบบพิกัดเชิงขั้วภายใต้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางที่ขึ้นอยู่กับรัศมีของวงโคจร อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
298 The Tseng's Extragradient Method for Quasimonotone Variational Inequalities ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
299 Comparing the Effectiveness of Statistical Control Charts for Monitoring a Change in Process Mean หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
300 สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพของซากไก่พื้นเมืองลูกผสม 3 สายพันธุ์ ที่ได้รับการเสริมเปลือกเสาวรส จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
301 การใช้ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชน. นาฏอนงค์ พวงสมบัติ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
302 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาบนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2564 คณะครุศาสตร์
303 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra อภิวัฒน์ คำภีระ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ แหนมซี่โครงอ่อนหมูผสมฐานข้าวกล้องเห็ดถังเช่าสีทอง นุชจรี สิงห์พันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
305 Development of Bilingual Teaching Models According to Multicultural Education Approaches Using Language Ethnicity and English in office of the Non-formal and Informal Education in Samoeng district Ching Mai Province กิตติวินท์ เดชชวนากร 2564 คณะครุศาสตร์
306 Two strongly convergent self-adptive iterative schemes for solving pseudo-monotone equilibrium problems with applications ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
307 Accelerated non-monotonic explicit proximal-type method for solving equilibrium programming with convex constraints and its applications ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308 การฟื้นฟูดินด้วยพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พวงผกา แก้วกรม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309 On efficient matrix-free method via quasi-Newton approach for solving system of nonlinear equations ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310 ผลของการใช้ละอองข้าวโพดหมักด้วยยูเรียต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน ประธาน เรียงลาด 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
311 ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและคุณลักษณะซากของไก่เนื้อ ประธาน เรียงลาด 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
312 ผงน้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยรัตน์ มูลศรี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
313 ขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธารทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาวรรณ พิณะเวศน์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314 การศึกษาต้นทุน จุดคุ้มทุน และราคาจำหน่วยของผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป กฤษติญา มูลศรี 2564 คณะวิทยาการจัดการ
315 ความงามเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ ทรงเกียรติ บัวลอย 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
316 การศึกษาภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในประเทศไทย สุพิชชา โชติกำจร 2564 คณะวิทยาการจัดการ
317 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลจากชานอ้อยด้วยกระวนการเซลลูโลซิกเอทานอล อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
318 กรอบความคิดด้านความล้มเหลวและความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กานต์ชนก แซ่อุ่ย 2564 คณะครุศาสตร์
319 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แขก บุญมาทัน 2564 คณะครุศาสตร์
320 การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับไข่หอยเชอรี่ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
321 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธงชัย เครือผือ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
322 Evaluation of Time-Dependent Performance for The 10,000-Metre Mini Marathon Runner via Newton's Second Law of Motion อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
323 Evaluation of the Time-dependent Electric Charge in the Series of RLC Circuit Loop Under the Time-dependent Voltage Cosine Function อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
324 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุพิชชา โชติกำจร 2564 คณะวิทยาการจัดการ
325 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูชีววิทยา โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กติญา บุญสวน 2564 คณะครุศาสตร์
326 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังก้างปลาร่วมกับเฟซบุ๊กเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาโครงงานของนิสิต สุพรรษา น้อยนคร 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
327 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
328 พิณลีซู หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
329 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมดนตรีและจังหวะเพื่อพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย กิจติยา รวีฉัตรพงศ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
330 การประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมอลูมิเนียมที่ใช้ถ่านโค้กร่วมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ธงชัย เครือผือ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
331 The UTAUT Model Analysis in the Technology Use of Generation-Z Users in Cambodia during COVID-19 Situation อำพล ชะโยมชัย 2564 คณะวิทยาการจัดการ
332 ปริมาณแคโรทีนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระในอะโวคาโด เสาวรส และกระชาดำ จากท้องถิ่นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
333 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมใจ กงเติม 2564 คณะครุศาสตร์
334 ประสิทธิภาพบทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัญญภัทร นกมั่น 2564 คณะวิทยาการจัดการ
335 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สรวงพร กุศลส่ง 2564 คณะครุศาสตร์
336 ความหลากชนิดของปลาในคลองเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนภัทร วรปัสสุ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
337 Technology Acceptance Model to Evaluate The Adoption of The Internet of Things for Planting Maize กนิฐา แสงกระจ่าง 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
338 การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย กานต์ อัมพานนท์ 2564 คณะครุศาสตร์
339 Statistical Design for Monitoring Process Mean of a Modified EWMA Control Chart based on Autocorrelated Data หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
340 The Service Quality Management of the Fitness Center: The Relationship among 5 Aspects of Service Quality อำพล ชะโยมชัย 2564 คณะวิทยาการจัดการ
341 Calabash อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
342 ชื่อผลงาน เพลงไก่ย่างวิเชียรบุรี จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
343 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ เครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ แบบอุปกรณ์ยึดต้นกำลังเลื่อนได้ในแนวนอน ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
344 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อผักมะขาม ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
345 ศักยภาพการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนตำบลบุ่งน้ำเต้า จังหวัดเพชรบูรณ์ อรุณ สนใจ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
346 แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมของปลาก้าง (Channa gachua) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร์ สุมาลี พิมพันธุ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
347 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
348 ชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดขาวปลี ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349 ชื่อผลงาน เพลงรำโทนเพชรบูรณ์ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
350 ชื่อผลงาน เพลงรำวงเขาค้อ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
351 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอชนแดน จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
352 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอน้ำหนาว จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
353 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอบึงสามพัน จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
354 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอวังโป่ง จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
355 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอศรีเทพ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
356 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอหนองไผ่ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
357 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอหล่มเก่า จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
358 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอหล่มสัก จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
359 Study on Microstructure through Scanning Electron Microscope from Welding Repair of Railway Surface 70 ponds / yards with Welding Electrodes E110-16G and E1-UM-350 เอราวัณ ชาญพหล 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
360 Solve The Series of RLC Circuit via The Time-Dependent Voltage Sine Function Using Wronskian’s of Differential Equation อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
361 การศึกษาโรคและอาการทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกาจากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชการที่ 5 นวรัตน์ มีชัย 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
362 Efficiency of Capacitor in CCTO Ceramics with Activated Carbon Derived from tamarind fruit shells ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
363 การให้บริการสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในเมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น: แนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
364 Service Marketing Strategy of Cultural Tourism in Thailand: The Structural Equation Modeling of the 7Ps นันทกานต์ ศรีปลั่ง 2564 คณะวิทยาการจัดการ
365 Service Marketing Strategy of Cultural Tourism in Thailand: The Structural Equation Modeling of the 7Ps นันทกานต์ ศรีปลั่ง 2564 คณะวิทยาการจัดการ
366 Design and Fabrication of Electric Oven in Combination with Solar Energy to use Increasing Produce Seasoned Sour Tamarind for Duang Thong Community Enterprise ธงชัย เครือผือ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
367 Association between Secondhand Smoke Exposure in the Home during Pregnancy and Low Birth Weight ไพฑูรย์ สอนทน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
368 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองประชาธิปไตยเชิงนโยบายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภชัย ตรีทศ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
369 Determination of the secondary bending stress in cold-formed steel connection สุธิรา เบญจานุกรม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
370 ศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง 4 พันธุ์ เพื่อปลูกบนพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ศิวดล แจ่มจำรัส 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
371 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิศิษฎ์ บิลมาศ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
372 An Internet of Things (IoT) Ecosystem for Planting of Coriander (Coriandrum Sativum L.) พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
373 รายงานครั้งแรกทางพันธุศาสตร์เซลล์ของปลาซิวใบไผ่แถบขาว (Danio albolineatus) สุมาลี พิมพันธุ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
374 ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) และสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดของผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จตุพร จันทร์เพชร 2564 คณะวิทยาการจัดการ
375 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อุไรวรรณ ศรีนารางค์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
376 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ชุมชน มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
377 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 อนุวัติ คูณแก้ว 2564 คณะครุศาสตร์
378 การศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ชุติมา อ่ำทอง 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
379 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิคสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ศิวภรณ์ ใสโต 2564 คณะครุศาสตร์
380 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีพีทาโกรัส โดยรูปแบบการสอน GTMA model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะพานหิน ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2564 คณะครุศาสตร์
381 การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย สรวงพร กุศลส่ง 2564 คณะครุศาสตร์
382 การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิภาดา นาเลา 2564 คณะครุศาสตร์
383 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกําลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุตําบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิธวรรธน์ สีชื่น 2564 คณะครุศาสตร์
384 การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะ ความคิดรวบยอดสําหรับเด็กปฐมวัย วิชญาพร อ่อนปุย 2564 คณะครุศาสตร์
385 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบปกติและการสอนแบบใช้แบบฝึกทักษะ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2564 คณะครุศาสตร์
386 การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิด BBL เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย สรวงพร กุศลส่ง 2564 คณะครุศาสตร์
387 ผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารตามแนวคิด Stem Education เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การทํางานร่วมกันของเด็กปฐมวัย วิชญาพร อ่อนปุย 2564 คณะครุศาสตร์
388 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย สรวงพร กุศลส่ง 2564 คณะครุศาสตร์
389 Co-operative Learning and Collaborative Learning to Enhance Learning and Innovative Skills พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
390 ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมมิติสัมพันธ์เชื่อมโยงรูปร่างกระต่ายน้อยในป่าใหญ่ อลิสณา อนันตะอาด 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
391 Effect of Enzyme Treatments on Protoplast Isolation from Leaves of Vetiver (Vetiveria spp.) นุชจรี สิงห์พันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
392 เมทริกซ์จาคอปส์ธาล M ขนาด 3x3 ที่สัมพันธ์กับจำนวนจาคอปส์ธาล ทิวาพร ขันผนึก 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
393 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปรมะ แก้วพวง 2564 คณะครุศาสตร์
394 การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกะลาแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
395 Policy Formulation Guidelines for Aging Workers in Developing Countries ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
396 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชลลดา ม่วงธนัง 2564 คณะวิทยาการจัดการ
397 การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษอิงอัตลักษณ์ชุมชนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
398 ผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กนกวรรณ นวาวัตน์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
399 ผลการพัฒนาเอกสารตำราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
400 การประเมินความพึงพอใจและศึกษาแนวทางในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
401 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
402 The Development of Japanese Language Study in Thailand จินตรัตน์ แสงศิริ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
403 จิตรกรรมเพื่อบันทึกช่วงเวลาและความงามของทิวทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงเกียรติ บัวลอย 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
404 Prototype Design of Solar Soil Moisture Controller to be used as an Alternative Energy for Agriculture Against the Growth of Vegetables in Khao Kho District, Phetchabun Province นิสิต องอาจ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
405 อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธีรภัทร ดีเอม 2564 คณะวิทยาการจัดการ
406 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร โดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปาณิสรา คงปัญญา 2564 คณะวิทยาการจัดการ
407 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
408 การศึกษาวิธีการสกัด สารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกำลังช้างเผือก (Hiptage candicans Hook.f.) สุรางค์รัตน์ พันแสง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
409 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัดเปลือกแก้วมังกร ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
410 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐชยา หุมนา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
411 คุณสมบัติของถ่านจากกากกะลามะคาเดเมียเตรียมโดยเตาประดิษฐ์ขนาดเล็ก ปิยรัตน์ มูลศรี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
412 Appropriate stocking density for growth of watermeal (Wolffia arrhiza) and its efficiency of total ammonia nitrogen removal ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
413 การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
414 การวิจัยและพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ แขก บุญมาทัน 2564 คณะครุศาสตร์
415 Cytogenetic characterisation and chromosomal mapping of microsatellite and telomeric repeats in two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand สุมาลี พิมพันธุ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
416 ปัจจัยความสามารถด้านนวัตกรรมตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร พริมาดา บัวหลวง 2564 คณะวิทยาการจัดการ
417 ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2564 คณะวิทยาการจัดการ
418 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อทำนายการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น เจษฎาพร ปาคำวัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
419 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรม สถานที่พัก และการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พุทธสุดา หนุดหละ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
420 Improving Language Learning Through the Use of Natural Language Processing จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
421 การวิเคราะห์การใช้ภาษาในชื่อเพลงของ เติ้ง ลี่จวิน (邓丽君) ศุภกร ทาพิมพ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
422 การวิเคราะห์แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาสอดหางดาบและปลาเซลฟินมอลลี่ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
423 การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนโดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ของผู้สอนกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กานต์ อัมพานนท์ 2564 คณะครุศาสตร์
424 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชารัฐสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จุฬา เจริญวงค์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ ICT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้คิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สรวงพร กุศลส่ง 2564 คณะครุศาสตร์
426 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและความขัดแย้งภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัชากร คัชมาตย์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
427 ผลการใช้แบบแผนให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นันทวัน พัวพัน 2564 คณะครุศาสตร์
428 บริบทและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการในการเตรียมครูสู่ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม กิตติวินท์ เดชชวนากร 2564 คณะครุศาสตร์
429 Strong Convergence Inertial Projection Algorithm with Self Adaptive Step Size Rule for Pseudomonotone Variational Inequalities in Hilbert Spaces ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
431 Heat Treatment Facotrs Affecting AISI 304 Austenitic Stainless Steel with Wear-resistant in High Temperature and Hight acid Conditions for using in Agricultural Product Processing ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
432 การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่ สนธยา วันชัย 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
433 ผลการฝึกเสริมความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อชายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สลักจิตร คณะฤทธิ์ 2564 คณะครุศาสตร์
434 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร ธิดารักษ์ ลือชา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
435 การคำนวณหาการกระจัดแนวระดับและแนวดิ่งของลูกวอลเลย์บอลภายใต้แรงเริ่มต้นที่บังคับ อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
436 การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร รุ่งลักษณา ดีแจ่ม 2564 คณะวิทยาการจัดการ
437 การคำนวณหาค่าระยะทางและพลังงานศักย์ยังผลของอนุภาคประจุไฟฟ้า ที่เคลื่อนที่ภายใต้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางที่เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติ ขึ้นอยู่กับรัศมีของวงโคจร F (R) อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
438 การแก้ไขปัญหาสมการการเคลื่อนที่ของไฮเซนเบิร์กของอนุภาคที่ถูกบังคับด้วยแรง ฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับเวลาโดยใช้ตัวดำเนินการสร้างและทำลายสถานะ อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
439 การคำนวณหาสนามไฟฟ้าจากการแจกแจงประจุแบบต่อเนื่องภายใต้ความหนาแน่นประจุเชิงเส้นแบบฟังก์ชันไซน์สำหรับการเคลื่อนที่แบบสั่น อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
440 Chromosomal characteristics of Taolor’s stream frog (Limnonectes taylori) (Amphibia, Anura) from Thailand สุมาลี พิมพันธุ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
441 A comparative chromosome study on five Minnow fishes (Cyprinidae, Cypriniformes) in Thailand สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
442 On Solitary Wave Solutions for the Camassa-Holm and the Rosenau-RLW-Kawahara Equations with the Dual-Power Law Nonlinearities ศุภาวัลย์ นันตา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
443 กลยุทธ์การตลาด 4.0 สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน กฤษติญา มูลศรี 2564 คณะวิทยาการจัดการ
444 Age-Related Testosterone Changes and Corresponding Song Patterns in Red-whiskered Bulbul (Pycnonotus jocosus Linnaeus, 1758) กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
445 Two Nonmonotonic Self-Adaptive Strongly Convergent Projection-Type Methods for Solving Pseudomonotone Variational Inequalities ชัยณรงค์ ขันผนึก 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
446 ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิชาชีพครูสมรรถนะสากลตามแนว PISA หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร สุพรรษา น้อยนคร 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
447 Best Proximity Points for Cyclic Contractions in CAT(0) Spaces ชัยณรงค์ ขันผนึก 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
448 Sparse Signal Reconstruction in Compressive Sensing via Derivative-Free Interative Method อภิวัฒน์ คำภีระ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
449 Stiffness prediction for bolted moment-connections in cold-formed steel trusses สุธิรา เบญจานุกรม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
450 Universal Filter Based on Compact CMOS Structure of VDDDA โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
451 ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและญี่ปุ่น ตั้งแต่ พ.ศ.2149 ถึง พ.ศ.2310 ธานี สุขเกษม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
452 LuangPuYai (Great Grandfather) : Motto, Beliefs and Influences in the Isan Community Context อภินันท์ ทะสุนทร 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
453 The Management of Sufficiency Economy to the Way of Life for Kelantan Malaysian Thai-Buddhists People in Three Southern Boder Provinces of Thailand during the Coronavirus Disease 2019 Crisis จุฬา เจริญวงค์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
454 The Development of Japanese Language Study in Thailand จินตรัตน์ แสงศิริ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
455 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเจนวายกับวัฒนธรรมการเซลฟี่บนสื่อสังคมออนไลน์ ธีรภัทร ดีเอม 2564 คณะวิทยาการจัดการ
456 Effects of Service Quality, Satisfaction, and Perceived Loyalty in Technology Use of Generation Z Consumers During The COVID-19 Situation อำพล ชะโยมชัย 2564 คณะวิทยาการจัดการ
457 The Correlation among 5 Aspects of Service Auality in Thailand’s Low-cost Airlines อำพล ชะโยมชัย 2564 คณะวิทยาการจัดการ
458 การศึกษาคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 อนุวัติ คูณแก้ว 2564 คณะครุศาสตร์
459 Some Properties of Edge-intersection Graph of 3-uniform Hypergraphs of Order 6n and Size 4n ศุภาวัลย์ นันตา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
460 การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2564 คณะครุศาสตร์
461 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2564 คณะครุศาสตร์
462 รางวัลชมเชย ฐานบุคคลากรทางการศึกษา ขวัญจิรา เจียนสกุล 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
463 รางวัลชมเชย ฐานบุคคลากรทางการศึกษา อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
464 รางวัลเหรียญทองแดง ฐานบุคคลากรทางการศึกษา ทรงเกียรติ บัวลอย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
465 การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพทางภาษาสำหรับกำลังคนที่จะไปทำงานต่างประเทศ จินตรัตน์ แสงศิริ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
466 ระบบการเบิกจ่ายวัสดุฝึกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วาสนา วงศ์ษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
467 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไพฑูรย์ สอนทน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
468 Instructional Strategies of Teachers in Small-sized Schools to Develop Students’ Science Competencies through Professional Learning Community อาทิตยา ขาวพราย 2563 คณะครุศาสตร์
469 The Development of Teacher’ Science Instructional by Active Learning Competencies through Lesson Study อาทิตยา ขาวพราย 2563 คณะครุศาสตร์
470 Optimization of the Oil Extraction, Study the Chemical and Physical Properties of Arabica Spent Coffee Grounds ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
471 การศึกษาพฤติกรรมและเจตคติต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
472 ชุดแล่ปลาตัวแบนแบบใบมีดคู่ วิทยา หนูช่างสิงห์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
473 ชื่อผลงาน: เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 ประเภทงาน: วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ (ชื่อเดิมคือ กฤตยาปิตุจาตุรนต์) อัญนลินต์ กมลนันธกิจ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
474 ชื่อผลงาน: ตำรากฎหมายอาญา ภาคความผิด ประเภทงาน: วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ (ชื่อเดิมคือ กฤตยาปิตุจาตุรนต์) อัญนลินต์ กมลนันธกิจ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
475 การใช้เทคนิค AIC เพื่อการเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เจน จันทรสุภาเสน 2563 คณะวิทยาการจัดการ
476 ประสิทธิภาพกรรมวิธีการบ่มที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต พิศุทธิ์ บัวเปรม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
477 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุง ทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
478 ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นรัตว์ รัตนวัย 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
479 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สมพิศ สายบุญชื่น 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
480 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
481 งานวิจัยได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
482 หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อรุณ สนใจ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
483 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1965/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
484 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1965/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สุเทพ ธรรมะตระกูล 2563 คณะครุศาสตร์
485 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดอกอ้อ ขวัญนิน 2563 คณะวิทยาการจัดการ
486 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
487 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ปิยะวัน เพชรหมี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
488 ชื่อผลงาน: กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ประเภทงาน: วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ เครือวัลย์ อินทรสุข 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
489 Antibacterial Activity of Lupinifolin from Derris reticulata and Its Effect on Cytoplasmic Membrane of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus กมล อยู่สุข 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
490 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูมัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรมะ แก้วพวง 2563 คณะครุศาสตร์
491 ไฟ ป่า หมอก ควัน 01 Wildfire Smoke 01, ไฟ ป่า หมอก ควัน 02 Wildfire Smoke 02 ทรงเกียรติ บัวลอย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
492 Blue Sky, Creamy House ขวัญจิรา เจียนสกุล 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
493 สมการโครงสร้างแนวคิดแมคคินซีย์ 7-s และการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย กฤษติญา มูลศรี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
494 ปัญหาของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
495 พรรคการเมืองไทย : แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง ธันยมัย รังสิกรรพุม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
496 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
497 การปฏิรูปกฎหมายไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณัถฑ์ เขียวงาม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
498 การเตรียมกาวยางธรรมชาติสำหรับเสื่อ สุวิมล เทียกทุม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
499 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรียากานต์ พรมคำ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
500 ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร: ศึกษารายกรณีกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐวุฒิ สุทธิประภา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
501 Biological activity of rice extract and the inhibition potential of rice extract, rice volatile compounds and their combination against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase เสาวภา ชูมณี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
502 มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นงลักษณ์ อานี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
503 การสกัดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวน้ำมันรำข้าวจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาภาภรณ์ วรรณา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504 การพัฒนาทักษะสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาณุวัชร์ นิรานนท์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
505 Artifical Olfactory System Based on a Combination of Metal Oxide and Nanostructure Gas Sensors for Applications in Agricultural Quality เกรียงไกร ทิมศร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
506 Design and Fabrication of Tabacco Leaf-stripping Machine to Enhance Economic Production of Farmers in Phetchabun Province ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
507 ผลการใช้การเล่านิทานในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษ วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ 2563 คณะครุศาสตร์
508 ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
509 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว 2563 คณะวิทยาการจัดการ
510 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยะวัน เพชรหมี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
511 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านห้วยหญ้าเครือ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา 2563 คณะวิทยาการจัดการ
512 First chromosome analysis of Thai pufferfish Pao cochinchinensis (Steindachner, 1866) สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
513 Ontological and Sensor-based Supporting System on Damage Prevention for Tamarind Farming: a case study of Phetchabun Tamarind Farms พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
514 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กานต์ อัมพานนท์ 2563 คณะครุศาสตร์
515 อารมณ์ และเวลา / Emotions and time, 2020 อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
516 Look at the sky, 2020 อลิสณา อนันตะอาด 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
517 The Political Semiology of Khao Kho Royal Palace พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
518 ผลของอาหารต่อการสร้างผนังเซลล์ในการเพาะเลี้ยงโพร โทพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides) นุชจรี สิงห์พันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
519 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมใจ กงเติม 2563 คณะครุศาสตร์
520 Record of the Time 2, 2020 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
521 ไฟ น้ำ หมอก ควัน Fire / Forest / Fog / Smoke, 2020 ทรงเกียรติ บัวลอย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
522 ฟ้ากับเขียว Blue and Green, 2020 ขวัญจิรา เจียนสกุล 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
523 การกำหนดและจัดลำดับสายส่งรองเพื่อรองรับการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าและการสั่งการที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
524 Intron sequence variation of the echinostomes (Trematoda; Echinostomatidae): implications for genetic investigations of the 37 collar-spined, Echinostoma miyagawai Ischii, 1932 and E. revolutum (Fröelich, 1802) กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
525 Creating Awareness of Incorrect English Pronunciation in Thai Elementary School Students using the Detect Me English, Natural Language Processing, Aplication จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
526 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าบนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรมะ แก้วพวง 2563 คณะครุศาสตร์
527 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิชยพิมพ์ คำเพียร 2563 คณะวิทยาการจัดการ
528 การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไพโรจน์ พรเจริญ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
529 การวิเคราะห์แคริโอไทป์ของอ้นเล็ก (Cannomys badius) ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับเซลล์แบบดั้งเดิมและระดับโมเลกุล สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
530 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว 2563 คณะวิทยาการจัดการ
531 การพัฒนากระบวนการทำนายในระบบห้องสมุดอัจฉริยะ โดยบูรณาการออนโทโลยีและการเรียนรู้ของเครื่อง ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
532 การพัฒนาแช็ตบอทปัญญาประดิษฐ์ภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
533 ระบบสืบค้นฐานความรู้เชิงความหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เวิร์ดเพลสและออนโทโลยี ดวงจันทร์ สีหาราช 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
534 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรธยา แป้นวงษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
535 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยจากรูปลักษณ์จิตกรรมฝาผนัง วัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
536 การพัฒนาสื่อความจริงเสริมเชิงความหมาย เพื่อแนะนำการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ยุภา คำตะพล 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
537 ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
538 หุ่นยนต์สนทนาบนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล กนิฐา แสงกระจ่าง 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
539 รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 2563 คณะวิทยาการจัดการ
540 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนสุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงเกียรติ บัวลอย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
541 A Development of Thailand's Special Economic Zones ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
542 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณัฐแก้ว ข้องรอด 2563 คณะวิทยาการจัดการ
543 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี ชัยณรงค์ ขันผนึก 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
544 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการกับโซเชียลมีเดียเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สุพรรษา น้อยนคร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
545 A Study of Gender Differences in Recreational Activities among the Retired Thai People ปิยะวัน เพชรหมี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
546 การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้บนโมบายแอปพลิเคชัน ชลลดา ม่วงธนัง 2563 คณะวิทยาการจัดการ
547 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2563 คณะครุศาสตร์
548 การสร้างทุนทางภาษาและวัฒนธรรมชาวลีซอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำราญ ท้าวเงิน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
549 คำขอจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
550 ผลขอสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ นุชจรี สิงห์พันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
551 คำขอจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
552 ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ปริยากร บัวทอง 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
553 งานวิจัยที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
554 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
555 งานวิจัยที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 น้ำฝน เบ้าทองคำ 2563 คณะครุศาสตร์
556 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
557 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 วิภาวดี ผกามาศ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
558 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 บวรลักษณ์ เงินมา 2563 คณะวิทยาการจัดการ
559 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2563 คณะครุศาสตร์
560 งานวิจัยที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
561 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 พิชยพิมพ์ คำเพียร 2563 คณะวิทยาการจัดการ
562 คำขอจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา สุวิมล เทียกทุม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
563 พัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สุวิมล เทียกทุม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
564 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
565 Karyomorphological delineation and linear differentiation of microsatellites pattern, and meiosis in giant Asian river frog (Limnonectes blyhii) from Thailand สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
566 Adsorption of NO2, HCN, HCHO and CO on pristine and amine functionalized boron nitride nanotubes by self-consistent charge density functional tight-binding method เกรียงไกร ทิมศร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
567 การพัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2563 คณะครุศาสตร์
568 การหาปริมาณสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และแร่ธาตุจากใบถั่วดาวอินคา เสาวภา ชูมณี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
569 ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
570 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัวสำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ วรชัย ศรีสมุดคำ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
571 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันวิสาข์ หมื่นจง 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
572 ค่าย Jolly Phonics เพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในจังหวัดเพชรบูรณ์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไพฑูรย์ สอนทน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
574 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
575 การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0 ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2563 คณะครุศาสตร์
576 Factors Affecting Competitiveness of Social Enterprise by Focus on Creative products in Phetchabun Province ปิยะวัน เพชรหมี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
577 การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหนังสือสมุดไทยของหมอพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร วิสุงเร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
578 Spirits and Beliefs between Thai and Chinese culture ตรีศูล เกษร 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
579 แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงวัย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว 2563 คณะวิทยาการจัดการ
580 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2563 คณะครุศาสตร์
581 ความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ นฤมล จันทร์มา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
582 A New Method for Computing Ionogram-Based TEC Based on Digisonde data for Disaster Prevention วรชัย ศรีสมุดคำ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
583 การใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์กร สุวิมล พันธ์โต 2563 คณะวิทยาการจัดการ
584 ความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาของปลาหมอไทยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
585 การศึกษาค่ากิจกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากมะขามแช่อิ่ม กานต์ แย้มพงษ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
586 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเหลาไม้ไผ่สี่ทิศทาง เอราวัณ ชาญพหล 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
587 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพรจังหวัดเพชรบูรณ์ วิภาวดี ผกามาศ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
588 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
589 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดีปลากั้งที่พบในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด กานต์ แย้มพงษ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
590 อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น ประธาน เรียงลาด 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
591 การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน ปิยรัตน์ มูลศรี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
592 สร้างแบบจำลองของแรงที่เป็นฟังก์ชันของเวลาสำหรับผู้เสิร์ฟลูกเทนนิสที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจ๊กไทล์ ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
593 การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของกราฟความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลาของนักวิ่งชาย 8 คนในระยะทาง 100 เมตร ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
594 การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบโพรเจกไทล์เนื่องจากผลกระทบของแรงลมที่เป็นฟังก์ชันของเวลาอ่อน ๆ ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
595 พฤติกรรมการเข้าพักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปราณีต ใจหนัก 2563 คณะวิทยาการจัดการ
596 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟ (Coffea arabica) ในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
597 การเปรียบเทียบแบบจำลองจำแนกประเภทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล วรชัย ศรีเมือง 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
598 การเปรียบเทียบการกระจัดในแนวดิ่งของอนุภาคที่เคลื่อนที่ภายใต้แรงภายนอก 2 ชนิด อาทิตย์ หู้เต็ม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
599 การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกบาสเก็ตบอลภายใต้แรงต้านอากาศและแรงยกในแนวระดับ และแนวดิ่ง ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
600 โครโมโซมของจิ้งหรีดทองดำ (Gryllus bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (Acheta domesticus) และจิ้งโกร่ง (Brachytrupes portentosus) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601 โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า (Pseudomorphacris hollisi) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
602 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของตั๊กแตนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
603 กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พริมาดา บัวหลวง 2563 คณะวิทยาการจัดการ
604 การพัฒนาลูกชิ้นหมูและศึกษาอายุการเก็บรักษาด้วยการเปรียบเทียบชนิดของบรรจุภัณฑ์ ตรีชฎา อุทัยดา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
605 การใช้เครื่องหมายโมเลกุล ISSR ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยาสูบ 9 สายพันธุ์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
606 อิทธิพลของระบบการให้น้ำต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวไม่ไวแสง 3 พันธุ์ การันต์ ผึ่งบรรหาร 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
607 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตาม และพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เอ็ม สายคำหน่อ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
608 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เอ็ม สายคำหน่อ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
609 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม วิไลพร วงษ์อินทร์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
610 การตอบรับของนักท่องเที่ยวต่อกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณัฐแก้ว ข้องรอด 2563 คณะวิทยาการจัดการ
611 ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
612 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ดวงจันทร์ สีหาราช 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
613 Comparative karyotype study of three Cyprinids (Cyprinidae, Cyprininae) in Thailand by classical cytogenetic and FISH techniques สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
614 การพัฒนาการออกเสียงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบประมวลภาษา หทัยชนก อ่างหิรัญ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
615 Transmission of charge ion in Single-walled Carbon Nanotube อาทิตย์ หู้เต็ม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
616 ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
617 ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปิยะนุช พรหมประเสริฐ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
618 การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อความงามจากภูมิปัญญาชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
619 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโฮมสเตย์เสลียงแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นันทกานต์ ศรีปลั่ง 2563 คณะวิทยาการจัดการ
620 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุญรอด ทองสว่าง 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
621 การพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน กลุ่มอาชีพหนองแม่นา หมู่ 6 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
622 คุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้าน 5 ชนิด จากอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สุรางค์รัตน์ พันแสง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
623 การวิเคราะห์หาปริมาณสารแอนทราควิโนนจากพืชด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบวัฎภาคย้อนกลับ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
624 การใช้ยาเสพติดในผู้ใช้แรงงานขนส่ง นฤมล จันทร์มา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
625 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการโฮมสเตย์ กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านสนสวย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จตุพร จันทร์เพชร 2563 คณะวิทยาการจัดการ
626 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดมธราดล อนันตสาน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
627 ตัวแบบผลิตภาพจากส่วนสนับสนุนระบบงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตไทย (SMI) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
628 การเจริญเติบโตของมันจาวพร้าวในสภาพทำเทียมที่มีความเข้มข้นของแมนนิทอลแตกต่างกัน นุชจรี สิงห์พันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
629 รูปแบบคุณลักษณะโฮมสเตย์ การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการโฮมสเตย์ ในเขตภาคเหนือ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
630 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องดินโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน น้ำฝน เบ้าทองคำ 2563 คณะครุศาสตร์
631 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 15x + 4y = z2 อภิวัฒน์ คำภีระ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
632 Creation Model of Time-dependent Lowering Operator and Raising Operator Under Time-dependent External Damping Force Simple Harmonic Oscillator ปิยรัตน์ มูลศรี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
633 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งบนเหล็กกล้ารางรถไฟ เกรด 900 ด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ H450R และ E120-18G ธงชัย เครือผือ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
634 การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ "โคก หนองนา โมเดล" : พื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มณีรักษ์ กาญจนรางกูร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
635 แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กิติยวดี สีดา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
636 การผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
637 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2563 คณะครุศาสตร์
638 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
639 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโครงงานวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา วิธวรรธน์ สีชื่น 2563 คณะครุศาสตร์
640 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิชญาพร อ่อนปุย 2563 คณะครุศาสตร์
641 Factors affecting acceptance and use of online technology in Thai people during COVID-19 Quarantine time อำพล ชะโยมชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
642 The moderating effect of generation on the relationship between commitment and performance: Evidence from human resource management model อำพล ชะโยมชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
643 The Acceptance and Use of Online Technology in Thailand: The Influences of Perceived Trust and Personal Innovativeness on the UTAUT Model อำพล ชะโยมชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
644 The English Ebook of Khaokoh: Switzerland of Thailand to Develop Highland Students' ONET Reading Skills in Khaokoh District of Phetchabun Province สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
645 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เกรียงไกร ทิมศร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
646 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธิดารักษ์ ลือชา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
647 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สรวงพร กุศลส่ง 2563 คณะครุศาสตร์
648 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการคืนป่าสู่ธรรมชาติต้นน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
649 การพัฒนาสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อการต่อต้านและป้องกันต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเพชรบูรณ์ พีรวัฒน์ สุขเกษม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
650 Association between Health Literacy and Glycemic Control of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการควบคุมน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไพฑูรย์ สอนทน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
651 การวิเคราะห์อัตถภาคในบทคัดย่อของวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
652 การสร้างสรรค์ลวดลายแนวคิดจากผ้าปักม้งบัวสวรรค์หมายเลขหนึ่ง อลิสณา อนันตะอาด 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
653 Natural Repellent Anthraquinone Applied on Cereal Grain Seeds and Seedlings Against Pigeons (Columba livia) in Captivity กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
654 การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ เอกชัย แสงโสดา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
655 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางโครงสร้างของกากกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
656 ปัจจัยสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสนับสนุน ระบบงาน และผลิตภาพแรงงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการของผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการฟื้นฟูกิจการในจังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
657 อิทธิพลของประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดำเนินการที่มีต่อกระบวนการผลิตที่ไม่จำเป็นของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กริชชัย ขาวจ้อย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
658 ตัวแบบการลดความสูญเสียจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กริชชัย ขาวจ้อย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
659 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทหล่ม วันฉัตร กันหา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
660 ระบบเฝ้าระวังการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนผ่านไลน์ วาสนา วงศ์ษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
661 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการจัดการคุณภาพโดยรวมของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจ กฤษติญา มูลศรี 2562 คณะวิทยาการจัดการ
662 การจัดการการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจักรยาน จังหวัดเพชรบูรณ์ พิชยพิมพ์ คำเพียร 2562 คณะวิทยาการจัดการ
663 Association between the Frequency of Smoker’s Cigarette Consumption in the Home and Urine Cotinine Concentrate among Pregnancy Women in Thailand ไพฑูรย์ สอนทน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
664 Effect of Gamma Irradiation on Anthocyanin Content and Rice Growth Rate of Thai Colored Rice เสาวภา ชูมณี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
665 ผลการใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปรมะ แก้วพวง 2562 คณะครุศาสตร์
666 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน ศานต์ พานิชสิติ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
667 การจัดการโครงสร้างต้นทุนผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ
668 การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ บวรลักษณ์ เงินมา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
669 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยพงศ์ บางใบ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
670 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเมทธิลแอนทรานิเลตในพืชสมุนไพรด้วยวิธี UV-Spectroscopy และพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย FTIR รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
671 ตัวแปรสำคัญของนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กฤษติญา มูลศรี 2562 คณะวิทยาการจัดการ
672 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2562 คณะครุศาสตร์
673 Chromosomal characteristics of Taolor's stream frog (Limnonectes taylori) (Amphibia, Anura) from Thailand สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
674 Factors Associated with Second Hand Smoke Exposure in the Home among Pregnant Women in Phetchabun Province ไพฑูรย์ สอนทน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
675 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชญาพร อ่อนปุย 2562 คณะครุศาสตร์
676 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน กรณีที่สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก ชูเกียรติ โพนแก้ว 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
677 The Development of international Trade Handbook of Privatization Tamirind Entrepreneurs จินตรัตน์ แสงศิริ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
678 Development of The instructional Activities for Enhancing Student Teachers' Ability in Developing Instructional Innovation Focusing on Local-Related Content by Using Lesson Study Approach อาทิตยา ขาวพราย 2562 คณะครุศาสตร์
679 การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สุพิชชา โชติกำจร 2562 คณะวิทยาการจัดการ
680 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กานต์ อัมพานนท์ 2562 คณะครุศาสตร์
681 Green Marketing Model: Empirical Evidence from Green Consumers in Phetchabun, Thailand อำพล ชะโยมชัย 2562 คณะวิทยาการจัดการ
682 นวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการดำเนิงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย กฤษติญา มูลศรี 2562 คณะวิทยาการจัดการ
683 การพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม ภรวลัญช์ มาอยู่ 2562 คณะวิทยาการจัดการ
684 การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง: ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิญญู พันธ์โต 2562 คณะวิทยาการจัดการ
685 การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยาของการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 50 ปอนด์ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เอราวัณ ชาญพหล 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
686 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรดและเบส โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น้ำฝน เบ้าทองคำ 2562 คณะครุศาสตร์
687 ตัวแบบประสิทธิภาพทรัพยากรการปฏิบัติการและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า ในการจัดการผลิตภาพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2562 คณะวิทยาการจัดการ
688 การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของลวดเชื่อม H 350R และ E 8016 จากการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์/หลา โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เอราวัณ ชาญพหล 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
689 ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ไพฑูรย์ สอนทน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
690 ตัวทำละลายที่มีผลต่อพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากผักตบไทย สุรางค์รัตน์ พันแสง 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
691 วิถีไทยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดมธราดล อนันตสาน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
692 การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2562 คณะครุศาสตร์
693 แนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดย้อนยุคเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา: พื้นที่ตลาดอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปราณีต ใจหนัก 2562 คณะวิทยาการจัดการ
694 พยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในอวัยวะต่าง ๆ ของปูนา (Sayamia bangkokensis) ในตำบลบุ่งคล้า และตำบลลานบ่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พวงผกา แก้วกรม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
695 ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จิรโรจน์ บุญราช 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
696 The Effects of Accent Familiarity on English Listening Comprehension of Freshman Students Studying English Business at Phetchabun Rajabhat University จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
697 The Combination Effect of Gamma Irradiation and Salt Concentration on 2-Acetyl-1-Pyrroline Content, Proline Content and Growth of Thai Fragrant Rice (KDML 105) เสาวภา ชูมณี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
698 การศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นฤมล วันน้อย 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
699 แบบจำลองสำหรับคำนวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรีนุช เอลลิส 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
700 Investigation of Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear Apparatus สุธิรา เบญจานุกรม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
701 Using Circular Open Field Thigmotaxis to Tast Fermented Plant Extracts as Rat Repellents กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
702 Analysis of Chemical Properties and Gamma - Oryzanol Content in Luem Pua Rice Bran Oil (Oryza sativa L.) ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
703 การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในเขตพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์ กนกวรรณ นวาวัตน์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
704 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาในชุมชนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2562 คณะครุศาสตร์
705 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ และผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ นุชจรี สิงห์พันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
706 การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 นทีธร นาคพรหม 2562 คณะครุศาสตร์
707 การศึกษาการหมักเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วย Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ Pichia stipitis 10 กานต์ แย้มพงษ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
708 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน ดวงจันทร์ สีหาราช 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
709 Comparing the performance of urine and copro-antigen detection in evaluating Opisthorchis viverrini infection in communities with different transmission levels in Northeast Thailand กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
710 The Development of English for Selling Product Pocket Book for OTOP Entrepreneurs in Phetchabun Province วันวิสาข์ หมื่นจง 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
711 Effect of Temperature on the Killing of Opisthorchis viverrini Eggs In Vitro กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
712 Inkjet Printing of Room-Temperature Gas Sensors for Identification of Formalin Contamination in Squids เกรียงไกร ทิมศร 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
713 รูปแบบระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
714 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
715 การปลูกและการให้น้ำที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว กข61 การันต์ ผึ่งบรรหาร 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
716 สำรวจความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันระบบให้คำปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ศุภรัตน์ แก้วเสริม 2562 คณะวิทยาการจัดการ
717 การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกของอาเซียน ชุติมา อ่ำทอง 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
718 ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ สุพิชชา โชติกำจร 2562 คณะวิทยาการจัดการ
719 ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู นันทวัน พัวพัน 2562 คณะครุศาสตร์
720 Determine the specific heat capacity, the entropy, and the standard deviation of particle vibration bound-state under the anharmonic oscillator asymmetric potential by partition function method อาทิตย์ หู้เต็ม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
721 Evaluation of Specific Heat Capacity and Entropy of Particle Bound Harmonics Oscillator Cosine Asymmetric Potential by Partition Function อาทิตย์ หู้เต็ม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
722 กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
723 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ทิวา แก้วเสริม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
724 Theory Mathematics and Physics Model fitting of Kinematic Parameter for Usain Bolt 100 Metres Sprint at Beijing Plympic Games 2008 อาทิตย์ หู้เต็ม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
725 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
726 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
727 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง จิตรนันท์ ศรีเจริญ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
728 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 7 เมนูอาหารที่ต้องชิมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ศรัญญา ตรีทศ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
729 Extraction and Determination of Anthraquinone from Herbal Plants as Bird Repellent รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
730 The Elements of Causal Factors Affecting Customer's Satisfaction at Hotels and Resorts กฤษติญา มูลศรี 2562 คณะวิทยาการจัดการ
731 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาบูรณาการศาสตร์พระราชาสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2562 คณะครุศาสตร์
732 แอปพลิเคชันการส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 ของที่ระลึกต้องซื้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
733 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2562 คณะครุศาสตร์
734 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อและมัดลูกประคบสมุนไพร ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
735 คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. นุชจรี สิงห์พันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
736 กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ โอกาสและกลยุทธ์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ
737 การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
738 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
739 การใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลยุคดิจิทัลคอนเทนต์ ด้วยโปรแกรม Piktochart กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย 2561 คณะวิทยาการจัดการ
740 การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมใจ กงเติม 2561 คณะครุศาสตร์
741 The Evaluation of Educational Management in Small-Size School under the Office of Phetchabun Primary Educational Service Area ปรมะ แก้วพวง 2561 คณะครุศาสตร์
742 การพัฒนาชุดฝีกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จินตรัตน์ แสงศิริ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
743 สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเตือนภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน วาสนา วงศ์ษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
744 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลค้อ (LivistonaspeciosaKurz.) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สุรางค์รัตน์ พันแสง 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
745 การพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2561 คณะครุศาสตร์
746 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2561 คณะครุศาสตร์
747 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย นุชจรี สิงห์พันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
748 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสตรอว์เบอร์รี่ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2561 คณะครุศาสตร์
749 Structural and Dielectric Properties of Zn2TiO4 Ceramic from Sol-Gel Method ศานต์ พานิชสิติ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
750 English Language Requirements and Worker's English Development for Phetchabun Entrepreneurs เครือวัลย์ อินทรสุข 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
751 การศึกษาปริมาณน้ำตาลในหัวแก่นตะวันจากต่างพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2561 คณะครุศาสตร์
752 การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้พิการสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ : การประสานและการนำนโยบายไปปฏิบัติ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
753 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บุษบากร คงเรือง 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
754 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
755 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดการปวดหลังในนักศึกษา เพชรธยา แป้นวงษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
756 แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสียงสองภาษา สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
757 โครงการศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ เขต 2 ผลจากการใช้โมเดลความมั่นคงทางสุขภาพ 2560 นฤมล จันทร์มา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
758 Study of antibacterial effect of lupinifolin on cytoplasmic membrane of Staphylococcus aureus by flow cytometry กมล อยู่สุข 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
759 ผลการพัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับการเรียนการสอน เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เขมปริต ขุนราชเสนา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
760 ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
761 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก สนธยา วันชัย 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
762 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะขาม (Tamarindus indica L.) และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ ธนาวรรณ สุขเกษม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
763 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อนุวัติ คูณแก้ว 2561 คณะครุศาสตร์
764 The Correlation between 2-Acetyl-1-pyrroline Content,Biological Compounds and Molecular Characterization to the Aroma Intensities of Thai Local Rice เสาวภา ชูมณี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
765 Quality of Work Life of Officers in Local Administrative Organizations in Khao Kho District, Thailand ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
766 การสกัดน้ำมัน และองค์ประกอบกรดไขมัน ของน้ำมันรำข้าวลืมผัวในจังหวัดเพชรบูรณ์ นันทรักษ์ รอดเกตุ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
767 รูปแบบการเลี้ยงปลานิลและปลาหมอไทยแบบผสมผสาน ธนภัทร วรปัสสุ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
768 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวญี่ปุ่นจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
769 Structures and Properties of buffer layers with nanometer thickness for PBCMO/YBCO epitaxial multilayers ชนัญ ศรีชีวิน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
770 Structures and properties of N-doped TiO2 nanotubes arrays synthesized by the anodization method for hydrogrn production ชนัญ ศรีชีวิน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
771 Biological Aspects of Channa Limbata (Cuvier, 1831) in Ta Bo – Huai Yai Wildlife Sanctuary, Phetchabun Province, Thailand กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
772 Biomass-briquettes fuel from local wisdom for producer gas production ปิยรัตน์ มูลศรี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
773 การพัฒนาเครื่องป้องกันนกรบกวนระบบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง นภาพร ตุ้มทองคำ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
774 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ 2561 คณะครุศาสตร์
775 ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
776 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการเลือกทำเลที่ตั้งของตลาดสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาตลาดไทยพัฒนาท่าพล ตลาดเทศบาล2 และตลาดเทศบาล3 กริชชัย ขาวจ้อย 2561 คณะวิทยาการจัดการ
777 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA วรชัย ศรีสมุดคำ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
778 ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2561 คณะวิทยาการจัดการ
779 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตที่เรื้งรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย ไพฑูรย์ สอนทน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
780 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุวัติ คูณแก้ว 2561 คณะครุศาสตร์
781 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
782 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
783 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ วรชัย ศรีสมุดคำ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
784 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ สุปราณี พิศมัย 2561 คณะครุศาสตร์
785 การศึกษามาตรฐานและการออกแบบระบบไฟฟ้าของครัวเรือนเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่ชุมชน นฤมล วันน้อย 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
786 การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
787 การศึกษาวิธีประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้ง สุวิมล เทียกทุม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
788 Non-Traditional Threats: Old Wine, New Bottles ภาราดา ชัยนิคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
789 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารลูปินิฟอลินต่อเยื่อหุ้มเซลล์ของ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี flow cytometry กมล อยู่สุข 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
790 การนำไฟฟ้าและความจุไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
791 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป ศันสนีย์ อุตมอ่าง 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
792 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน มานะ อินพรมมี 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
793 การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 อลิสณา อนันตะอาด 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
794 พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เดชา ด้วงมาก 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
795 ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแส เครือข่ายสังคม (Social Network) ณัฐแก้ว ข้องรอด 2561 คณะวิทยาการจัดการ
796 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร ชูสาย 2561 คณะครุศาสตร์
797 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
798 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเลือด นุชจรี สิงห์พันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
799 Appropriate proportion of water meal (Wolffia arrhiza (L)) and commercial diet in combined feeding for tilapia fingerlings rearing ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
800 การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ดอกอ้อ ขวัญนิน 2561 คณะวิทยาการจัดการ
801 การเปรียบเทียบวิธีการสกัด การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระ จากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม วิไลพร ปองเพียร 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
802 การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
803 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหินและการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
804 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุล (Dioscorea sp.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ศิวดล แจ่มจำรัส 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
805 The Study of Rapidly Available Glucose and Slowly Available Glucose of Kluai Hin Banana (Musa sapientum) Flour for Utilization of Noodles น้ำฝน เบ้าทองคำ 2561 คณะครุศาสตร์
806 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กมล บุญเขต 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
807 The Development of Database System of Thai Food Local for Communities in Phetchabun, Thailand กนิฐา แสงกระจ่าง 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
808 การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม ชูเกียรติ โพนแก้ว 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
809 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ มณีรักษ์ กาญจนรางกูร 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
810 การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร สำราญ ท้าวเงิน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
811 การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ
812 การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน ปาณิสรา คงปัญญา 2561 คณะวิทยาการจัดการ
813 การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชุมชน เอ็ม สายคำหน่อ 2561 คณะวิทยาการจัดการ
814 การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบถาวร ของชุมชน วัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ธันยมัย รังสิกรรพุม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
815 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มควันไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ปิยรัตน์ มูลศรี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
816 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
817 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน เชิงท่องเที่ยวเสมือนจริง จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เจษฎาพร ปาคำวัง 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
818 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท กฤษติญา มูลศรี 2561 คณะวิทยาการจัดการ
819 การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน แก้วตา ผิวพรรณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ
820 ความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่เจือด้วย Fe ภายใต้การฉายแสงอัลตราไวโอเลต ศานต์ พานิชสิติ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
821 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างกังหันลมร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบครัวเรือนตามแนวพระราชดำริพลังงานทดแทน นิสิต องอาจ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
822 Recent Advances in the Diagnosis and Detection of Opisthorchis viverrini Sensu Lato in Human and Intermediate Hosts for Use in Control and Elimination Programs กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
823 The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
824 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2561 คณะวิทยาการจัดการ
825 ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2561 คณะวิทยาการจัดการ
826 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของกระดอม อมลณัฐ ฉัตรตระกูล 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
827 สมบัติบางประการของ 3-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป ที่มีอันดับ n และขนาดอย่างน้อย n/2 กฤตวิทย์ ลิ่มกุล 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
828 ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู. กติญา บุญสวน 2560 คณะครุศาสตร์
829 Production of Biodiesel from Used Vegetable Oil by Using Calcium Oxide Catalyst0 ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
830 การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กฤชสร เข็มเหล็ก 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
831 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เอ็ม สายคำหน่อ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
832 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน นันทวัน พัวพัน 2560 คณะครุศาสตร์
833 การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ สมฤทัย เย็นใจ 2560 คณะครุศาสตร์
834 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมภายในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
835 ผลของโปรแกรมการนวดขาที่มีต่อความเร็ว สำหรับการวิ่งระยะสั้น (50 เมตร) ในนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สุภาพร วิสุงเร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
836 การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบอินโฟกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิมลวรรณ วงค์ศิริ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
837 ตำราง เรื่อง การสื่อสารดาวเทียม กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
838 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดควายเก้าแม่ (HiptagecandicansHook.f.) สุรางค์รัตน์ พันแสง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
839 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดควายเก้าแม่ (HiptagecandicansHook.f.) พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
840 Effect of gamma irradiation on the 2-acetyl-1-pyrroline content during growth of Thai black glutinous rice (Upland rice) เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
841 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีบนเครือข่ายด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขมปริต ขุนราชเสนา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
842 การใช้สารสกัดจากรากยอเป็นสารต่อต้านพฤติกรรมการกินอาหารในนกพิราบ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
843 การจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
844 การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดวงจันทร์ สีหาราช 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
845 ผลของไคโตซานจากปูน้ำจืดสกุล Thaipotamon ต่อการเจริญเติบโตและลดปัญหาโรครากเน่าจากเชื้อ Sclerotium sp. ของข้าว พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
846 กลไกตามรัฐธรรมนูญ : นักการเมืองไทยไร้ทุจริตอุดมการณ์และความท้าทาย อภินันท์ ทะสุนทร 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
847 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
848 การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สนธยา วันชัย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
849 การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
850 การใช้แนวคิดจากวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
851 การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จิรโรจน์ บุญราช 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
852 รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ สดุดี คำมี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
853 สมรรถนะของผู้บริหารที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
854 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
855 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กฤชสร เข็มเหล็ก 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
856 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ อรุณ สนใจ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
857 Preparation of Micro-Porous Fibroin Membrane by Emulsion Method ปิยรัตน์ มูลศรี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
858 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ของลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือ กมล อยู่สุข 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
859 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพื่อพร้อมรับการเปิด AEC: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภาวดี ผกามาศ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
860 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
861 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางั่วเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร วิสุงเร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
862 การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนสในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
863 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
864 Opium in the hmong culture นฤมล จันทร์มา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
865 การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
866 The Awareness of Correct English Pronunciations of Business English Major Students at Phetchabun Rajabhat University จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
867 The Proper Non-Chemical Agriculture Message and Channel Design for the Learning of Ban Hin How Farmer Group, Lom Kao District, Phetchabun บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2560 คณะวิทยาการจัดการ
868 ความสุขในการทำงาน : ความหมายและการวัด ธิดารักษ์ ลือชา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
869 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
870 ตัวประมาณค่าแบบช่วงสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรกรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม ชูเกียรติ โพนแก้ว 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
871 การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคำนวณวิชาเคมีเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับวิธีการสอนและมีผลการเรียนต่างกัน เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
872 การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
873 การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
874 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในมะม่วงบางสายพันธุ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนrbcl สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
875 การพัฒนาทักษะการแปลคำความหมายหลายนัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
876 Some properties of Sβ-open mappings อาดุลย์ จงรักษ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
877 การส่งเสริมการขายสินค้าของฝากของที่ระลึกด้วยการทำเหมืองข้อมูลตามอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวตามการพยากรณ์อนุกรมเวลา กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2560 คณะครุศาสตร์
878 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย การศึกษาระดับชาติ ไพฑูรย์ สอนทน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
879 รูปแบบการทาความเข้าใจเรื่องการสะท้อนและการหักเหของแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Focus – Action – Reflection (FAR) Guide อาทิตยา ขาวพราย 2560 คณะครุศาสตร์
880 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ แรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Predict Observe-Explain (POE). อาทิตยา ขาวพราย 2560 คณะครุศาสตร์
881 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่งลักษณา ดีแจ่ม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
882 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นทีธร นาคพรหม 2560 คณะครุศาสตร์
883 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2560 คณะครุศาสตร์
884 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
885 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 การันต์ ผึ่งบรรหาร 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
886 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
887 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ชุติมา อ่ำทอง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
888 ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ ของผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ วันวิสาข์ หมื่นจง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
889 การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่พาณิชย์ พรทวี กองร้อย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
890 สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยพงศ์ บางใบ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
891 การถอดบทเรียนเป็นหนังสือภาพจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าภูเขา บ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จินตรัตน์ แสงศิริ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
892 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
893 ThePreservationofInformationResourcesinRajabhatUniversityLibraries อาภาภรณ์ วรรณา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
894 การศึกษาลักษณะภายนอกและคาริโอไทป์ของปูป่า (Thaipotamon holthuisi) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
895 การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด สุรางค์รัตน์ พันแสง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
896 พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนถ้องถินที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
897 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยมาตรฐาน Q เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่ง เมื่อเข้าสู่ AEC ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
898 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิศิษฎ์ บิลมาศ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
899 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่น่า อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2560 คณะวิทยาการจัดการ
900 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน สำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 นิตยา นาคอินทร์ 2560 คณะครุศาสตร์
901 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าผลรวมประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม ชูเกียรติ โพนแก้ว 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
902 Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory system เกรียงไกร ทิมศร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
903 Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-pyrroline Content, GABA Content and Volatile Compounds of Germinated Rice (Thai Upland Rice) เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
904 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition ศานต์ พานิชสิติ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
905 Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-pyrroline Content เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
906 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย นฤมล วันน้อย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
907 Low Pressure DC-Plasma System for the Modification of Polymeric Membrane Surfaces ฉลาด ยืนยาว 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
908 Surface Modification of Psf/Tio 2 Membranes Using Silane Coupling Agents and Dc Plasma Technique ฉลาด ยืนยาว 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
909 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้พลังงานทดแทนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
910 ความขัดแย้งทางการเมืองไทยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 : แนวโน้มการปฏิรูปการเมืองไทย กฤษฎากรณ์ ยูงทอง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
911 การทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
912 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อสร้างทักษะการคิดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร นันทวัน พัวพัน 2560 คณะครุศาสตร์
913 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการพุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธีรภัทร ดีเอม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
914 รูปแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อการถ่ายทอดสุขภาวะสำหรับชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปวิตรา โคบำรุง 2560 คณะวิทยาการจัดการ
915 ลวดลายผ้าจากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
916 แนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
917 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภรวลัญช์ มาอยู่ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
918 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2560 คณะครุศาสตร์
919 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง สุวัฒน์ อินทรประไพ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
920 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
921 การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประยูร ไชยบุตร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
922 ความพึงพอใจในการใช้ปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชนบ้านน้ำก้อเศษ หมู่ที่ 10ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สุภาพร วิสุงเร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
923 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณน้ำตกธาราเอราวัณจังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดในพื้นที่น้ำตกธาราเอราวัณตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
925 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในสวนรุกขชาติหนองนารี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
926 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในสวนรุกขชาติหนองนารีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาวรรณ สุขเกษม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
927 ความหลากหลายทางชีวภาพทางไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
928 การปฏิรูปสู่รัฐสยามสมัยใหม่ผ่านพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกรียงไกร ทองจิตติ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
929 การเมืองในการปฏิรูปการศึกษาไทย : วิเคราะห์ความขัดแย้งในการจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ธานี สุขเกษม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
930 แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2560 คณะวิทยาการจัดการ
931 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แขก บุญมาทัน 2560 คณะครุศาสตร์
932 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูที่สอนวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แขก บุญมาทัน 2560 คณะครุศาสตร์
933 ปัจจัยจำแนกผลการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แขก บุญมาทัน 2560 คณะครุศาสตร์
934 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 แขก บุญมาทัน 2560 คณะครุศาสตร์
935 ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2560 คณะครุศาสตร์
936 รูปแบบการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พลากร ชาญณรงค์ 2560 คณะครุศาสตร์
937 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ชาตรี นาคะกุล 2560 คณะครุศาสตร์
938 การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่ม "เที่ยวไทหล่ม เมืองสงบ มากเสน่ห์" ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา 2560 คณะวิทยาการจัดการ
939 การพัฒนาและจัดการอุปสงค์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุพิชชา โชติกำจร 2560 คณะวิทยาการจัดการ
940 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เครือวัลย์ อินทรสุข 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
941 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
942 การศึกษาความพร้อมของเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดมธราดล อนันตสาน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
943 การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น ธันยมัย รังสิกรรพุม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
944 แคนลีซู หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
945 การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กรณีศึกษา ปัญหาที่ดินรอส. อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
946 การศึกษาคำศัพท์ภาษาไทหล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สมพิศ สายบุญชื่น 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
947 ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ อภิไท สอนทอง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
948 การศึกษาความต้องการศึกษาต่อและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อภินันท์ ทะสุนทร 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
949 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยท้องถิ่นกับชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กมล อยู่สุข 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
950 พัฒนาสื่อเสริมการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม เขมปริต ขุนราชเสนา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
951 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผังความคิดทางปัญญา วิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เจษฎาพร ปาคำวัง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
952 ลักษณะของฝิ่นในขาวม้งจังหวัดเพชรบูรณ์ นฤมล จันทร์มา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
953 ผลของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ เพชรธยา แป้นวงษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
954 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
955 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม วิทยา หนูช่างสิงห์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
956 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตของกบแปลงเพศ ปิยพงศ์ บางใบ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
957 การพัฒนาระบบคำสั่งเสียงผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมไฟภายในบ้านแบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ ศิริวรรณ พลเศษ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
958 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
959 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2 – 20 สัปดาห์ จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
960 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ บุษบากร คงเรือง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
961 สำรวจปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของฝักมะขามหวานที่มีส่วนในการตัดสินใจ ออกแบบ สร้างแบบร่างต้นแบบการคัดแยกฝักมะขาม ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
962 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สมคิด ฤทธิ์เนติกุล 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
963 การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก ยศวรรธน์ จันทนา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
964 แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ วาสนา วงศ์ษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
965 การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา วิทยา หนูช่างสิงห์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
966 ความต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาณุวัชร์ นิรานนท์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
967 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน), ความหลากหลายของชนิดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อยปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา)และปริมาณแอนโทไซยานิน เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
968 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับและไม่ได้รับการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ อภิวัฒน์ คำภีระ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
969 ACaseStudyofCommunicativeEnglishinCulturalTourismofPhraBuddhaMahaDhummarajaattheBuddhistPark,PhetchabunProvince กนกวรรณ นวาวัตน์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
970 TheLocalCommunityEnterprise’sBusinessManagement : ACaseStudyofthePhuKhaoTongVillage,Moo12,WangSanSub - District,WangPongDistrict,PhetchabunProvince มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
971 UsingFacebookasCommunicationToolForLearningandTeaching นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
972 The Factors Promoting and Obstructing Farmers' Organic Farming In Naagua Commune Municipality, Muang District, Phetchabun Province กิติยวดี สีดา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
973 The Development of English Correction Software for teaching correct pronunciation to students in primary school at Nhong Mae Na school, Nhong Mae Na sub district, KhaoKho district, Phetchabun จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
974 The Development of English Correction Software for Teaching Correct Pronumciation to Pupils in A Primary School at Nhong Mae Na School, Nhong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun ศิริวรรณ พลเศษ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
975 ตำรา เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ สนธยา วันชัย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
976 OutsideTheVeilOfDestruction : heAsean’sDisabilityOnGenocidePrevention พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
977 ตำรา เรื่อง วิศวกรรมความปลอดภัย บุญรอด ทองสว่าง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
978 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
979 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ สุวิมล เทียกทุม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
980 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาญชัย สุขสกุล 2560 คณะวิทยาการจัดการ
981 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง ต่อรอง และรักษาอัตลักษณ์ "ความเป็นม้ง" ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รักชนก สมศักดิ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
982 การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา การส่งต่อวิดีโอและภาพยนตร์ในสื่อสังคมออนไลน์ วันฉัตร กันหา 2560 คณะวิทยาการจัดการ
983 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง เอราวัณ ชาญพหล 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
984 อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
985 สภาพนิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัยปูป่าสกุล Thaipotamon ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
986 ประสิทธิผลของสื่อวีดิทัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้านกกไทร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
987 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยแนวคิดวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พรทวี กองร้อย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
988 ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra) ในสภาพโรงเรือน นุชจรี สิงห์พันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
989 ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
990 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
991 ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ วรชัย ศรีสมุดคำ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
992 คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของแผ่นฟิล์มบริโภคจากเปลือกข้าวโพด ธนาวรรณ สุขเกษม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
993 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่อง โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาเคมี วิไลพร ปองเพียร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
994 Comparison of the Mathematics and Physics Models Fitting of Velocity Time-Dependent for Usain Bolt in the 100 Metres Sprint อาทิตย์ หู้เต็ม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
995 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
996 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
997 ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การันต์ ผึ่งบรรหาร 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
998 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองการอนุรักษ์และฟื้นฟู ด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เขมปริต ขุนราชเสนา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
999 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อลิสณา อนันตะอาด 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1000 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปินสัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1001 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงินศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปางณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทรงเกียรติ บัวลอย 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1003 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทรงเกียรติ บัวลอย 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1004 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดงศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปางณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขวัญจิรา เจียนสกุล 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1005 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขวัญจิรา เจียนสกุล 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1006 งานสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่10 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเกียรติ บัวลอย 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1007 งานสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่10 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขวัญจิรา เจียนสกุล 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1008 สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ กฤษติญา มูลศรี 2560 คณะวิทยาการจัดการ
1009 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาพลศึกษา กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2560 คณะครุศาสตร์
1010 สถิติเพื่อการวิจัย อนุวัติ คูณแก้ว 2560 คณะครุศาสตร์
1011 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบรายการจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณัฐแก้ว ข้องรอด 2560 คณะวิทยาการจัดการ
1012 ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2558 วิธวรรธน์ สีชื่น 2560 คณะครุศาสตร์
1013 นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2560 คณะครุศาสตร์
1014 แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ พีรวัฒน์ สุขเกษม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1015 Mixed Integer Linear Programming for Maximizing Effectiveness of Case Assignment in Court of Justice using Met heuristic Optimization กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2559 คณะครุศาสตร์
1016 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อัคกะบัทคาน ปาทาน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1017 การพัฒนาแบบจำลองแก้ปัญหาโภชนาการชุมชน โดยใช้เทคนิคเชิงวิเคราะห์แบบลำดับชั้น ดวงจันทร์ สีหาราช 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1018 การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เอ็ม สายคำหน่อ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1019 การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เดชา ด้วงมาก 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1020 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ขุนแผน ตุ้มทองคำ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1021 ปริมาณธาตุอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ในผลมะม่วงน้ำดอกไม่ ในเขตเพาะปลูกตำดลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1022 การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบ proceeding กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1023 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชลลดา ม่วงธนัง 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1024 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีปราบวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ศศิธร แท่นทอง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1025 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1026 วิจัยรูปแบบและวิธีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน รีสอร์ท และร้านอาหาร ในเขตการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1027 ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่ออุปทานมวลรวมของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1028 การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์ กนกวรรณ นวาวัตน์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1029 การสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนสู่อาหารปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ กนิฐา แสงกระจ่าง 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1030 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในเขตอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แก้วตา ผิวพรรณ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1031 รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิศิษฎ์ บิลมาศ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1032 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1033 วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย วรชัย ศรีสมุดคำ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1034 The suitable stocking density to growth of macroalgae Spirogyra spp. And its ability of ammonia nitrogen removal ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1035 Excited-state energy eigenvalue evaluation of the quantum mechanical potential via numerical shooting method Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 184- 187 Scopus Q4 ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1036 The Analytical Description of Projectile Motion of Cricket Ball in a Linear Resisting Medium the Storm Force Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 188- 191 Scopus Q4 สุพจน์ เกิดมี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1037 UV Irradiation Effect on the Surface KTaO3 Crystals Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 121- 125 Scopus Q4 ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1038 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2559 คณะครุศาสตร์
1039 พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขในระดับชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จิรโรจน์ บุญราช 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1041 นโยบายสาธารณะการตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สนธยา ชมภู 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1042 Isolation and Mycelial Growth of Mushrooms on Different Yam-based Culture Media นุชจรี สิงห์พันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1043 การทดสอบการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา สกุล Russula บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB และ MEB ในห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ proceeding พวงผกา แก้วกรม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1044 การศึกษาผลของครีมมะกรูดต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเท้า มงคล นราศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1045 กรอบการศึกษาการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อสร้างการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างมีส่วนร่วม ณัฐวุฒิ สุทธิประภา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1046 บทบาทของกองทัพกับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงร่วมสมัย ภาราดา ชัยนิคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1047 The Effect of Acute Gamma Ray Irradiation through RbcL Gene in Thai Sweet Tamarindus indica L. เบญจพร ศรีสุวรมาศ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1048 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าผลรวมประชากรในการสำรวจตัวอย่าง เมื่อมีข้อมูลสูญหาย ชูเกียรติ โพนแก้ว 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1049 การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัวภายใต้การฉายแสง ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2559 คณะครุศาสตร์
1051 การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1052 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1053 การยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา : กรณีศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1054 Electricity Production from Organic Wastes Fermentation by Microbial Fuel cell Process ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1055 แอนดรอยด์แอพพลิเคชันจัดเส้นทางการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุภา คำตะพล 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1056 A Proper Location FACTS Device Placement and Primary Generation Response Definition for Multi-Lines Buses Security Enhancement Under Contingency Analysis นฤมล วันน้อย 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1057 The Knowledge Management of the Language and Cultural Diversity of Phetchabun Province สำราญ ท้าวเงิน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1058 วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในทัศนคติของนักศึกษารัฐศาสตร์ปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1059 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยทุนทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1060 การเมืองในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1061 ทักษะและภาวะผู้นำชุมชนยุคใหม่ อภิญญา บำรุงจิตต์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1062 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรท้องถิ่นและเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้ ธนาวรรณ สุขเกษม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1063 The Study of the Possibility of Using Japanese for Golden Mango Exporting จินตรัตน์ แสงศิริ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1064 การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1065 การบริการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี สุวัฒน์ อินทรประไพ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1066 นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เพชรบุรณ์ กมลวิช ลอยมา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1067 การศึกษาพลาสติกไซเซอร์ต่อการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากเปลือกข้าวโพด ธนาวรรณ สุขเกษม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1068 การออกแบบรูปแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดผ่านโมบายเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศดิจิตอลสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กนิฐา แสงกระจ่าง 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1069 การพัฒนากระบวนการทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ พรพิมล อ่อนศรี 2559 คณะครุศาสตร์
1070 การพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 2559 คณะครุศาสตร์
1071 ข้อเสนอเชิงทดลองว่าด้วยกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม่ พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1072 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีผลต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ โดมธราดล อนันตสาน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1073 ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการประชาธิปไตยในประเทศไทย สุภชัย ตรีทศ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1074 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ สนธยา ชมภู 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1075 การพัฒนางานทักษะการวิจัยและจิตวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น น้ำฝน เบ้าทองคำ 2559 คณะครุศาสตร์
1076 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เรื่องลิมิตของลำดับ อาดุลย์ จงรักษ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1077 การใช้ชุด กฎ กติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เจษฎาพร ปาคำวัง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1078 ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขมปริต ขุนราชเสนา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1079 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตอบสนอง เมื่อสัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก ชูเกียรติ โพนแก้ว 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1080 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดวิจัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2559 คณะครุศาสตร์
1081 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ศศิธร แท่นทอง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1082 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อมีข้อมูลสูญหายและสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน ชูเกียรติ โพนแก้ว 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1083 ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือ ต่อเชื้อ Bacillus Cereus กมล อยู่สุข 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1084 การพัฒนาศักยภาพการผลิต เชื่อมโยงการตลาดสินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ วิไลพร ปองเพียร 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1085 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่งลักษณา ดีแจ่ม 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1086 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยาสำหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้าน ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1087 การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์ หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1088 ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม(2-acetyl-1-pyrroline) และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(กาบา) ในข้าวไร่พญาลืมแกง เสาวภา ชูมณี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1089 ผลการเสริมแคลเซียนบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1090 ประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการผลิตพริกจินดาในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง นุชจรี สิงห์พันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1091 การพัฒนาโปรแกรมการประมาณงานวัสดุก่อสร้างงานอาคาร ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1092 ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1093 แนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล สู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เดชา ด้วงมาก 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1094 ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย สมคิด ฤทธิ์เนติกุล 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1095 การป้องกันโรคราแป้งของแตงกวาโดยใช้สารนาโนซิงค์ออกไซต์ สุปราณี พิศมัย 2559 คณะครุศาสตร์
1096 วิธีลดลำดับโครงสร้างวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1097 วงจรกรองถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ VDTAs วรชัย ศรีสมุดคำ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1098 การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ ธนภัทร มะณีแสง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1099 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ ยศวรรธน์ จันทนา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1100 การออกแบบวงจรซีเควนเชียนลอจิกด้วยวิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ สนธยา วันชัย 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1101 ระบบส่องสว่างหลอดแอลอีดีในอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นิสิต องอาจ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1102 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1103 สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร บางใบ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1104 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสมฟองน้ำยายางธรรมชาติเพื่อการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ สุวิมล เทียกทุม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105 องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กฤษติญา มูลศรี 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1106 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน วิทยา หนูช่างสิงห์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1107 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1108 ศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจากเปลือกฝักมะขามต่อคุณภาพของดินพร้อมปลูก ศิวดล แจ่มจำรัส 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1109 ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา ในสภาพโรงเรือน นุชจรี สิงห์พันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1110 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1111 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2559 คณะครุศาสตร์
1112 รูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1113 การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงภายใต้การฉายแสง ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1114 การจัดการศัตรูมะขามหวานโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1115 กลวิธีการใช้ภาษาที่พบในวัจนกรรมคุกคามหน้าอาจารย์ผู้สอน ว่าด้วยการรักษาหน้าตนเองของนักศึกษา รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1116 พัฒนานวัตกรรมเครื่องสื่อสารแบบไร้สายเพื่อส่งเสริมการค้าการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1117 การศึกษาความต้องการใช้ข้อความและสื่อภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุติมา อ่ำทอง 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1118 Hydrology and Water Studies of Hydroelectric power plants of Huai Pa Law Reservoir, Muang District, Phetchabun Province เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1119 An Optimum Technique for Renewable Power Generations Integration to Power System using Repeated Power Flow Technique Considering Voltage Stability Limit นฤมล วันน้อย 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1120 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาญชัย สุขสกุล 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1121 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ อัคกะบัทคาน ปาทาน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1122 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เครือวัลย์ อินทรสุข 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1123 การจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1124 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: พื้นที่เพาะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรียากานต์ พรมคำ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1125 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในเขตชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันวิสาข์ หมื่นจง 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1126 การแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กิติยวดี สีดา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1127 ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1128 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งบนสังคมออนไลน์ รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1129 สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบรรณารักษ์ใน ห้องสมุดโรงเรียน อาภาภรณ์ วรรณา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1130 การพัฒนาแปรรูปผ้ามัดย้อมสีจากมะขามเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า ของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อลิสณา อนันตะอาด 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1131 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา ความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเตอเน็ต มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1132 หลักธรรมารัฐกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภชัย ตรีทศ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1133 ประสิทธิภาพเรื่องสั้นภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1134 การศึกษารายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าเลา เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1135 การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี กรณีศึกษาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เอ็ม สายคำหน่อ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1136 การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำราญ ท้าวเงิน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1137 ทุนทางสังคมกับการจัดการมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านวัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ใจสคราญ จารึกสมาน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1138 การพัฒนาทักษะการพินิจสารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ3R นาฏอนงค์ พวงสมบัติ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1139 กลยุทธ์การพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ศรีเสด็จ กองแกน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1140 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมใจ กงเติม 2559 คณะครุศาสตร์
1141 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะโครงการรับจำนำข้าว กมลวิช ลอยมา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1142 การอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของคนในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แขก บุญมาทัน 2559 คณะครุศาสตร์
1143 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์กับระดับความสามารถในการแก้ปัญหา เมื่อครูสอนด้วยระบบพี่เลี้ยง ชาตรี นาคะกุล 2559 คณะครุศาสตร์
1144 การศึกษาตัวทำลายที่มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวไร่ลืมผัว วิไลพร ปองเพียร 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1145 การสำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นทีธร นาคพรหม 2559 คณะครุศาสตร์
1146 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2559 คณะครุศาสตร์
1147 เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2559 คณะครุศาสตร์
1148 การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พรพิมล อ่อนศรี 2559 คณะครุศาสตร์
1149 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 วิภาดา นาเลา 2559 คณะครุศาสตร์
1150 งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559 อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1151 งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1152 งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559 ทรงเกียรติ บัวลอย 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1153 การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศิวภรณ์ ใสโต 2559 คณะครุศาสตร์
1154 ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พิชยพิมพ์ คำเพียร 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1155 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อัจฉรา กลิ่นจันทร์ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1156 การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละครเรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 วันฉัตร กันหา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1157 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านตำบลหนองแม่นา ปราณีต ใจหนัก 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1158 การตรวจสอบเพื่อระบุข้าวพันธุ์ปลูกพื้นเมืองเพชรบูรณ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl เบญจพร ศรีสุวรมาศ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1159 ความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยธรรมชาติ : พัฒนาการและความท้าทาย ภาราดา ชัยนิคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1160 การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้างตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1161 ปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ปวิตรา โคบำรุง 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1162 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนภาคการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุพิชชา โชติกำจร 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1163 คลัสเตอร์ เครื่องมือเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา: กลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ จตุพร จันทร์เพชร 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1164 การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัญญภัทร นกมั่น 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1165 DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica L. เบญจพร ศรีสุวรมาศ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1166 Effect of Cooking Methods on Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) and Anthocyanin Content of Germinated Brown Rice (Leumpua Purple Sticky Rice) เสาวภา ชูมณี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1167 การแสดงนิทรรศการของสามคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ทรงเกียรติ บัวลอย 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1168 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ อ้อมทิพย์ เมืองจีน 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1169 ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1170 การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ เดือนฉาย ไชยบุตร 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1171 การหาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุที่สำคัญในข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ 6 พันธุ์ ศศิธร แท่นทอง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1172 การพัฒนากระดาษใยไหมจากเศษไหม ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1173 แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1174 The Conservation and Preservation of Information Resources in Rajabhat University Libraries : A Preliminary Study อาภาภรณ์ วรรณา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1175 The Factors influencing success of Local Taxtile Business in Thailand : Review and Research Agenda ปิยะวัน เพชรหมี 2558 คณะวิทยาการจัดการ
1176 การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพกลีเซอรีนที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1177 "การเตรียมเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยการใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ประโยชน์ ในน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์" ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1178 การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML5 แบบผสมผสานตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสะแกงาม จังหวัดเพชรบูรณ์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1179 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation) ที่มีผลต่อทักษะการจัดการความรู้ของนักเรียน พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1180 การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมแรงการเรียนรู้ของนักเรียน พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1181 A Development of Picture Books Entitled Phetchabun Sweet Tamarind for Primary Student Grade Level 1 under the Office of Phetchabun Primary Education Service Area ปรมะ แก้วพวง 2558 คณะครุศาสตร์
1182 Mitochondrial DNA sequences of 37 collar-spined echinostomes (Digenea: Echinostomatidae) in Thailand and Lao PDR reveals presence of two species: Echinostoma revolutum and E. miyagawai กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1183 Evaluation Energy of Oscillation in Circuit for Damped Force สุพจน์ เกิดมี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1184 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้วย 4MAT โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1185 "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1186 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1187 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1188 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดเพชรบูรณ์ หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1189 การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์บันเทิง กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1190 ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2558 คณะครุศาสตร์
1191 แอพพลิเคชันความรู้เรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ไพศาล สุธีบรรเจิด 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1192 การสังเคราะห์รูปแบบชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีผ่านเว็บ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1193 "การสังเคราะห์รูปแบบชุดกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อประกอบการเขียนโปรแกรมด้วยการสอนแบบ สะเต็มศึกษา รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1194 "การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนกลับด้านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5" พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1195 การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สุภาพร วิสุงเร 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1196 CDCTA and OTA Realizations of a Multiphase Sinusoidal Oscillator กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1197 ทัศนคติผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา วัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิฑูรย์ วีรศิลป์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1198 Hidden The Face of Thai-Democracy อภิไท สอนทอง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1199 Advances in the Diagnosis of Human Opisthorchasis : Development of Opisthorchis viverrini Antigen Detection in Urine กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1200 อนุสิทธิบัตร ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1201 การจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาการสร้างแบบจำลองทางความคิด ในรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น นันทวัน พัวพัน 2559 คณะครุศาสตร์
1202 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้สะเต็มศึกษา กติญา บุญสวน 2559 คณะครุศาสตร์
1203 การพัฒนากระบวนการเตรียมผงไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากผง ไฟโบรอินชนิดไม่ละลายน้ำเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Development of Hydrolysate Fibroin Powder From insoluble Fibroin Powder for Use in Cormetic Products ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1204 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1205 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียน เรื่อง สถิติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย ของกลุ่มที่เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ ชาตรี นาคะกุล 2559 คณะครุศาสตร์
1206 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์ จุฬา เจริญวงค์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1207 การศึกษาทัศนคติของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย สุภาพร วิสุงเร 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1208 ลวดลายผ้าทอพื้นบ้านใน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2558 คณะวิทยาการจัดการ
1209 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร เอ็ม สายคำหน่อ 2558 คณะวิทยาการจัดการ
1210 การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายวิชา การวิเคราะห์น้ำ เรื่อง คุณภาพน้ำ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1211 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่อง โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี วิไลพร ปองเพียร 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1212 การวิเคราะห์ทางอุทกศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1213 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยงานประมวลผลกลาง พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1214 การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศานต์ พานิชสิติ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1215 การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว บุษบากร คงเรือง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1216 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน ตรีชฎา อุทัยดา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1217 การทำงานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิฑูรย์ วีรศิลป์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1218 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) ในระหว่างการเจริญเติบโต และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) ชนิดของสารระเหยและปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวไร่พญาลืมแกง เสาวภา ชูมณี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1219 การพัฒนาวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ขุนแผน ตุ้มทองคำ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1220 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อดัชนีชี้วัดภาวะอ้วนในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพชรธยา แป้นวงษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1221 วงจรควอเดรเจอร์ออสซิลเลเตอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs ที่สามารถควบคุมแอมปลิจูดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ยศวรรธน์ จันทนา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1222 การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ นฤมล วันน้อย 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1223 มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1224 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อทางการเมืองของคนไทย : ศึกษากรณีจังหวัดพิจิตร อภิไท สอนทอง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1225 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ไพศาล สุธีบรรเจิด 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1226 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุวัติ คูณแก้ว 2558 คณะครุศาสตร์
1227 การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุวิทย์ วรรณศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1228 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สู่ประชาคมอาเซียน อภินันท์ ทะสุนทร 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1229 ขันติธรรมกับความท้าทายในการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1230 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1231 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยมาตรฐาน Q เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่ง เมื่อเข้าสู่ AEC ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
1232 การพัฒนาทางการเมืองกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2549 – 2556) ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1233 นโยบายรัฐกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1234 Evaluation of the “Grow Everything to Eat and Eat Everything to Cultivate” Project : A Case in Subsamortod Sub-District, Bung Samphan District, Phetchabun Province, Thailand สมบัติ บุญเลี้ยง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1235 Numerical results of energy in circuit with damped alternating emf สุพจน์ เกิดมี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1236 Effects of strain on the Schwinger pair creation in graphene อาทิตย์ หู้เต็ม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1237 การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา การจัดการความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทหล่ม สำราญ ท้าวเงิน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1238 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพี่เลี้ยงวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อาดุลย์ จงรักษ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1239 การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1240 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปัญญา เทียนนาวา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1241 การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย m-Learning กรณีศึกษา รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1242 Evaluated Excited-State Time-Independent Correlation Function and Eigenfunction of the Harmonics Oscillator Cosine Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method อาทิตย์ หู้เต็ม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1243 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของแป้งก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1244 ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1245 สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก (Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงดูลูกปลานิล ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1246 การบริหารคุณภาพองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1247 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก ตรีชฎา อุทัยดา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1248 การพัฒนากลยุทธการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กานต์ อัมพานนท์ 2558 คณะครุศาสตร์
1249 แอพพลิเคชันวิเคราะห์กำไรจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ดวงจันทร์ สีหาราช 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1250 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง ไอซีทีในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1251 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1252 Institutional Repositories in Thai Universities อาภาภรณ์ วรรณา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1253 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูประกอบการ ทางดานการทองเที่ยว เจน จันทรสุภาเสน 2558 คณะวิทยาการจัดการ
1254 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว เจน จันทรสุภาเสน 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1255 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2161/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สรวงพร กุศลส่ง 2558 คณะครุศาสตร์
1256 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2161/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พวงผกา แก้วกรม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1257 จินตกรรมสงครามและการสร้างชาติ : กรณีศึกษาภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องไทยรบพม่า พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1258 การเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากแหนแดงที่ใช้มูลไก่ มูลสุกร และมูลโค สุรางค์รัตน์ พันแสง 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1259 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการจำแนกและการเลือกคุณลักษณะสำคัญสำหรับคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1260 แอพพลิเคชันแสดงตำแหน่งโรงคัดบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ยุภา คำตะพล 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1261 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม วิทยา หนูช่างสิงห์ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1262 แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1263 Study of Factors Affecting Artificail Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1264 กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี ศศิธร แท่นทอง 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1265 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับเทศกาลงานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาวรรณ พิณะเวศน์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1266 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของชุมชนจากพืชสมุนไพรและเห็ดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวิทย์ วรรณศรี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1267 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูง กรณีศึกษา ชุมชน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1268 การเตรียมและวิเคราะห์ค่าการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมี รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1269 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียวตามแนว 5Es Model โดยใช้ Model วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไพศาล สุธีบรรเจิด 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1270 ความเชื่อทางการเมืองของนิสิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ อภิไท สอนทอง 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1271 Genetic Characterization and Phylogenetic Analysis of Echinostomes from Free-Grazing Ducks in Thailand using Ribosomal DNA Sequences กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1272 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อการตลาดเชิงรุก กฤษติญา มูลศรี 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1273 การแสดงออกของยีนไคติเนสในการต้านทานโรคราในมะขาม สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1274 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1275 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1276 การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ สนธยา วันชัย 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1277 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สุวัทนา สงวนรัตน์ 2558 คณะครุศาสตร์
1278 สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.เพชรบูรณ์ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2558 คณะครุศาสตร์
1279 การสกัดเพคตินจากกะหล่ำปลี (Brassica oleracea L.var.capitata L.) ภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาวรรณ สุขเกษม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1280 Evaluation of impulse respose function displacement and velocity - sine decaying forcing function via Green's function method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1281 ตัวแบบเฉดทางการเมืองกับการวิจัยอุดมการณ์ทางการเมืองในเชิงปริมาณ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1282 การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน เรื่อง การแพร่และพระบวนการออสโมซิสในสิ่งมีชีวิต สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1283 Evaluation correlation function of particle for the harmonics oscillator of Hyperbolic Secant Cosine symmetric potential via numerical shooting meth อาทิตย์ หู้เต็ม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1284 อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1285 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์มะขาม 10 พันธุ์ปลูกด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์และการใช้ยีน rbcl สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1286 ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1287 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัด กิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิกซอว เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู สุวัทนา สงวนรัตน์ 2558 คณะครุศาสตร์
1288 กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1289 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง พิศุทธิ์ บัวเปรม 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1290 การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1291 สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูของสถานศึกษา ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2558 คณะครุศาสตร์
1292 การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชน เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1293 ผลของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อราแป้งของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ สุปราณี พิศมัย 2558 คณะครุศาสตร์
1294 การพัฒนาสวัสดิการสำหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1295 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพาตนเองของวิถีชีวิตชุมชน อัคกะบัทคาน ปาทาน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1296 การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว วิทยา หนูช่างสิงห์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1297 Social Welfare Needs and Policies for Elderly People in Thailand : A Case Study in Pitsanulok Community สมบัติ บุญเลี้ยง 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1298 พัฒนาระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน ศิริวรรณ พลเศษ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1299 Roles of liver fluke infection as risk factor for cholangiocarcinoma กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1300 ความเกลียดชัง : สำรวจทฤษฎีและข้อคิดเห็นบางประการ พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1301 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1302 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุนเพลาในงานตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์ ปัญญา เทียนนาวา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1303 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ กนิฐา แสงกระจ่าง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1304 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้แท็บเล็ต กนิฐา แสงกระจ่าง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1305