ข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ หัวข้องานวิจัย/ผลงานวิชาการ เจ้าของผลงาน ปี หน่วยงาน
1 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจการจัดจำหน่ายและซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ของเครื่องและออนโทโลยี อนุพงษ์ สุขประเสริฐ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ สุภาพร ชูสาย 2566 คณะครุศาสตร์
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารทางไกล ด้วยโปรแกรม BROAD CASTER เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นิตยา นาคอินทร์ 2566 คณะครุศาสตร์
4 Design and Fabrication of Soil Sifter Machine for Value Added in The Black Ginger Herbal Production บุษบากร คงเรือง 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2565 คณะวิทยาการจัดการ
6 การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 2565 คณะครุศาสตร์
7 ผลของการใช้น้ำไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 การหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการอบมะขามหวาน ด้วยกระบวนการออกแบบการทดลอง ธนภัทร มะณีแสง 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร ชูสาย 2565 คณะครุศาสตร์
10 Thai Digit Handwriting Image Classification with Convolution Neuron Networks เขมปริต ขุนราชเสนา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์: การศึกษาลักษณะของสัมพันธบทในบริบทสื่อหลากหลาย เอกชัย แสงโสดา 2565 คณะวิทยาการจัดการ
13 ชื่อผลงาน เพลงระบำเก็บใบยา จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ปรับตั้งเครื่องอัดยางขอบมุ้งลวดด้วยวิธีออกแบบการทดลอง เอราวัณ ชาญพหล 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 The Guidelines for English Learning Media Design for Community-Based Tourism (CBT) Through Strakeholders’ Needs Analysis in Phetchabun Province วันวิสาข์ หมื่นจง 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 การประเมินความสามารถการรองรับโหลดและกำลังการผลิตไฟฟ้าข้ามพื้นที่ควบคุมด้วยเทคนิคการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบทำซ้ำ ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความจงรักภักดีต่อการบริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
18 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับ สนธยา วันชัย 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 การออกแบบและสร้างเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติสำหรับกลุ่มเครื่องจักสานอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 Halpern Tseng's Extragradient Methods for Solving Variational Inequalities Involving Semistrictly Quasimonotone Operator ณัฐพล ปักการะนัง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 An Optimization Clustering and Classification Based on Artificial Intelligence Approach for Internet of Things in Agriculture พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด ปิยพงศ์ บางใบ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 Utilization of Hydroponic Fertilizer for Watermeal Cultivation and an Investigation of the Suitability of the Fresh Watermeal (Wolffia arrhiza (L.)) Supplement for Tilapia Rearing ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 Efficiency of Supercapacitor with CaTiO3-filled Polysulfone Separators ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 ปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการปรับตั้งค่าเครื่องหั่นใบตะใคร้ ด้วยเทคนิคออกแบบการทดลอง ยศวรรธน์ จันทนา 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 รายงานครั้งแรกทางพันธุศาสตร์เซลล์ของปลาซิวใบไผ่แถบขาว (Danio albolineatus) สุมาลี พิมพันธุ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 Halpern subgradient extragradient algorithm for solving quasimonotone variational inequality problems ณัฐพล ปักการะนัง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 Feature Extraction to Predict Quality of Segregating Sweet Tamarind using Image Processing พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 Development of Mushroom Sausage Added with Tamarind Seed Flour of Dong Kui Community Enterprise, Food Production and Processing Phetchabun Province หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้น เพื่อการเรียนรู้ (QSCCS) วิภาดา นาเลา 2565 คณะครุศาสตร์
31 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก: กรณีศึกษาโรงงานต้นแบบขนาดเล็ก พรทวี กองร้อย 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 การแสดงในพิธีกรรมรำบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ สมศักดิ์ ภู่พรายงาม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 On A Sequence of Quasi-Nonexpansive Mappings in A Geodesic Space with Curvature Bounded Above ณัฐพล ปักการะนัง 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 The Development of Japanese Language Study in Thailand จินตรัตน์ แสงศิริ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 The Partition of the Perceptible in Thai Community on the Concept of the Equality of a Marriage in The Considering of the Bill of Life Partnership Act ณัถฑ์ เขียวงาม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 Concentration of Urine Samples Improves Sensitivity in Detection of Strongyloides-Specific IgG Antibody in Urine for Diagnosis of Strongyloidiasis กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 Facile synthesis of high purity silaca xerogel from rice straw ฉลาด ยืนยาว 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 ซิ่นหัวแดงตีนก่าน : ที่มาและอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2565 คณะวิทยาการจัดการ
40 Efficiency of supercapacitor with CaTiO3-filled polysulfone separators ฉลาด ยืนยาว 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 Knowledge-Scape of Research on Politics of Environment in Thailand ภาราดา ชัยนิคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 รำวงย้อนยุค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณิ์ : อัตลักษณ์และบทบาทต่อชุมชน ประยูร ลิ้มสุข 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญในการจัดการการผลิตที่ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีการสูญเสียจากการผลิตและเวลาดำเนินการเป็นตัวแปรส่งผ่าน กริชชัย ขาวจ้อย 2565 คณะวิทยาการจัดการ
44 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตของเครื่องจักรแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าดสำหรับธุรกิจชุมชน วิทยา หนูช่างสิงห์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สดุดี คำมี 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 บทบาทของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พรเดชะคุปต์) ในการบริหารจัดการปกครองมณฑลอยุธยา พ.ศ.2446-2472 พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้วยแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูม ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 Question-Response Relationship: Prime Minister and Journalists หทัยชนก อ่างหิรัญ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 เซนเซอร์แสงของฟิล์ม TiO2 ที่เจือด้วย Al2O3 ที่เตรียมด้วยเผาผนึกสาร ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 ศักยภาพและความต้องการของตลาดในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากน้ำพุร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ นฤมล จันทร์มา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 การทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายกับความคิดเรื่องผิดศีลธรรม อัญนลินต์ กมลนันธกิจ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 การจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำราญ ท้าวเงิน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 A real-time prototype of a water level monitor and wide area early flood warning นฤมล วันน้อย 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54 ชื่อผลงาน อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
55 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบเลขจำนวนเต็มสำหรับวางแผนการตัดไม้สักแปรรูปในการก่อสร้างบ้านทรงไทย สุชิรา นวลกำแหง 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
56 A Three-term inertial derivative-free projection method for convex constrained monotone equations ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 กลยุทธ์และเครื่องมือสื่อสารการตลาดของธุรกิจสินค้าเกษตร: สถานะองค์ความรู้และแนวทางการนำไปใช้ เอกชัย แสงโสดา 2564 คณะวิทยาการจัดการ
58 Association between age at first alcohol use and heavy episodic drinking: An analysis of Thailand’s smoking and alcohol drinking behavior survey 2017 ไพฑูรย์ สอนทน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 Characterization of Chromosomal and Repetitive Elements in the Genome of "Rana nigrovittata"(Anuran, Ranidae): Revealed by Classical and Molecular Techniques สุมาลี พิมพันธุ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 Determination of the Time-Dependent Velocity for Charged Particle via Cosine Electrostatic Function อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 การใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานเกษตร: การวิเคราะห์พหุระดับ นฤมล จันทร์มา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าเขียนเทียนของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2564 คณะวิทยาการจัดการ
63 Bayesian Approaches for Poisson Distribution Parameter Estimation หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสม แรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขวัญจิรา เจียนสกุล 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65 การสืบค้นย้อนกลับผลผลิตข้าวไร่ลืมผัวและศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ วรชัย ศรีสมุดคำ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
66 ผลของกรรมวิธีการหุงต่อปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ ศศิธร แท่นทอง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 Paving Blocks for The Elderly: A Study of The Preparation of Concrete Mixed with Crumb Rubber and Bonded Rubber สุวิมล เทียกทุม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
68 การผลิตเปลือกแก้วมังกรแผ่นรสบ๊วย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
69 คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
70 Techniques for assessment inter-area power transfer capacity for large power systems to improve system stability ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
71 The Tseng's Extragradient Method for Quasimonotone Variational Inequalities ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 Comparing the Effectiveness of Statistical Control Charts for Monitoring a Change in Process Mean หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพของซากไก่พื้นเมืองลูกผสม 3 สายพันธุ์ ที่ได้รับการเสริมเปลือกเสาวรส จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
74 การใช้ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชน. นาฏอนงค์ พวงสมบัติ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาบนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2564 คณะครุศาสตร์
76 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra อภิวัฒน์ คำภีระ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ แหนมซี่โครงอ่อนหมูผสมฐานข้าวกล้องเห็ดถังเช่าสีทอง นุชจรี สิงห์พันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
78 Two strongly convergent self-adptive iterative schemes for solving pseudo-monotone equilibrium problems with applications ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 Accelerated non-monotonic explicit proximal-type method for solving equilibrium programming with convex constraints and its applications ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 การฟื้นฟูดินด้วยพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พวงผกา แก้วกรม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 On efficient matrix-free method via quasi-Newton approach for solving system of nonlinear equations ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 ผลของการใช้ละอองข้าวโพดหมักด้วยยูเรียต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน ประธาน เรียงลาด 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
83 ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและคุณลักษณะซากของไก่เนื้อ ประธาน เรียงลาด 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84 ผงน้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยรัตน์ มูลศรี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 ขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธารทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาวรรณ พิณะเวศน์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 การศึกษาต้นทุน จุดคุ้มทุน และราคาจำหน่วยของผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป กฤษติญา มูลศรี 2564 คณะวิทยาการจัดการ
87 ความงามเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ ทรงเกียรติ บัวลอย 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับไข่หอยเชอรี่ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
89 การศึกษาภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในประเทศไทย สุพิชชา โชติกำจร 2564 คณะวิทยาการจัดการ
90 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธงชัย เครือผือ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
91 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลจากชานอ้อยด้วยกระวนการเซลลูโลซิกเอทานอล อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 กรอบความคิดด้านความล้มเหลวและความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กานต์ชนก แซ่อุ่ย 2564 คณะครุศาสตร์
93 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แขก บุญมาทัน 2564 คณะครุศาสตร์
94 Evaluation of Time-Dependent Performance for The 10,000-Metre Mini Marathon Runner via Newton's Second Law of Motion อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 Evaluation of the Time-dependent Electric Charge in the Series of RLC Circuit Loop Under the Time-dependent Voltage Cosine Function อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุพิชชา โชติกำจร 2564 คณะวิทยาการจัดการ
97 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูชีววิทยา โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กติญา บุญสวน 2564 คณะครุศาสตร์
98 ปริมาณแคโรทีนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระในอะโวคาโด เสาวรส และกระชาดำ จากท้องถิ่นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมใจ กงเติม 2564 คณะครุศาสตร์
100 ประสิทธิภาพบทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัญญภัทร นกมั่น 2564 คณะวิทยาการจัดการ
101 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สรวงพร กุศลส่ง 2564 คณะครุศาสตร์
102 ความหลากชนิดของปลาในคลองเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนภัทร วรปัสสุ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
103 Technology Acceptance Model to Evaluate The Adoption of The Internet of Things for Planting Maize กนิฐา แสงกระจ่าง 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย กานต์ อัมพานนท์ 2564 คณะครุศาสตร์
105 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ เครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ แบบอุปกรณ์ยึดต้นกำลังเลื่อนได้ในแนวนอน ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
106 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อผักมะขาม ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
107 ศักยภาพการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนตำบลบุ่งน้ำเต้า จังหวัดเพชรบูรณ์ อรุณ สนใจ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108 The Statistical Design for Monitoring Process Mean Based on Autocorrelated Data หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมของปลาก้าง (Channa gachua) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร์ สุมาลี พิมพันธุ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
111 ชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดขาวปลี ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112 ชื่อผลงาน เพลงไก่ย่างวิเชียรบุรี จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 ชื่อผลงาน เพลงรำโทนเพชรบูรณ์ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 ชื่อผลงาน เพลงรำวงเขาค้อ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอชนแดน จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอน้ำหนาว จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอบึงสามพัน จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอวังโป่ง จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอศรีเทพ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอหนองไผ่ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอหล่มเก่า จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 ชื่อผลงาน เพลงอำเภอหล่มสัก จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 Study on Microstructure through Scanning Electron Microscope from Welding Repair of Railway Surface 70 ponds / yards with Welding Electrodes E110-16G and E1-UM-350 เอราวัณ ชาญพหล 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
124 Solve The Series of RLC Circuit via The Time-Dependent Voltage Sine Function Using Wronskian’s of Differential Equation อาทิตย์ หู้เต็ม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125 การศึกษาโรคและอาการทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกาจากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชการที่ 5 นวรัตน์ มีชัย 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126 Efficiency of Capacitor in CCTO Ceramics with Activated Carbon Derived from tamarind fruit shells ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127 การให้บริการสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในเมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น: แนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 Design and Fabrication of Electric Oven in Combination with Solar Energy to use Increasing Produce Seasoned Sour Tamarind for Duang Thong Community Enterprise ธงชัย เครือผือ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
129 Association between Secondhand Smoke Exposure in the Home during Pregnancy and Low Birth Weight ไพฑูรย์ สอนทน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองประชาธิปไตยเชิงนโยบายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภชัย ตรีทศ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131 Determination of the secondary bending stress in cold-formed steel connection สุธิรา เบญจานุกรม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
132 ศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง 4 พันธุ์ เพื่อปลูกบนพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ศิวดล แจ่มจำรัส 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
133 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิศิษฎ์ บิลมาศ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
134 An Internet of Things (IoT) Ecosystem for Planting of Coriander (Coriandrum Sativum L.) พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135 ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) และสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดของผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จตุพร จันทร์เพชร 2564 คณะวิทยาการจัดการ
136 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อุไรวรรณ ศรีนารางค์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ชุมชน มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 อนุวัติ คูณแก้ว 2564 คณะครุศาสตร์
139 การศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ชุติมา อ่ำทอง 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิคสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ศิวภรณ์ ใสโต 2564 คณะครุศาสตร์
141 ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมมิติสัมพันธ์เชื่อมโยงรูปร่างกระต่ายน้อยในป่าใหญ่ อลิสณา อนันตะอาด 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142 Effect of Enzyme Treatments on Protoplast Isolation from Leaves of Vetiver (Vetiveria spp.) นุชจรี สิงห์พันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
143 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชลลดา ม่วงธนัง 2564 คณะวิทยาการจัดการ
144 อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธีรภัทร ดีเอม 2564 คณะวิทยาการจัดการ
145 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร โดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปาณิสรา คงปัญญา 2564 คณะวิทยาการจัดการ
146 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 การศึกษาวิธีการสกัด สารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกำลังช้างเผือก (Hiptage candicans Hook.f.) สุรางค์รัตน์ พันแสง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐชยา หุมนา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
149 เมทริกซ์จาคอปส์ธาล M ขนาด 3x3 ที่สัมพันธ์กับจำนวนจาคอปส์ธาล ทิวาพร ขันผนึก 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปรมะ แก้วพวง 2564 คณะครุศาสตร์
151 การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกะลาแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
152 Policy Formulation Guidelines for Aging Workers in Developing Countries ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
153 จิตรกรรมเพื่อบันทึกช่วงเวลาและความงามของทิวทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงเกียรติ บัวลอย 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
154 การวิจัยและพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ แขก บุญมาทัน 2564 คณะครุศาสตร์
155 Prototype Design of Solar Soil Moisture Controller to be used as an Alternative Energy for Agriculture Against the Growth of Vegetables in Khao Kho District, Phetchabun Province นิสิต องอาจ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
156 คุณสมบัติของถ่านจากกากกะลามะคาเดเมียเตรียมโดยเตาประดิษฐ์ขนาดเล็ก ปิยรัตน์ มูลศรี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 Appropriate stocking density for growth of watermeal (Wolffia arrhiza) and its efficiency of total ammonia nitrogen removal ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
158 การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
159 Cytogenetic characterisation and chromosomal mapping of microsatellite and telomeric repeats in two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand สุมาลี พิมพันธุ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160 ปัจจัยความสามารถด้านนวัตกรรมตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร พริมาดา บัวหลวง 2564 คณะวิทยาการจัดการ
161 ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2564 คณะวิทยาการจัดการ
162 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อทำนายการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น เจษฎาพร ปาคำวัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรม สถานที่พัก และการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พุทธสุดา หนุดหละ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
164 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชารัฐสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จุฬา เจริญวงค์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
165 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ ICT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้คิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สรวงพร กุศลส่ง 2564 คณะครุศาสตร์
166 Improving Language Learning Through the Use of Natural Language Processing จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
167 การวิเคราะห์การใช้ภาษาในชื่อเพลงของ เติ้ง ลี่จวิน (邓丽君) ศุภกร ทาพิมพ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
168 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและความขัดแย้งภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัชากร คัชมาตย์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
169 ผลการใช้แบบแผนให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นันทวัน พัวพัน 2564 คณะครุศาสตร์
170 Strong Convergence Inertial Projection Algorithm with Self Adaptive Step Size Rule for Pseudomonotone Variational Inequalities in Hilbert Spaces ณัฐพล ปักการะนัง 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
172 Heat Treatment Facotrs Affecting AISI 304 Austenitic Stainless Steel with Wear-resistant in High Temperature and Hight acid Conditions for using in Agricultural Product Processing ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
173 การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่ สนธยา วันชัย 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
174 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร ธิดารักษ์ ลือชา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
175 ผลการฝึกเสริมความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อชายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สลักจิตร คณะฤทธิ์ 2564 คณะครุศาสตร์
176 การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร รุ่งลักษณา ดีแจ่ม 2564 คณะวิทยาการจัดการ
177 กลยุทธ์การตลาด 4.0 สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน กฤษติญา มูลศรี 2564 คณะวิทยาการจัดการ
178 การศึกษาคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 อนุวัติ คูณแก้ว 2564 คณะครุศาสตร์
179 Some Properties of Edge-intersection Graph of 3-uniform Hypergraphs of Order 6n and Size 4n ศุภาวัลย์ นันตา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2564 คณะครุศาสตร์
181 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2564 คณะครุศาสตร์
182 รางวัลชมเชย ฐานบุคคลากรทางการศึกษา ขวัญจิรา เจียนสกุล 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
183 รางวัลชมเชย ฐานบุคคลากรทางการศึกษา อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
184 รางวัลเหรียญทองแดง ฐานบุคคลากรทางการศึกษา ทรงเกียรติ บัวลอย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
185 การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพทางภาษาสำหรับกำลังคนที่จะไปทำงานต่างประเทศ จินตรัตน์ แสงศิริ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
186 ระบบการเบิกจ่ายวัสดุฝึกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วาสนา วงศ์ษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
187 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไพฑูรย์ สอนทน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 Instructional Strategies of Teachers in Small-sized Schools to Develop Students’ Science Competencies through Professional Learning Community อาทิตยา ขาวพราย 2563 คณะครุศาสตร์
189 The Development of Teacher’ Science Instructional by Active Learning Competencies through Lesson Study อาทิตยา ขาวพราย 2563 คณะครุศาสตร์
190 การศึกษาพฤติกรรมและเจตคติต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
191 Optimization of the Oil Extraction, Study the Chemical and Physical Properties of Arabica Spent Coffee Grounds ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 ชุดแล่ปลาตัวแบนแบบใบมีดคู่ วิทยา หนูช่างสิงห์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
193 ชื่อผลงาน: เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 ประเภทงาน: วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ (ชื่อเดิมคือ กฤตยาปิตุจาตุรนต์) อัญนลินต์ กมลนันธกิจ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
194 ชื่อผลงาน: ตำรากฎหมายอาญา ภาคความผิด ประเภทงาน: วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ (ชื่อเดิมคือ กฤตยาปิตุจาตุรนต์) อัญนลินต์ กมลนันธกิจ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
195 การใช้เทคนิค AIC เพื่อการเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เจน จันทรสุภาเสน 2563 คณะวิทยาการจัดการ
196 ประสิทธิภาพกรรมวิธีการบ่มที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต พิศุทธิ์ บัวเปรม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
197 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุง ทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
198 ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นรัตว์ รัตนวัย 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
199 งานวิจัยได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สมพิศ สายบุญชื่น 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202 หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อรุณ สนใจ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1965/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
204 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1965/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สุเทพ ธรรมะตระกูล 2563 คณะครุศาสตร์
205 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดอกอ้อ ขวัญนิน 2563 คณะวิทยาการจัดการ
206 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
207 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ปิยะวัน เพชรหมี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
208 ไฟ ป่า หมอก ควัน 01 Wildfire Smoke 01, ไฟ ป่า หมอก ควัน 02 Wildfire Smoke 02 ทรงเกียรติ บัวลอย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
209 Blue Sky, Creamy House ขวัญจิรา เจียนสกุล 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
210 ชื่อผลงาน: กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ประเภทงาน: วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ เครือวัลย์ อินทรสุข 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
211 Antibacterial Activity of Lupinifolin from Derris reticulata and Its Effect on Cytoplasmic Membrane of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus กมล อยู่สุข 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 สมการโครงสร้างแนวคิดแมคคินซีย์ 7-s และการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย กฤษติญา มูลศรี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
213 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูมัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรมะ แก้วพวง 2563 คณะครุศาสตร์
214 ปัญหาของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
215 พรรคการเมืองไทย : แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง ธันยมัย รังสิกรรพุม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
216 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
217 ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร: ศึกษารายกรณีกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐวุฒิ สุทธิประภา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
218 การปฏิรูปกฎหมายไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณัถฑ์ เขียวงาม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
219 การเตรียมกาวยางธรรมชาติสำหรับเสื่อ สุวิมล เทียกทุม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
220 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรียากานต์ พรมคำ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
221 Biological activity of rice extract and the inhibition potential of rice extract, rice volatile compounds and their combination against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase เสาวภา ชูมณี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
222 มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นงลักษณ์ อานี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
223 การสกัดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวน้ำมันรำข้าวจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาภาภรณ์ วรรณา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
224 การพัฒนาทักษะสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาณุวัชร์ นิรานนท์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
225 Artifical Olfactory System Based on a Combination of Metal Oxide and Nanostructure Gas Sensors for Applications in Agricultural Quality เกรียงไกร ทิมศร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226 Design and Fabrication of Tabacco Leaf-stripping Machine to Enhance Economic Production of Farmers in Phetchabun Province ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
227 ผลการใช้การเล่านิทานในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษ วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ 2563 คณะครุศาสตร์
228 ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
229 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยะวัน เพชรหมี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
230 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านห้วยหญ้าเครือ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา 2563 คณะวิทยาการจัดการ
231 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว 2563 คณะวิทยาการจัดการ
232 First chromosome analysis of Thai pufferfish Pao cochinchinensis (Steindachner, 1866) สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
233 Ontological and Sensor-based Supporting System on Damage Prevention for Tamarind Farming: a case study of Phetchabun Tamarind Farms พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
234 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กานต์ อัมพานนท์ 2563 คณะครุศาสตร์
235 อารมณ์ และเวลา / Emotions and time, 2020 อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
236 Look at the sky, 2020 อลิสณา อนันตะอาด 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
237 Record of the Time 2, 2020 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
238 ไฟ น้ำ หมอก ควัน Fire / Forest / Fog / Smoke, 2020 ทรงเกียรติ บัวลอย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
239 ฟ้ากับเขียว Blue and Green, 2020 ขวัญจิรา เจียนสกุล 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
240 The Political Semiology of Khao Kho Royal Palace พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
241 ผลของอาหารต่อการสร้างผนังเซลล์ในการเพาะเลี้ยงโพร โทพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides) นุชจรี สิงห์พันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
242 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมใจ กงเติม 2563 คณะครุศาสตร์
243 การกำหนดและจัดลำดับสายส่งรองเพื่อรองรับการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าและการสั่งการที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง ชัยสิทธิ์ วันน้อย 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
244 Intron sequence variation of the echinostomes (Trematoda; Echinostomatidae): implications for genetic investigations of the 37 collar-spined, Echinostoma miyagawai Ischii, 1932 and E. revolutum (Fröelich, 1802) กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
245 Creating Awareness of Incorrect English Pronunciation in Thai Elementary School Students using the Detect Me English, Natural Language Processing, Aplication จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
246 การวิเคราะห์แคริโอไทป์ของอ้นเล็ก (Cannomys badius) ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับเซลล์แบบดั้งเดิมและระดับโมเลกุล สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
247 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าบนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรมะ แก้วพวง 2563 คณะครุศาสตร์
248 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว 2563 คณะวิทยาการจัดการ
249 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิชยพิมพ์ คำเพียร 2563 คณะวิทยาการจัดการ
250 การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไพโรจน์ พรเจริญ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
251 การพัฒนากระบวนการทำนายในระบบห้องสมุดอัจฉริยะ โดยบูรณาการออนโทโลยีและการเรียนรู้ของเครื่อง ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
252 การพัฒนาแช็ตบอทปัญญาประดิษฐ์ภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
253 ระบบสืบค้นฐานความรู้เชิงความหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เวิร์ดเพลสและออนโทโลยี ดวงจันทร์ สีหาราช 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
254 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรธยา แป้นวงษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
255 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยจากรูปลักษณ์จิตกรรมฝาผนัง วัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
256 การพัฒนาสื่อความจริงเสริมเชิงความหมาย เพื่อแนะนำการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ยุภา คำตะพล 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
257 ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
258 หุ่นยนต์สนทนาบนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล กนิฐา แสงกระจ่าง 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
259 รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 2563 คณะวิทยาการจัดการ
260 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนสุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงเกียรติ บัวลอย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
261 A Development of Thailand's Special Economic Zones ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
262 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณัฐแก้ว ข้องรอด 2563 คณะวิทยาการจัดการ
263 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี ชัยณรงค์ ขันผนึก 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
264 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการกับโซเชียลมีเดียเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สุพรรษา น้อยนคร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
265 A Study of Gender Differences in Recreational Activities among the Retired Thai People ปิยะวัน เพชรหมี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
266 ผลขอสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ นุชจรี สิงห์พันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
267 การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้บนโมบายแอปพลิเคชัน ชลลดา ม่วงธนัง 2563 คณะวิทยาการจัดการ
268 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2563 คณะครุศาสตร์
269 การสร้างทุนทางภาษาและวัฒนธรรมชาวลีซอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำราญ ท้าวเงิน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
270 คำขอจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
271 คำขอจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
272 ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ปริยากร บัวทอง 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
273 งานวิจัยที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
274 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
275 งานวิจัยที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 น้ำฝน เบ้าทองคำ 2563 คณะครุศาสตร์
276 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2563 คณะครุศาสตร์
277 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
278 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 วิภาวดี ผกามาศ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
279 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 บวรลักษณ์ เงินมา 2563 คณะวิทยาการจัดการ
280 งานวิจัยที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
281 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 พิชยพิมพ์ คำเพียร 2563 คณะวิทยาการจัดการ
282 คำขอจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา สุวิมล เทียกทุม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
283 พัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สุวิมล เทียกทุม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
284 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
285 ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
286 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัวสำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ วรชัย ศรีสมุดคำ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
287 Karyomorphological delineation and linear differentiation of microsatellites pattern, and meiosis in giant Asian river frog (Limnonectes blyhii) from Thailand สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
288 Adsorption of NO2, HCN, HCHO and CO on pristine and amine functionalized boron nitride nanotubes by self-consistent charge density functional tight-binding method เกรียงไกร ทิมศร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
289 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันวิสาข์ หมื่นจง 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
290 การพัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2563 คณะครุศาสตร์
291 ค่าย Jolly Phonics เพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพื้นที่สูงในจังหวัดเพชรบูรณ์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
292 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไพฑูรย์ สอนทน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
293 การหาปริมาณสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และแร่ธาตุจากใบถั่วดาวอินคา เสาวภา ชูมณี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
294 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
295 การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0 ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2563 คณะครุศาสตร์
296 แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงวัย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว 2563 คณะวิทยาการจัดการ
297 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2563 คณะครุศาสตร์
298 Factors Affecting Competitiveness of Social Enterprise by Focus on Creative products in Phetchabun Province ปิยะวัน เพชรหมี 2563 คณะวิทยาการจัดการ
299 การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหนังสือสมุดไทยของหมอพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร วิสุงเร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
300 Spirits and Beliefs between Thai and Chinese culture ตรีศูล เกษร 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
301 ความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ นฤมล จันทร์มา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
302 A New Method for Computing Ionogram-Based TEC Based on Digisonde data for Disaster Prevention วรชัย ศรีสมุดคำ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
303 ความแปรผันของลักษณะสัณฐานวิทยาของปลาหมอไทยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304 การศึกษาค่ากิจกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากมะขามแช่อิ่ม กานต์ แย้มพงษ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
305 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดีปลากั้งที่พบในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด กานต์ แย้มพงษ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
306 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเหลาไม้ไผ่สี่ทิศทาง เอราวัณ ชาญพหล 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
307 อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น ประธาน เรียงลาด 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
308 การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน ปิยรัตน์ มูลศรี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309 สร้างแบบจำลองของแรงที่เป็นฟังก์ชันของเวลาสำหรับผู้เสิร์ฟลูกเทนนิสที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจ๊กไทล์ ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310 การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของกราฟความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลาของนักวิ่งชาย 8 คนในระยะทาง 100 เมตร ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311 การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบโพรเจกไทล์เนื่องจากผลกระทบของแรงลมที่เป็นฟังก์ชันของเวลาอ่อน ๆ ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312 การเปรียบเทียบการกระจัดในแนวดิ่งของอนุภาคที่เคลื่อนที่ภายใต้แรงภายนอก 2 ชนิด อาทิตย์ หู้เต็ม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
313 การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกบาสเก็ตบอลภายใต้แรงต้านอากาศและแรงยกในแนวระดับ และแนวดิ่ง ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314 โครโมโซมของจิ้งหรีดทองดำ (Gryllus bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (Acheta domesticus) และจิ้งโกร่ง (Brachytrupes portentosus) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
315 โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า (Pseudomorphacris hollisi) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
316 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของตั๊กแตนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
317 กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พริมาดา บัวหลวง 2563 คณะวิทยาการจัดการ
318 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตาม และพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เอ็ม สายคำหน่อ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
319 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เอ็ม สายคำหน่อ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
320 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม วิไลพร วงษ์อินทร์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
321 การตอบรับของนักท่องเที่ยวต่อกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณัฐแก้ว ข้องรอด 2563 คณะวิทยาการจัดการ
322 ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
323 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพรจังหวัดเพชรบูรณ์ วิภาวดี ผกามาศ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
324 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
325 ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
326 ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปิยะนุช พรหมประเสริฐ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
327 การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อความงามจากภูมิปัญญาชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
328 พฤติกรรมการเข้าพักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปราณีต ใจหนัก 2563 คณะวิทยาการจัดการ
329 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโฮมสเตย์เสลียงแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นันทกานต์ ศรีปลั่ง 2563 คณะวิทยาการจัดการ
330 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุญรอด ทองสว่าง 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
331 การพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน กลุ่มอาชีพหนองแม่นา หมู่ 6 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
332 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการโฮมสเตย์ กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านสนสวย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จตุพร จันทร์เพชร 2563 คณะวิทยาการจัดการ
333 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดมธราดล อนันตสาน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
334 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟ (Coffea arabica) ในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
335 ตัวแบบผลิตภาพจากส่วนสนับสนุนระบบงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตไทย (SMI) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
336 การเปรียบเทียบแบบจำลองจำแนกประเภทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล วรชัย ศรีเมือง 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
337 การพัฒนาลูกชิ้นหมูและศึกษาอายุการเก็บรักษาด้วยการเปรียบเทียบชนิดของบรรจุภัณฑ์ ตรีชฎา อุทัยดา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
338 การใช้เครื่องหมายโมเลกุล ISSR ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยาสูบ 9 สายพันธุ์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
339 การเจริญเติบโตของมันจาวพร้าวในสภาพทำเทียมที่มีความเข้มข้นของแมนนิทอลแตกต่างกัน นุชจรี สิงห์พันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
340 รูปแบบคุณลักษณะโฮมสเตย์ การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการโฮมสเตย์ ในเขตภาคเหนือ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
341 อิทธิพลของระบบการให้น้ำต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวไม่ไวแสง 3 พันธุ์ การันต์ ผึ่งบรรหาร 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
342 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องดินโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน น้ำฝน เบ้าทองคำ 2563 คณะครุศาสตร์
343 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ดวงจันทร์ สีหาราช 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
344 การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ "โคก หนองนา โมเดล" : พื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มณีรักษ์ กาญจนรางกูร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
345 Comparative karyotype study of three Cyprinids (Cyprinidae, Cyprininae) in Thailand by classical cytogenetic and FISH techniques สุมาลี พิมพันธุ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
346 การพัฒนาการออกเสียงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบประมวลภาษา หทัยชนก อ่างหิรัญ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
347 Transmission of charge ion in Single-walled Carbon Nanotube อาทิตย์ หู้เต็ม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
348 คุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้าน 5 ชนิด จากอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สุรางค์รัตน์ พันแสง 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349 การวิเคราะห์หาปริมาณสารแอนทราควิโนนจากพืชด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบวัฎภาคย้อนกลับ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350 การใช้ยาเสพติดในผู้ใช้แรงงานขนส่ง นฤมล จันทร์มา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
351 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 15x + 4y = z2 อภิวัฒน์ คำภีระ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
352 Creation Model of Time-dependent Lowering Operator and Raising Operator Under Time-dependent External Damping Force Simple Harmonic Oscillator ปิยรัตน์ มูลศรี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
353 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งบนเหล็กกล้ารางรถไฟ เกรด 900 ด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ H450R และ E120-18G ธงชัย เครือผือ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
354 แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กิติยวดี สีดา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
355 การผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
356 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2563 คณะครุศาสตร์
357 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
358 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโครงงานวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา วิธวรรธน์ สีชื่น 2563 คณะครุศาสตร์
359 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิชญาพร อ่อนปุย 2563 คณะครุศาสตร์
360 Factors affecting acceptance and use of online technology in Thai people during COVID-19 Quarantine time อำพล ชะโยมชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
361 The moderating effect of generation on the relationship between commitment and performance: Evidence from human resource management model อำพล ชะโยมชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
362 The Acceptance and Use of Online Technology in Thailand: The Influences of Perceived Trust and Personal Innovativeness on the UTAUT Model อำพล ชะโยมชัย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
363 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เกรียงไกร ทิมศร 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
364 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธิดารักษ์ ลือชา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
365 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สรวงพร กุศลส่ง 2563 คณะครุศาสตร์
366 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการคืนป่าสู่ธรรมชาติต้นน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
367 The English Ebook of Khaokoh: Switzerland of Thailand to Develop Highland Students' ONET Reading Skills in Khaokoh District of Phetchabun Province สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
368 การพัฒนาสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อการต่อต้านและป้องกันต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเพชรบูรณ์ พีรวัฒน์ สุขเกษม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
369 Association between Health Literacy and Glycemic Control of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการควบคุมน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไพฑูรย์ สอนทน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
370 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางโครงสร้างของกากกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
371 การวิเคราะห์อัตถภาคในบทคัดย่อของวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
372 ปัจจัยสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสนับสนุน ระบบงาน และผลิตภาพแรงงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการของผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการฟื้นฟูกิจการในจังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
373 อิทธิพลของประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดำเนินการที่มีต่อกระบวนการผลิตที่ไม่จำเป็นของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กริชชัย ขาวจ้อย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
374 ตัวแบบการลดความสูญเสียจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กริชชัย ขาวจ้อย 2563 คณะวิทยาการจัดการ
375 การสร้างสรรค์ลวดลายแนวคิดจากผ้าปักม้งบัวสวรรค์หมายเลขหนึ่ง อลิสณา อนันตะอาด 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
376 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทหล่ม วันฉัตร กันหา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
377 Natural Repellent Anthraquinone Applied on Cereal Grain Seeds and Seedlings Against Pigeons (Columba livia) in Captivity กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
378 การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ เอกชัย แสงโสดา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
379 ระบบเฝ้าระวังการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนผ่านไลน์ วาสนา วงศ์ษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
380 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการจัดการคุณภาพโดยรวมของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจ กฤษติญา มูลศรี 2562 คณะวิทยาการจัดการ
381 การจัดการการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจักรยาน จังหวัดเพชรบูรณ์ พิชยพิมพ์ คำเพียร 2562 คณะวิทยาการจัดการ
382 Association between the Frequency of Smoker’s Cigarette Consumption in the Home and Urine Cotinine Concentrate among Pregnancy Women in Thailand ไพฑูรย์ สอนทน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
383 Effect of Gamma Irradiation on Anthocyanin Content and Rice Growth Rate of Thai Colored Rice เสาวภา ชูมณี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
384 ผลการใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปรมะ แก้วพวง 2562 คณะครุศาสตร์
385 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน ศานต์ พานิชสิติ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
386 การจัดการโครงสร้างต้นทุนผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ
387 การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ บวรลักษณ์ เงินมา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
388 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยพงศ์ บางใบ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
389 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเมทธิลแอนทรานิเลตในพืชสมุนไพรด้วยวิธี UV-Spectroscopy และพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย FTIR รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
390 Factors Associated with Second Hand Smoke Exposure in the Home among Pregnant Women in Phetchabun Province ไพฑูรย์ สอนทน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
391 ตัวแปรสำคัญของนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กฤษติญา มูลศรี 2562 คณะวิทยาการจัดการ
392 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2562 คณะครุศาสตร์
393 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชญาพร อ่อนปุย 2562 คณะครุศาสตร์
394 Chromosomal characteristics of Taolor's stream frog (Limnonectes taylori) (Amphibia, Anura) from Thailand สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
395 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน กรณีที่สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก ชูเกียรติ โพนแก้ว 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
396 The Development of international Trade Handbook of Privatization Tamirind Entrepreneurs จินตรัตน์ แสงศิริ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
397 Development of The instructional Activities for Enhancing Student Teachers' Ability in Developing Instructional Innovation Focusing on Local-Related Content by Using Lesson Study Approach อาทิตยา ขาวพราย 2562 คณะครุศาสตร์
398 การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สุพิชชา โชติกำจร 2562 คณะวิทยาการจัดการ
399 การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง: ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิญญู พันธ์โต 2562 คณะวิทยาการจัดการ
400 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กานต์ อัมพานนท์ 2562 คณะครุศาสตร์
401 Green Marketing Model: Empirical Evidence from Green Consumers in Phetchabun, Thailand อำพล ชะโยมชัย 2562 คณะวิทยาการจัดการ
402 การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยาของการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 50 ปอนด์ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เอราวัณ ชาญพหล 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
403 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรดและเบส โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น้ำฝน เบ้าทองคำ 2562 คณะครุศาสตร์
404 นวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการดำเนิงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย กฤษติญา มูลศรี 2562 คณะวิทยาการจัดการ
405 ตัวแบบประสิทธิภาพทรัพยากรการปฏิบัติการและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า ในการจัดการผลิตภาพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2562 คณะวิทยาการจัดการ
406 การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของลวดเชื่อม H 350R และ E 8016 จากการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์/หลา โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เอราวัณ ชาญพหล 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
407 การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2562 คณะครุศาสตร์
408 การพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม ภรวลัญช์ มาอยู่ 2562 คณะวิทยาการจัดการ
409 แนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดย้อนยุคเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา: พื้นที่ตลาดอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปราณีต ใจหนัก 2562 คณะวิทยาการจัดการ
410 ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ไพฑูรย์ สอนทน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
411 พยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในอวัยวะต่าง ๆ ของปูนา (Sayamia bangkokensis) ในตำบลบุ่งคล้า และตำบลลานบ่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พวงผกา แก้วกรม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
412 ตัวทำละลายที่มีผลต่อพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากผักตบไทย สุรางค์รัตน์ พันแสง 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
413 วิถีไทยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดมธราดล อนันตสาน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
414 ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จิรโรจน์ บุญราช 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
415 The Effects of Accent Familiarity on English Listening Comprehension of Freshman Students Studying English Business at Phetchabun Rajabhat University จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
416 The Combination Effect of Gamma Irradiation and Salt Concentration on 2-Acetyl-1-Pyrroline Content, Proline Content and Growth of Thai Fragrant Rice (KDML 105) เสาวภา ชูมณี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
417 การศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นฤมล วันน้อย 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
418 การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในเขตพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์ กนกวรรณ นวาวัตน์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
419 แบบจำลองสำหรับคำนวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรีนุช เอลลิส 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
420 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาในชุมชนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2562 คณะครุศาสตร์
421 Investigation of Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear Apparatus สุธิรา เบญจานุกรม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
422 Using Circular Open Field Thigmotaxis to Tast Fermented Plant Extracts as Rat Repellents กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
423 Analysis of Chemical Properties and Gamma - Oryzanol Content in Luem Pua Rice Bran Oil (Oryza sativa L.) ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
424 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ และผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ นุชจรี สิงห์พันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
425 การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 นทีธร นาคพรหม 2562 คณะครุศาสตร์
426 การศึกษาการหมักเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วย Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ Pichia stipitis 10 กานต์ แย้มพงษ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
427 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน ดวงจันทร์ สีหาราช 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
428 รูปแบบระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
429 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
430 การปลูกและการให้น้ำที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว กข61 การันต์ ผึ่งบรรหาร 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
431 Comparing the performance of urine and copro-antigen detection in evaluating Opisthorchis viverrini infection in communities with different transmission levels in Northeast Thailand กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
432 สำรวจความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันระบบให้คำปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ศุภรัตน์ แก้วเสริม 2562 คณะวิทยาการจัดการ
433 The Development of English for Selling Product Pocket Book for OTOP Entrepreneurs in Phetchabun Province วันวิสาข์ หมื่นจง 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
434 Effect of Temperature on the Killing of Opisthorchis viverrini Eggs In Vitro กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
435 การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกของอาเซียน ชุติมา อ่ำทอง 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
436 กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
437 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ทิวา แก้วเสริม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
438 Inkjet Printing of Room-Temperature Gas Sensors for Identification of Formalin Contamination in Squids เกรียงไกร ทิมศร 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
439 ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ สุพิชชา โชติกำจร 2562 คณะวิทยาการจัดการ
440 ผลของอการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู นันทวัน พัวพัน 2562 คณะครุศาสตร์
441 Determine the specific heat capacity, the entropy, and the standard deviation of particle vibration bound-state under the anharmonic oscillator asymmetric potential by partition function method อาทิตย์ หู้เต็ม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
442 Evaluation of Specific Heat Capacity and Entropy of Particle Bound Harmonics Oscillator Cosine Asymmetric Potential by Partition Function อาทิตย์ หู้เต็ม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
443 Theory Mathematics and Physics Model fitting of Kinematic Parameter for Usain Bolt 100 Metres Sprint at Beijing Plympic Games 2008 อาทิตย์ หู้เต็ม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
444 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
445 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
446 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง จิตรนันท์ ศรีเจริญ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
447 แอปพลิเคชันการส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 ของที่ระลึกต้องซื้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
448 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 7 เมนูอาหารที่ต้องชิมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ศรัญญา ตรีทศ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
449 Extraction and Determination of Anthraquinone from Herbal Plants as Bird Repellent รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
450 The Elements of Causal Factors Affecting Customer's Satisfaction at Hotels and Resorts กฤษติญา มูลศรี 2562 คณะวิทยาการจัดการ
451 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาบูรณาการศาสตร์พระราชาสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2562 คณะครุศาสตร์
452 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2562 คณะครุศาสตร์
453 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อและมัดลูกประคบสมุนไพร ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
454 คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. นุชจรี สิงห์พันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
455 กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ โอกาสและกลยุทธ์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ
456 การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
457 การพัฒนาชุดฝีกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จินตรัตน์ แสงศิริ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
458 สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเตือนภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน วาสนา วงศ์ษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
459 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
460 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลค้อ (LivistonaspeciosaKurz.) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สุรางค์รัตน์ พันแสง 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
461 การพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2561 คณะครุศาสตร์
462 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2561 คณะครุศาสตร์
463 การใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลยุคดิจิทัลคอนเทนต์ ด้วยโปรแกรม Piktochart กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย 2561 คณะวิทยาการจัดการ
464 การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมใจ กงเติม 2561 คณะครุศาสตร์
465 The Evaluation of Educational Management in Small-Size School under the Office of Phetchabun Primary Educational Service Area ปรมะ แก้วพวง 2561 คณะครุศาสตร์
466 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย นุชจรี สิงห์พันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
467 การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้พิการสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ : การประสานและการนำนโยบายไปปฏิบัติ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
468 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บุษบากร คงเรือง 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
469 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสตรอว์เบอร์รี่ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2561 คณะครุศาสตร์
470 Structural and Dielectric Properties of Zn2TiO4 Ceramic from Sol-Gel Method ศานต์ พานิชสิติ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
471 English Language Requirements and Worker's English Development for Phetchabun Entrepreneurs เครือวัลย์ อินทรสุข 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
472 การศึกษาปริมาณน้ำตาลในหัวแก่นตะวันจากต่างพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2561 คณะครุศาสตร์
473 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
474 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดการปวดหลังในนักศึกษา เพชรธยา แป้นวงษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
475 แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสียงสองภาษา สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
476 โครงการศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ เขต 2 ผลจากการใช้โมเดลความมั่นคงทางสุขภาพ 2560 นฤมล จันทร์มา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
477 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก สนธยา วันชัย 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
478 Study of antibacterial effect of lupinifolin on cytoplasmic membrane of Staphylococcus aureus by flow cytometry กมล อยู่สุข 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
479 ผลการพัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับการเรียนการสอน เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เขมปริต ขุนราชเสนา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
480 ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
481 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะขาม (Tamarindus indica L.) และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ ธนาวรรณ สุขเกษม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
482 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อนุวัติ คูณแก้ว 2561 คณะครุศาสตร์
483 The Correlation between 2-Acetyl-1-pyrroline Content,Biological Compounds and Molecular Characterization to the Aroma Intensities of Thai Local Rice เสาวภา ชูมณี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
484 Quality of Work Life of Officers in Local Administrative Organizations in Khao Kho District, Thailand ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
485 การสกัดน้ำมัน และองค์ประกอบกรดไขมัน ของน้ำมันรำข้าวลืมผัวในจังหวัดเพชรบูรณ์ นันทรักษ์ รอดเกตุ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
486 รูปแบบการเลี้ยงปลานิลและปลาหมอไทยแบบผสมผสาน ธนภัทร วรปัสสุ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
487 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ 2561 คณะครุศาสตร์
488 ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
489 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวญี่ปุ่นจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
490 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการเลือกทำเลที่ตั้งของตลาดสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาตลาดไทยพัฒนาท่าพล ตลาดเทศบาล2 และตลาดเทศบาล3 กริชชัย ขาวจ้อย 2561 คณะวิทยาการจัดการ
491 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA วรชัย ศรีสมุดคำ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
492 Structures and Properties of buffer layers with nanometer thickness for PBCMO/YBCO epitaxial multilayers ชนัญ ศรีชีวิน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
493 Structures and properties of N-doped TiO2 nanotubes arrays synthesized by the anodization method for hydrogrn production ชนัญ ศรีชีวิน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
494 ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2561 คณะวิทยาการจัดการ
495 Biological Aspects of Channa Limbata (Cuvier, 1831) in Ta Bo – Huai Yai Wildlife Sanctuary, Phetchabun Province, Thailand กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
496 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตที่เรื้งรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย ไพฑูรย์ สอนทน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
497 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ วรชัย ศรีสมุดคำ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
498 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ สุปราณี พิศมัย 2561 คณะครุศาสตร์
499 Biomass-briquettes fuel from local wisdom for producer gas production ปิยรัตน์ มูลศรี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
500 การพัฒนาเครื่องป้องกันนกรบกวนระบบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง นภาพร ตุ้มทองคำ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
501 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุวัติ คูณแก้ว 2561 คณะครุศาสตร์
502 การศึกษามาตรฐานและการออกแบบระบบไฟฟ้าของครัวเรือนเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่ชุมชน นฤมล วันน้อย 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
503 การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
504 การศึกษาวิธีประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้ง สุวิมล เทียกทุม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
505 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
507 Non-Traditional Threats: Old Wine, New Bottles ภาราดา ชัยนิคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
508 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารลูปินิฟอลินต่อเยื่อหุ้มเซลล์ของ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี flow cytometry กมล อยู่สุข 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
509 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน มานะ อินพรมมี 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
510 การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 อลิสณา อนันตะอาด 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
511 การนำไฟฟ้าและความจุไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
512 พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เดชา ด้วงมาก 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
513 ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแส เครือข่ายสังคม (Social Network) ณัฐแก้ว ข้องรอด 2561 คณะวิทยาการจัดการ
514 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร ชูสาย 2561 คณะครุศาสตร์
515 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
516 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป ศันสนีย์ อุตมอ่าง 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
517 การเปรียบเทียบวิธีการสกัด การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระ จากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม วิไลพร ปองเพียร 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
518 การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
519 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหินและการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
520 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุล (Dioscorea sp.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ศิวดล แจ่มจำรัส 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
521 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเลือด นุชจรี สิงห์พันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
522 Appropriate proportion of water meal (Wolffia arrhiza (L)) and commercial diet in combined feeding for tilapia fingerlings rearing ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
523 การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ดอกอ้อ ขวัญนิน 2561 คณะวิทยาการจัดการ
524 The Study of Rapidly Available Glucose and Slowly Available Glucose of Kluai Hin Banana (Musa sapientum) Flour for Utilization of Noodles น้ำฝน เบ้าทองคำ 2561 คณะครุศาสตร์
525 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กมล บุญเขต 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
526 การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ
527 การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน ปาณิสรา คงปัญญา 2561 คณะวิทยาการจัดการ
528 การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชุมชน เอ็ม สายคำหน่อ 2561 คณะวิทยาการจัดการ
529 The Development of Database System of Thai Food Local for Communities in Phetchabun, Thailand กนิฐา แสงกระจ่าง 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
530 การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม ชูเกียรติ โพนแก้ว 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
531 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ มณีรักษ์ กาญจนรางกูร 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
532 การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบถาวร ของชุมชน วัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ธันยมัย รังสิกรรพุม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
533 การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร สำราญ ท้าวเงิน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
534 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มควันไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ปิยรัตน์ มูลศรี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
535 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
536 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน เชิงท่องเที่ยวเสมือนจริง จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เจษฎาพร ปาคำวัง 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
537 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท กฤษติญา มูลศรี 2561 คณะวิทยาการจัดการ
538 การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน แก้วตา ผิวพรรณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ
539 ความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่เจือด้วย Fe ภายใต้การฉายแสงอัลตราไวโอเลต ศานต์ พานิชสิติ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
540 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างกังหันลมร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบครัวเรือนตามแนวพระราชดำริพลังงานทดแทน นิสิต องอาจ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
541 Recent Advances in the Diagnosis and Detection of Opisthorchis viverrini Sensu Lato in Human and Intermediate Hosts for Use in Control and Elimination Programs กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
542 The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
543 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2561 คณะวิทยาการจัดการ
544 ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2561 คณะวิทยาการจัดการ
545 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของกระดอม อมลณัฐ ฉัตรตระกูล 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
546 สมบัติบางประการของ 3-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป ที่มีอันดับ n และขนาดอย่างน้อย n/2 กฤตวิทย์ ลิ่มกุล 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
547 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เอ็ม สายคำหน่อ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
548 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน นันทวัน พัวพัน 2560 คณะครุศาสตร์
549 ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู. กติญา บุญสวน 2560 คณะครุศาสตร์
550 การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ สมฤทัย เย็นใจ 2560 คณะครุศาสตร์
551 Production of Biodiesel from Used Vegetable Oil by Using Calcium Oxide Catalyst0 ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
552 การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กฤชสร เข็มเหล็ก 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมภายในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
554 ผลของโปรแกรมการนวดขาที่มีต่อความเร็ว สำหรับการวิ่งระยะสั้น (50 เมตร) ในนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สุภาพร วิสุงเร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
555 การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบอินโฟกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิมลวรรณ วงค์ศิริ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
556 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีบนเครือข่ายด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขมปริต ขุนราชเสนา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
557 ตำราง เรื่อง การสื่อสารดาวเทียม กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
558 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดควายเก้าแม่ (HiptagecandicansHook.f.) สุรางค์รัตน์ พันแสง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
559 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดควายเก้าแม่ (HiptagecandicansHook.f.) พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
560 การใช้สารสกัดจากรากยอเป็นสารต่อต้านพฤติกรรมการกินอาหารในนกพิราบ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
561 การจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
562 การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดวงจันทร์ สีหาราช 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
563 ผลของไคโตซานจากปูน้ำจืดสกุล Thaipotamon ต่อการเจริญเติบโตและลดปัญหาโรครากเน่าจากเชื้อ Sclerotium sp. ของข้าว พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
564 กลไกตามรัฐธรรมนูญ : นักการเมืองไทยไร้ทุจริตอุดมการณ์และความท้าทาย อภินันท์ ทะสุนทร 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
565 Effect of gamma irradiation on the 2-acetyl-1-pyrroline content during growth of Thai black glutinous rice (Upland rice) เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
566 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
567 การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สนธยา วันชัย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
568 การใช้แนวคิดจากวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
569 การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
570 การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จิรโรจน์ บุญราช 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
571 รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ สดุดี คำมี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
572 สมรรถนะของผู้บริหารที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ธีรภัทร กิจจารักษ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
574 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กฤชสร เข็มเหล็ก 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
575 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ อรุณ สนใจ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
576 Preparation of Micro-Porous Fibroin Membrane by Emulsion Method ปิยรัตน์ มูลศรี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
577 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ของลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือ กมล อยู่สุข 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
578 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางั่วเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร วิสุงเร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
579 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพื่อพร้อมรับการเปิด AEC: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์ วิภาวดี ผกามาศ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
580 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
581 การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนสในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
582 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
583 Opium in the hmong culture นฤมล จันทร์มา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
584 การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
585 The Awareness of Correct English Pronunciations of Business English Major Students at Phetchabun Rajabhat University จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
586 The Proper Non-Chemical Agriculture Message and Channel Design for the Learning of Ban Hin How Farmer Group, Lom Kao District, Phetchabun บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2560 คณะวิทยาการจัดการ
587 การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคำนวณวิชาเคมีเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับวิธีการสอนและมีผลการเรียนต่างกัน เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
588 การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
589 การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
590 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในมะม่วงบางสายพันธุ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนrbcl สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591 การพัฒนาทักษะการแปลคำความหมายหลายนัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
592 รูปแบบการทาความเข้าใจเรื่องการสะท้อนและการหักเหของแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Focus – Action – Reflection (FAR) Guide อาทิตยา ขาวพราย 2560 คณะครุศาสตร์
593 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ แรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Predict Observe-Explain (POE). อาทิตยา ขาวพราย 2560 คณะครุศาสตร์
594 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่งลักษณา ดีแจ่ม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
595 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นทีธร นาคพรหม 2560 คณะครุศาสตร์
596 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2560 คณะครุศาสตร์
597 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ชุติมา อ่ำทอง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
598 ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ ของผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ วันวิสาข์ หมื่นจง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
599 การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่พาณิชย์ พรทวี กองร้อย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
600 สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยพงศ์ บางใบ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
601 การถอดบทเรียนเป็นหนังสือภาพจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าภูเขา บ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จินตรัตน์ แสงศิริ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
602 พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนถ้องถินที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
603 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยมาตรฐาน Q เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่ง เมื่อเข้าสู่ AEC ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
604 ความสุขในการทำงาน : ความหมายและการวัด ธิดารักษ์ ลือชา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
606 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิศิษฎ์ บิลมาศ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
607 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่น่า อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2560 คณะวิทยาการจัดการ
608 ตัวประมาณค่าแบบช่วงสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรกรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม ชูเกียรติ โพนแก้ว 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
609 Some properties of Sβ-open mappings อาดุลย์ จงรักษ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
610 การส่งเสริมการขายสินค้าของฝากของที่ระลึกด้วยการทำเหมืองข้อมูลตามอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวตามการพยากรณ์อนุกรมเวลา กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2560 คณะครุศาสตร์
611 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน สำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 นิตยา นาคอินทร์ 2560 คณะครุศาสตร์
612 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าผลรวมประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม ชูเกียรติ โพนแก้ว 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
613 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย การศึกษาระดับชาติ ไพฑูรย์ สอนทน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
614 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย นฤมล วันน้อย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
615 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
616 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 การันต์ ผึ่งบรรหาร 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
617 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
618 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
619 ThePreservationofInformationResourcesinRajabhatUniversityLibraries อาภาภรณ์ วรรณา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
620 การศึกษาลักษณะภายนอกและคาริโอไทป์ของปูป่า (Thaipotamon holthuisi) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
621 การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด สุรางค์รัตน์ พันแสง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
622 Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory system เกรียงไกร ทิมศร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
623 Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-pyrroline Content, GABA Content and Volatile Compounds of Germinated Rice (Thai Upland Rice) เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
624 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition ศานต์ พานิชสิติ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
625 Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-pyrroline Content เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
626 Low Pressure DC-Plasma System for the Modification of Polymeric Membrane Surfaces ฉลาด ยืนยาว 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
627 Surface Modification of Psf/Tio 2 Membranes Using Silane Coupling Agents and Dc Plasma Technique ฉลาด ยืนยาว 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
628 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้พลังงานทดแทนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
629 ความขัดแย้งทางการเมืองไทยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 : แนวโน้มการปฏิรูปการเมืองไทย กฤษฎากรณ์ ยูงทอง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
630 การทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
631 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อสร้างทักษะการคิดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร นันทวัน พัวพัน 2560 คณะครุศาสตร์
632 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการพุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธีรภัทร ดีเอม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
633 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภรวลัญช์ มาอยู่ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
634 รูปแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อการถ่ายทอดสุขภาวะสำหรับชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปวิตรา โคบำรุง 2560 คณะวิทยาการจัดการ
635 ลวดลายผ้าจากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
636 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2560 คณะครุศาสตร์
637 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง สุวัฒน์ อินทรประไพ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
638 แนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
639 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
640 การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประยูร ไชยบุตร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
641 ความพึงพอใจในการใช้ปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชนบ้านน้ำก้อเศษ หมู่ที่ 10ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สุภาพร วิสุงเร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
642 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณน้ำตกธาราเอราวัณจังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
643 สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดในพื้นที่น้ำตกธาราเอราวัณตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
644 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในสวนรุกขชาติหนองนารี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
645 ความหลากหลายทางชีวภาพทางไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
646 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในสวนรุกขชาติหนองนารีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาวรรณ สุขเกษม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
647 การปฏิรูปสู่รัฐสยามสมัยใหม่ผ่านพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกรียงไกร ทองจิตติ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
648 การเมืองในการปฏิรูปการศึกษาไทย : วิเคราะห์ความขัดแย้งในการจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ธานี สุขเกษม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
649 แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2560 คณะวิทยาการจัดการ
650 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แขก บุญมาทัน 2560 คณะครุศาสตร์
651 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูที่สอนวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แขก บุญมาทัน 2560 คณะครุศาสตร์
652 ปัจจัยจำแนกผลการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แขก บุญมาทัน 2560 คณะครุศาสตร์
653 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 แขก บุญมาทัน 2560 คณะครุศาสตร์
654 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ชาตรี นาคะกุล 2560 คณะครุศาสตร์
655 ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2560 คณะครุศาสตร์
656 รูปแบบการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พลากร ชาญณรงค์ 2560 คณะครุศาสตร์
657 การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่ม "เที่ยวไทหล่ม เมืองสงบ มากเสน่ห์" ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา 2560 คณะวิทยาการจัดการ
658 การพัฒนาและจัดการอุปสงค์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุพิชชา โชติกำจร 2560 คณะวิทยาการจัดการ
659 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เครือวัลย์ อินทรสุข 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
660 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
661 การศึกษาความพร้อมของเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดมธราดล อนันตสาน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
662 การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น ธันยมัย รังสิกรรพุม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
663 แคนลีซู หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
664 การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กรณีศึกษา ปัญหาที่ดินรอส. อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
665 การศึกษาคำศัพท์ภาษาไทหล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สมพิศ สายบุญชื่น 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
666 ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ อภิไท สอนทอง 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
667 การศึกษาความต้องการศึกษาต่อและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อภินันท์ ทะสุนทร 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
668 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยท้องถิ่นกับชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กมล อยู่สุข 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
669 พัฒนาสื่อเสริมการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม เขมปริต ขุนราชเสนา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
670 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผังความคิดทางปัญญา วิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เจษฎาพร ปาคำวัง 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
671 ลักษณะของฝิ่นในขาวม้งจังหวัดเพชรบูรณ์ นฤมล จันทร์มา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
672 ผลของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ เพชรธยา แป้นวงษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
673 การพัฒนาระบบคำสั่งเสียงผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมไฟภายในบ้านแบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ ศิริวรรณ พลเศษ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
674 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
675 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
676 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม วิทยา หนูช่างสิงห์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
677 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2 – 20 สัปดาห์ จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
678 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ บุษบากร คงเรือง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
679 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตของกบแปลงเพศ ปิยพงศ์ บางใบ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
680 สำรวจปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของฝักมะขามหวานที่มีส่วนในการตัดสินใจ ออกแบบ สร้างแบบร่างต้นแบบการคัดแยกฝักมะขาม ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
681 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สมคิด ฤทธิ์เนติกุล 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
682 การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก ยศวรรธน์ จันทนา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
683 แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ วาสนา วงศ์ษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
684 ความต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาณุวัชร์ นิรานนท์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
685 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน), ความหลากหลายของชนิดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อยปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา)และปริมาณแอนโทไซยานิน เสาวภา ชูมณี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
686 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับและไม่ได้รับการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ อภิวัฒน์ คำภีระ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
687 การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา วิทยา หนูช่างสิงห์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
688 ACaseStudyofCommunicativeEnglishinCulturalTourismofPhraBuddhaMahaDhummarajaattheBuddhistPark,PhetchabunProvince กนกวรรณ นวาวัตน์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
689 TheLocalCommunityEnterprise’sBusinessManagement : ACaseStudyofthePhuKhaoTongVillage,Moo12,WangSanSub - District,WangPongDistrict,PhetchabunProvince มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
690 UsingFacebookasCommunicationToolForLearningandTeaching นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
691 OutsideTheVeilOfDestruction : heAsean’sDisabilityOnGenocidePrevention พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
692 The Factors Promoting and Obstructing Farmers' Organic Farming In Naagua Commune Municipality, Muang District, Phetchabun Province กิติยวดี สีดา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
693 The Development of English Correction Software for teaching correct pronunciation to students in primary school at Nhong Mae Na school, Nhong Mae Na sub district, KhaoKho district, Phetchabun จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
694 The Development of English Correction Software for Teaching Correct Pronumciation to Pupils in A Primary School at Nhong Mae Na School, Nhong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun ศิริวรรณ พลเศษ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
695 ตำรา เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ สนธยา วันชัย 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
696 ตำรา เรื่อง วิศวกรรมความปลอดภัย บุญรอด ทองสว่าง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
697 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
698 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ สุวิมล เทียกทุม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
699 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาญชัย สุขสกุล 2560 คณะวิทยาการจัดการ
700 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง ต่อรอง และรักษาอัตลักษณ์ "ความเป็นม้ง" ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รักชนก สมศักดิ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
701 การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา การส่งต่อวิดีโอและภาพยนตร์ในสื่อสังคมออนไลน์ วันฉัตร กันหา 2560 คณะวิทยาการจัดการ
702 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง เอราวัณ ชาญพหล 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
703 ประสิทธิผลของสื่อวีดิทัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้านกกไทร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
704 อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
705 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยแนวคิดวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พรทวี กองร้อย 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
706 ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra) ในสภาพโรงเรือน นุชจรี สิงห์พันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
707 สภาพนิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัยปูป่าสกุล Thaipotamon ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พวงผกา แก้วกรม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
708 ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
709 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
710 ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ วรชัย ศรีสมุดคำ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
711 ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การันต์ ผึ่งบรรหาร 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
712 คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของแผ่นฟิล์มบริโภคจากเปลือกข้าวโพด ธนาวรรณ สุขเกษม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
713 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่อง โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาเคมี วิไลพร ปองเพียร 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
714 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองการอนุรักษ์และฟื้นฟู ด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เขมปริต ขุนราชเสนา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
715 Comparison of the Mathematics and Physics Models Fitting of Velocity Time-Dependent for Usain Bolt in the 100 Metres Sprint อาทิตย์ หู้เต็ม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
716 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
717 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
718 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อลิสณา อนันตะอาด 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
719 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปินสัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
720 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
721 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงินศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปางณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทรงเกียรติ บัวลอย 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
722 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทรงเกียรติ บัวลอย 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
723 งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดงศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปางณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขวัญจิรา เจียนสกุล 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
724 งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขวัญจิรา เจียนสกุล 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
725 งานสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่10 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเกียรติ บัวลอย 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
726 งานสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่10 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขวัญจิรา เจียนสกุล 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
727 สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ กฤษติญา มูลศรี 2560 คณะวิทยาการจัดการ
728 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาพลศึกษา กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2560 คณะครุศาสตร์
729 สถิติเพื่อการวิจัย อนุวัติ คูณแก้ว 2560 คณะครุศาสตร์
730 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบรายการจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณัฐแก้ว ข้องรอด 2560 คณะวิทยาการจัดการ
731 ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2558 วิธวรรธน์ สีชื่น 2560 คณะครุศาสตร์
732 นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2560 คณะครุศาสตร์
733 แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ พีรวัฒน์ สุขเกษม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
734 การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เดชา ด้วงมาก 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
735 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ขุนแผน ตุ้มทองคำ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
736 ปริมาณธาตุอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ในผลมะม่วงน้ำดอกไม่ ในเขตเพาะปลูกตำดลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
737 การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบ proceeding กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
738 Mixed Integer Linear Programming for Maximizing Effectiveness of Case Assignment in Court of Justice using Met heuristic Optimization กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2559 คณะครุศาสตร์
739 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชลลดา ม่วงธนัง 2559 คณะวิทยาการจัดการ
740 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีปราบวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ศศิธร แท่นทอง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
741 การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์ กนกวรรณ นวาวัตน์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
742 การสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนสู่อาหารปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ กนิฐา แสงกระจ่าง 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
743 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อัคกะบัทคาน ปาทาน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
744 การพัฒนาแบบจำลองแก้ปัญหาโภชนาการชุมชน โดยใช้เทคนิคเชิงวิเคราะห์แบบลำดับชั้น ดวงจันทร์ สีหาราช 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
745 การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เอ็ม สายคำหน่อ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
746 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กริชชัย ขาวจ้อย 2559 คณะวิทยาการจัดการ
747 วิจัยรูปแบบและวิธีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน รีสอร์ท และร้านอาหาร ในเขตการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 2559 คณะวิทยาการจัดการ
748 ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่ออุปทานมวลรวมของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์พร เกษดี 2559 คณะวิทยาการจัดการ
749 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในเขตอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แก้วตา ผิวพรรณ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
750 รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิศิษฎ์ บิลมาศ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
751 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
752 วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย วรชัย ศรีสมุดคำ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
753 The suitable stocking density to growth of macroalgae Spirogyra spp. And its ability of ammonia nitrogen removal ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
754 Excited-state energy eigenvalue evaluation of the quantum mechanical potential via numerical shooting method Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 184- 187 Scopus Q4 ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
755 The Analytical Description of Projectile Motion of Cricket Ball in a Linear Resisting Medium the Storm Force Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 188- 191 Scopus Q4 สุพจน์ เกิดมี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
756 UV Irradiation Effect on the Surface KTaO3 Crystals Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 121- 125 Scopus Q4 ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
757 พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
758 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2559 คณะครุศาสตร์
759 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขในระดับชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จิรโรจน์ บุญราช 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
760 นโยบายสาธารณะการตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สนธยา ชมภู 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
761 Isolation and Mycelial Growth of Mushrooms on Different Yam-based Culture Media นุชจรี สิงห์พันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
762 การทดสอบการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา สกุล Russula บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB และ MEB ในห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ proceeding พวงผกา แก้วกรม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
763 การศึกษาผลของครีมมะกรูดต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเท้า มงคล นราศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
764 การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัวภายใต้การฉายแสง ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
765 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 2559 คณะครุศาสตร์
766 กรอบการศึกษาการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อสร้างการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างมีส่วนร่วม ณัฐวุฒิ สุทธิประภา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
767 บทบาทของกองทัพกับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงร่วมสมัย ภาราดา ชัยนิคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
768 The Effect of Acute Gamma Ray Irradiation through RbcL Gene in Thai Sweet Tamarindus indica L. เบญจพร ศรีสุวรมาศ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
769 การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
770 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
771 การยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา : กรณีศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
772 วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในทัศนคติของนักศึกษารัฐศาสตร์ปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
773 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยทุนทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
774 การเมืองในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. วุฒิพงศ์ บัวช้อย 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
775 ทักษะและภาวะผู้นำชุมชนยุคใหม่ อภิญญา บำรุงจิตต์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
776 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรท้องถิ่นและเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้ ธนาวรรณ สุขเกษม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
777 การศึกษาพลาสติกไซเซอร์ต่อการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากเปลือกข้าวโพด ธนาวรรณ สุขเกษม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
778 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าผลรวมประชากรในการสำรวจตัวอย่าง เมื่อมีข้อมูลสูญหาย ชูเกียรติ โพนแก้ว 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
779 การออกแบบรูปแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดผ่านโมบายเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศดิจิตอลสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กนิฐา แสงกระจ่าง 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
780 Electricity Production from Organic Wastes Fermentation by Microbial Fuel cell Process ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
781 การพัฒนากระบวนการทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ พรพิมล อ่อนศรี 2559 คณะครุศาสตร์
782 การพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 2559 คณะครุศาสตร์
783 ข้อเสนอเชิงทดลองว่าด้วยกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม่ พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
784 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เรื่องลิมิตของลำดับ อาดุลย์ จงรักษ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
785 การใช้ชุด กฎ กติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เจษฎาพร ปาคำวัง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
786 ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขมปริต ขุนราชเสนา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
787 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตอบสนอง เมื่อสัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก ชูเกียรติ โพนแก้ว 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
788 ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือ ต่อเชื้อ Bacillus Cereus กมล อยู่สุข 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
789 การพัฒนาศักยภาพการผลิต เชื่อมโยงการตลาดสินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ วิไลพร ปองเพียร 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
790 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่งลักษณา ดีแจ่ม 2559 คณะวิทยาการจัดการ
791 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยาสำหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้าน ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
792 การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์ หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
793 การพัฒนาโปรแกรมการประมาณงานวัสดุก่อสร้างงานอาคาร ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
794 ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
795 แนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล สู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เดชา ด้วงมาก 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
796 ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย สมคิด ฤทธิ์เนติกุล 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
797 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ ยศวรรธน์ จันทนา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
798 การออกแบบวงจรซีเควนเชียนลอจิกด้วยวิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ สนธยา วันชัย 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
799 ระบบส่องสว่างหลอดแอลอีดีในอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นิสิต องอาจ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
800 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
801 สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภาพร บางใบ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
802 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน วิทยา หนูช่างสิงห์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
803 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
804 ศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจากเปลือกฝักมะขามต่อคุณภาพของดินพร้อมปลูก ศิวดล แจ่มจำรัส 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
805 ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา ในสภาพโรงเรือน นุชจรี สิงห์พันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
806 การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
807 การจัดการศัตรูมะขามหวานโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
808 กลวิธีการใช้ภาษาที่พบในวัจนกรรมคุกคามหน้าอาจารย์ผู้สอน ว่าด้วยการรักษาหน้าตนเองของนักศึกษา รัชนีวรรณ ประยงค์กุล 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
809 พัฒนานวัตกรรมเครื่องสื่อสารแบบไร้สายเพื่อส่งเสริมการค้าการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
810 การศึกษาความต้องการใช้ข้อความและสื่อภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุติมา อ่ำทอง 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
811 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เครือวัลย์ อินทรสุข 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
812 การจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
813 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: พื้นที่เพาะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรียากานต์ พรมคำ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
814 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในเขตชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันวิสาข์ หมื่นจง 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
815 สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบรรณารักษ์ใน ห้องสมุดโรงเรียน อาภาภรณ์ วรรณา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
816 การพัฒนาแปรรูปผ้ามัดย้อมสีจากมะขามเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า ของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อลิสณา อนันตะอาด 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
817 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา ความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเตอเน็ต มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
818 หลักธรรมารัฐกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภชัย ตรีทศ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
819 ประสิทธิภาพเรื่องสั้นภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
820 ทุนทางสังคมกับการจัดการมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านวัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ใจสคราญ จารึกสมาน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
821 การพัฒนาทักษะการพินิจสารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ3R นาฏอนงค์ พวงสมบัติ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
822 กลยุทธ์การพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ศรีเสด็จ กองแกน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
823 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมใจ กงเติม 2559 คณะครุศาสตร์
824 การสำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นทีธร นาคพรหม 2559 คณะครุศาสตร์
825 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 2559 คณะครุศาสตร์
826 เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล 2559 คณะครุศาสตร์
827 การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พรพิมล อ่อนศรี 2559 คณะครุศาสตร์
828 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 วิภาดา นาเลา 2559 คณะครุศาสตร์
829 การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศิวภรณ์ ใสโต 2559 คณะครุศาสตร์
830 ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พิชยพิมพ์ คำเพียร 2559 คณะวิทยาการจัดการ
831 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อัจฉรา กลิ่นจันทร์ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
832 การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละครเรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 วันฉัตร กันหา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
833 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านตำบลหนองแม่นา ปราณีต ใจหนัก 2559 คณะวิทยาการจัดการ
834 การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้างตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
835 ปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ปวิตรา โคบำรุง 2559 คณะวิทยาการจัดการ
836 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนภาคการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุพิชชา โชติกำจร 2559 คณะวิทยาการจัดการ
837 คลัสเตอร์ เครื่องมือเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา: กลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ จตุพร จันทร์เพชร 2559 คณะวิทยาการจัดการ
838 การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัญญภัทร นกมั่น 2559 คณะวิทยาการจัดการ
839 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ อ้อมทิพย์ อุตตโม 2559 คณะวิทยาการจัดการ
840 ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
841 การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ เดือนฉาย ไชยบุตร 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
842 การหาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุที่สำคัญในข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ 6 พันธุ์ ศศิธร แท่นทอง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
843 การพัฒนากระดาษใยไหมจากเศษไหม ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
844 การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพกลีเซอรีนที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
845 "การเตรียมเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยการใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ประโยชน์ ในน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์" ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
846 การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML5 แบบผสมผสานตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสะแกงาม จังหวัดเพชรบูรณ์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
847 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation) ที่มีผลต่อทักษะการจัดการความรู้ของนักเรียน พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
848 การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมแรงการเรียนรู้ของนักเรียน พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
849 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้วย 4MAT โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
850 "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
851 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
852 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
853 การสังเคราะห์รูปแบบชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีผ่านเว็บ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
854 "การสังเคราะห์รูปแบบชุดกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อประกอบการเขียนโปรแกรมด้วยการสอนแบบ สะเต็มศึกษา รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
855 "การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนกลับด้านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5" พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
856 การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สุภาพร วิสุงเร 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
857 แอนดรอยด์แอพพลิเคชันจัดเส้นทางการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุภา คำตะพล 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
858 A Proper Location FACTS Device Placement and Primary Generation Response Definition for Multi-Lines Buses Security Enhancement Under Contingency Analysis นฤมล วันน้อย 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
859 The Knowledge Management of the Language and Cultural Diversity of Phetchabun Province สำราญ ท้าวเงิน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
860 The Study of the Possibility of Using Japanese for Golden Mango Exporting จินตรัตน์ แสงศิริ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
861 การจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาการสร้างแบบจำลองทางความคิด ในรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น นันทวัน พัวพัน 2559 คณะครุศาสตร์
862 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้สะเต็มศึกษา กติญา บุญสวน 2559 คณะครุศาสตร์
863 การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
864 การพัฒนากระบวนการเตรียมผงไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากผง ไฟโบรอินชนิดไม่ละลายน้ำเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Development of Hydrolysate Fibroin Powder From insoluble Fibroin Powder for Use in Cormetic Products ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
865 การบริการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี สุวัฒน์ อินทรประไพ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
866 นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เพชรบุรณ์ กมลวิช ลอยมา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
867 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
868 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีผลต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ โดมธราดล อนันตสาน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
869 ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการประชาธิปไตยในประเทศไทย สุภชัย ตรีทศ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
870 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ สนธยา ชมภู 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
871 การพัฒนางานทักษะการวิจัยและจิตวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น น้ำฝน เบ้าทองคำ 2559 คณะครุศาสตร์
872 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียน เรื่อง สถิติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย ของกลุ่มที่เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ ชาตรี นาคะกุล 2559 คณะครุศาสตร์
873 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดวิจัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2559 คณะครุศาสตร์
874 การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายวิชา การวิเคราะห์น้ำ เรื่อง คุณภาพน้ำ รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
875 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่อง โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี วิไลพร ปองเพียร 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
876 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ศศิธร แท่นทอง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
877 การวิเคราะห์ทางอุทกศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
878 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยงานประมวลผลกลาง พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
879 การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศานต์ พานิชสิติ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
880 การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อมีข้อมูลสูญหายและสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน ชูเกียรติ โพนแก้ว 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
881 การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว บุษบากร คงเรือง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
882 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) ในระหว่างการเจริญเติบโต และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) ชนิดของสารระเหยและปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวไร่พญาลืมแกง เสาวภา ชูมณี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
883 ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม(2-acetyl-1-pyrroline) และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(กาบา) ในข้าวไร่พญาลืมแกง เสาวภา ชูมณี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
884 ผลการเสริมแคลเซียนบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
885 ประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการผลิตพริกจินดาในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง นุชจรี สิงห์พันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
886 การพัฒนาวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ขุนแผน ตุ้มทองคำ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
887 การป้องกันโรคราแป้งของแตงกวาโดยใช้สารนาโนซิงค์ออกไซต์ สุปราณี พิศมัย 2559 คณะครุศาสตร์
888 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อดัชนีชี้วัดภาวะอ้วนในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพชรธยา แป้นวงษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
889 วิธีลดลำดับโครงสร้างวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
890 วงจรควอเดรเจอร์ออสซิลเลเตอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs ที่สามารถควบคุมแอมปลิจูดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ยศวรรธน์ จันทนา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
891 วงจรกรองถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ VDTAs วรชัย ศรีสมุดคำ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
892 การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ ธนภัทร มะณีแสง 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
893 การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ นฤมล วันน้อย 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
894 มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
895 การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุวิทย์ วรรณศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
896 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสมฟองน้ำยายางธรรมชาติเพื่อการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ สุวิมล เทียกทุม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
897 องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กฤษติญา มูลศรี 2559 คณะวิทยาการจัดการ
898 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2559 คณะครุศาสตร์
899 รูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิยรัตน์ มูลศรี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
900 การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงภายใต้การฉายแสง ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
901 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สู่ประชาคมอาเซียน อภินันท์ ทะสุนทร 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
902 ขันติธรรมกับความท้าทายในการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
903 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2559 คณะวิทยาการจัดการ
904 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยมาตรฐาน Q เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่ง เมื่อเข้าสู่ AEC ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
905 Hydrology and Water Studies of Hydroelectric power plants of Huai Pa Law Reservoir, Muang District, Phetchabun Province เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
906 การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา การจัดการความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทหล่ม สำราญ ท้าวเงิน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
907 An Optimum Technique for Renewable Power Generations Integration to Power System using Repeated Power Flow Technique Considering Voltage Stability Limit นฤมล วันน้อย 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
908 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพี่เลี้ยงวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อาดุลย์ จงรักษ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
909 การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
910 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปัญญา เทียนนาวา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
911 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาญชัย สุขสกุล 2559 คณะวิทยาการจัดการ
912 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ อัคกะบัทคาน ปาทาน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
913 การแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กิติยวดี สีดา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
914 ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
915 การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย m-Learning กรณีศึกษา รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
916 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งบนสังคมออนไลน์ รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
917 การศึกษารายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าเลา เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
918 การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี กรณีศึกษาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เอ็ม สายคำหน่อ 2559 คณะวิทยาการจัดการ
919 การบริหารคุณภาพองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
920 การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำราญ ท้าวเงิน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
921 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะโครงการรับจำนำข้าว กมลวิช ลอยมา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
922 การอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของคนในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แขก บุญมาทัน 2559 คณะครุศาสตร์
923 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์กับระดับความสามารถในการแก้ปัญหา เมื่อครูสอนด้วยระบบพี่เลี้ยง ชาตรี นาคะกุล 2559 คณะครุศาสตร์
924 การศึกษาตัวทำลายที่มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวไร่ลืมผัว วิไลพร ปองเพียร 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
925 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก ตรีชฎา อุทัยดา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
926 การพัฒนากลยุทธการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กานต์ อัมพานนท์ 2558 คณะครุศาสตร์
927 แอพพลิเคชันวิเคราะห์กำไรจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ดวงจันทร์ สีหาราช 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
928 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง ไอซีทีในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
929 งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559 อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
930 งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559 ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
931 งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559 ทรงเกียรติ บัวลอย 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
932 การตรวจสอบเพื่อระบุข้าวพันธุ์ปลูกพื้นเมืองเพชรบูรณ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl เบญจพร ศรีสุวรมาศ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
933 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2161/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สรวงพร กุศลส่ง 2558 คณะครุศาสตร์
934 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2161/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พวงผกา แก้วกรม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
935 ความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยธรรมชาติ : พัฒนาการและความท้าทาย ภาราดา ชัยนิคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
936 จินตกรรมสงครามและการสร้างชาติ : กรณีศึกษาภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องไทยรบพม่า พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
937 DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica L. เบญจพร ศรีสุวรมาศ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
938 Effect of Cooking Methods on Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) and Anthocyanin Content of Germinated Brown Rice (Leumpua Purple Sticky Rice) เสาวภา ชูมณี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
939 การเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากแหนแดงที่ใช้มูลไก่ มูลสุกร และมูลโค สุรางค์รัตน์ พันแสง 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
940 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการจำแนกและการเลือกคุณลักษณะสำคัญสำหรับคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
941 แอพพลิเคชันแสดงตำแหน่งโรงคัดบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ยุภา คำตะพล 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
942 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับเทศกาลงานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาวรรณ พิณะเวศน์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
943 การแสดงนิทรรศการของสามคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ทรงเกียรติ บัวลอย 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
944 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของชุมชนจากพืชสมุนไพรและเห็ดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวิทย์ วรรณศรี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
945 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูง กรณีศึกษา ชุมชน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
946 การเตรียมและวิเคราะห์ค่าการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมี รุจิรา คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
947 แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
948 The Conservation and Preservation of Information Resources in Rajabhat University Libraries : A Preliminary Study อาภาภรณ์ วรรณา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
949 The Factors influencing success of Local Taxtile Business in Thailand : Review and Research Agenda ปิยะวัน เพชรหมี 2558 คณะวิทยาการจัดการ
950 A Development of Picture Books Entitled Phetchabun Sweet Tamarind for Primary Student Grade Level 1 under the Office of Phetchabun Primary Education Service Area ปรมะ แก้วพวง 2558 คณะครุศาสตร์
951 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียวตามแนว 5Es Model โดยใช้ Model วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไพศาล สุธีบรรเจิด 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
952 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
953 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
954 การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ สนธยา วันชัย 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
955 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สุวัทนา สงวนรัตน์ 2558 คณะครุศาสตร์
956 สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.เพชรบูรณ์ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2558 คณะครุศาสตร์
957 Mitochondrial DNA sequences of 37 collar-spined echinostomes (Digenea: Echinostomatidae) in Thailand and Lao PDR reveals presence of two species: Echinostoma revolutum and E. miyagawai กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
958 การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน เรื่อง การแพร่และพระบวนการออสโมซิสในสิ่งมีชีวิต สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
959 Evaluation Energy of Oscillation in Circuit for Damped Force สุพจน์ เกิดมี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
960 Evaluation correlation function of particle for the harmonics oscillator of Hyperbolic Secant Cosine symmetric potential via numerical shooting meth อาทิตย์ หู้เต็ม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
961 อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
962 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์มะขาม 10 พันธุ์ปลูกด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์และการใช้ยีน rbcl สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
963 ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ ธนภัทร วรปัสสุ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
964 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัด กิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิกซอว เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู สุวัทนา สงวนรัตน์ 2558 คณะครุศาสตร์
965 สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูของสถานศึกษา ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 2558 คณะครุศาสตร์
966 การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชน เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
967 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดเพชรบูรณ์ หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
968 การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์บันเทิง กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
969 ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 2558 คณะครุศาสตร์
970 แอพพลิเคชันความรู้เรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ไพศาล สุธีบรรเจิด 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
971 CDCTA and OTA Realizations of a Multiphase Sinusoidal Oscillator กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
972 ผลของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อราแป้งของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ สุปราณี พิศมัย 2558 คณะครุศาสตร์
973 การพัฒนาสวัสดิการสำหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
974 Hidden The Face of Thai-Democracy 2558
975 ทัศนคติผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา วัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วิฑูรย์ วีรศิลป์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
976 Hidden The Face of Thai-Democracy อภิไท สอนทอง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
977 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพาตนเองของวิถีชีวิตชุมชน อัคกะบัทคาน ปาทาน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
978 การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว วิทยา หนูช่างสิงห์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
979 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
980 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุนเพลาในงานตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์ ปัญญา เทียนนาวา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
981 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ กนิฐา แสงกระจ่าง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
982 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้แท็บเล็ต กนิฐา แสงกระจ่าง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
983 การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้มะขามผสมถ่านซังข้าวโพด สุปราณี พิศมัย 2558 คณะครุศาสตร์
984 การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาทิตยา ขาวพราย 2558 คณะครุศาสตร์
985 การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ศิริวรรณ พลเศษ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
986 Advances in the Diagnosis of Human Opisthorchasis : Development of Opisthorchis viverrini Antigen Detection in Urine กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
987 อนุสิทธิบัตร ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
988 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์ จุฬา เจริญวงค์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
989 การศึกษาทัศนคติของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย สุภาพร วิสุงเร 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
990 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ผลิตภัณฑ จากเศษผา และสรางเครือขายความรวมมือ : กรณีศึกษา กลุมอาชีพตัดเย็บบานน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2558 คณะวิทยาการจัดการ
991 การพัฒนากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อ สงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธในเขตเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ เอกชัย แสงโสดา 2558 คณะวิทยาการจัดการ
992 ลวดลายผ้าทอพื้นบ้านใน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นภาลัย บุญทิม 2558 คณะวิทยาการจัดการ
993 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร เอ็ม สายคำหน่อ 2558 คณะวิทยาการจัดการ
994 พัฒนาการท่องเที่ยวชมกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเล่ากี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วรภพ บุญประกอบ 2558 คณะวิทยาการจัดการ
995 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร อภิไท สอนทอง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
996 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อภิไท สอนทอง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
997 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อภิไท สอนทอง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
998 ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อภิไท สอนทอง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
999 ความคิดเห็นของประชาชนทางการเมืองต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ้งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1000 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1001 นโยบายการป้องกันอาชญากรรมแบบมีส่วนร่วมของสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1003 ภาวะผู้นำ ทัศนคติต่องานการมีส่วนร่วม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของเจ้าหน้าที่องค์การเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1004 การใช้ BMWP และ ASPT กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ำในสวนรุกชาติหนองนารี กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1005 การประยุกต์ใช้วิธีนิเวศวิศวกรรมในการจัดการศัตรูข้าว กรณีศึกษา แปลงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1006 การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยใช้กลุ่มแมลงน้ำ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1007 ความหลากหลายชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในเขตน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1008 การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชีวภาพบ่งชี้คุณภาพน้ำ ในน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1009 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและ การพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa L. Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1010 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน ตรีชฎา อุทัยดา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1011 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจสี่ร่วมกับสื่อ Social Media ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขมปริต ขุนราชเสนา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1012 การประยุกต์ใช้การตรึงเซลล์โพรไบโอติกด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่นในผลิตภัณฑ์น้ำเสาวรส กานต์ แย้มพงษ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1013 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากเปลือกสับปะรดที่เหลือทิ้งที่หมักโดยเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter aceti TISTR 102 และ Gluconobacter oxydans TISTR 402 ธนาวรรณ สุขเกษม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1014 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบรายงานผลโดยตรงของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นฤมล วันน้อย 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1015 การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่าง ๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นรัตว์ รัตนวัย 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1016 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิศุทธิ์ บัวเปรม 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1017 รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สุชิรา นวลกำแหง 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1018 การออกแบบและสร้างเครื่องทำแบบหล่อแบบเปลือกสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน สุวิมล เทียกทุม 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1019 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสินวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1020 การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1021 การกล่อมเกลาทางการเมือง และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาราดา ชัยนิคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1022 ศึกษาประวัติและความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อหลวงพ่อทบ : กรณีศึกษา ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง และตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1023 ประเพณีบุญผะเหวด : กรณีศึกษาประเพณีบุญผะเหวด ชาวไทย-หล่ม อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กมล บุญเขต 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1024 ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1025 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการศึกษากฎหมายของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์สู่การประกอบวิชาชีพกฎหมาย เครือวัลย์ อินทรสุข 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1026 การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้นำของมาคิอาแวลลีเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองไทย พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1027 การบริหารจัดการเขตแดนระหว่างไทย-พม่า : กรณีศึกษาบริเวณแม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1028 การพัฒนาสังคมแห่งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สำราญ ท้าวเงิน 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1029 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการรับจำนำข้าวของชาวนา ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กิติยวดี สีดา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1030 การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมู่เรียน 5611020231 และ 5611020232 ในรายวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1031 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผิดพลาดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จีรพรรณ พรหมประเสริฐ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1032 การทำงานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิฑูรย์ วีรศิลป์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1033 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อทางการเมืองของคนไทย : ศึกษากรณีจังหวัดพิจิตร อภิไท สอนทอง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1034 การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิตยา ขาวพราย 2558 คณะครุศาสตร์
1035 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ไพศาล สุธีบรรเจิด 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1036 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุวัติ คูณแก้ว 2558 คณะครุศาสตร์
1037 อำนาจผลประโยชน์ทางการเมืองกับการวิเคราะห์กำหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1038 การพัฒนาทางการเมืองกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2549 – 2556) ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1039 ความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040 นโยบายรัฐกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1041 Evaluation of the “Grow Everything to Eat and Eat Everything to Cultivate” Project : A Case in Subsamortod Sub-District, Bung Samphan District, Phetchabun Province, Thailand สมบัติ บุญเลี้ยง 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1042 Numerical results of energy in circuit with damped alternating emf สุพจน์ เกิดมี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1043 Effects of strain on the Schwinger pair creation in graphene อาทิตย์ หู้เต็ม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1044 Evaluated Excited-State Time-Independent Correlation Function and Eigenfunction of the Harmonics Oscillator Cosine Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method อาทิตย์ หู้เต็ม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1045 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของแป้งก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1046 ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1047 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1048 สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก (Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงดูลูกปลานิล ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1049 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1050 Institutional Repositories in Thai Universities อาภาภรณ์ วรรณา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1051 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูประกอบการ ทางดานการทองเที่ยว เจน จันทรสุภาเสน 2558 คณะวิทยาการจัดการ
1052 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว เจน จันทรสุภาเสน 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1053 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม วิทยา หนูช่างสิงห์ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1054 Study of Factors Affecting Artificail Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1055 กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี ศศิธร แท่นทอง 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1056 การป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนไทย ภาคเหนือตอนล่างสู่ความเข็มแข้ง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ สนธยา ชมภู 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1057 ความเชื่อทางการเมืองของนิสิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ อภิไท สอนทอง 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1058 Genetic Characterization and Phylogenetic Analysis of Echinostomes from Free-Grazing Ducks in Thailand using Ribosomal DNA Sequences กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1059 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อการตลาดเชิงรุก กฤษติญา มูลศรี 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1060 การแสดงออกของยีนไคติเนสในการต้านทานโรคราในมะขาม สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1061 การสกัดเพคตินจากกะหล่ำปลี (Brassica oleracea L.var.capitata L.) ภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาวรรณ สุขเกษม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1062 Evaluation of impulse respose function displacement and velocity - sine decaying forcing function via Green's function method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1063 การปรับปรุงพันธุ์มะขามต้านเชื้อราด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ยีน rbcL ร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการฉายรังสีแกมมา เบญจพร ศรีสุวรมาศ 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1064 ตัวแบบเฉดทางการเมืองกับการวิจัยอุดมการณ์ทางการเมืองในเชิงปริมาณ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1065 กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1066 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง พิศุทธิ์ บัวเปรม 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1067 การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1068 การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วโดยการใช้ถ่านกัมมันต์ดัดแปรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ปิยรัตน์ มูลศรี 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1069 การศึกษาทัศนคติของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย สุภาพร วิสุงเร 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1070 การศึกษาอัตราชุกโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1071 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง กลยุทธการเชื่อมโยงปรัชญา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แขก บุญมาทัน 2557 คณะครุศาสตร์
1072 Social Welfare Needs and Policies for Elderly People in Thailand : A Case Study in Pitsanulok Community สมบัติ บุญเลี้ยง 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1073 พัฒนาระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน ศิริวรรณ พลเศษ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1074 การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1075 Roles of liver fluke infection as risk factor for cholangiocarcinoma กัญญารัตน์ เดือนหงาย 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1076 ความเกลียดชัง : สำรวจทฤษฎีและข้อคิดเห็นบางประการ พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1077 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชัย แสงโสดา 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1078 การศึกษาคุณลักษณะของครูยุคใหม่ อนุวัติ คูณแก้ว 2557 คณะครุศาสตร์
1079 การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา : รูปแบบและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2557 คณะครุศาสตร์
1080 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อิศราพร ชัยงาม 2557 คณะครุศาสตร์
1081 Physical performance and six-minute walk test distance in overweight or obese Thais: effects of brisk and twist walking with hand-weight loading exercise training program ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย 2557 คณะครุศาสตร์
1082 สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลลิกทั้งหมดของเห็ดป่าจากป่าชุมชนบ้านน้ำจาง จังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำฝน เบ้าทองคำ 2557 คณะครุศาสตร์
1083 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากข้าวเหนียวดำและความคงทนของสี น้ำฝน เบ้าทองคำ 2557 คณะครุศาสตร์
1084 ความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1085 การศึกษารูปแบบการจัดการส่วนประสมการตลาดแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองรีร่วมใจ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิไลพร วงษ์อินทร์ 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1086 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาพรมเช็ดเท้า กลุ่มแม่บ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 2557 คณะวิทยาการจัดการ
1087 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณัฐชยา หุมนา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1088 พัฒนาความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยผ่านข่าวภาษาอังกฤษ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1089 คุณลักษณะของนักปกครองในการพัฒนาชุมชนที่มีความเชื่อแบบดั้งเดิม : กรณีศึกษาบ้านห้วยแดง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1090 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1091 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา การคุ้มครองดูแลและรักษาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1092 ความเชื่อทางการเมืองของนิสิตรัฐประศาสนศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อภิไท สอนทอง 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1093 การเมืองเรื่องการปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายและความขัดแย้งในกระบวนการนโยบาย ธานี สุขเกษม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1094 บทบาทของผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการพัฒนาการเมืองในระดับท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อนิรุต บุญพิมพ์ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1095 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1096 การปรับใช้ขันติธรรมเพื่อสร้างความปรองดอง และบทเรียนบางประการจากการวงศาวิทยาว่าด้วย Toleration พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1097 การนำศีลห้าไปใช้แก้ปัญหาการทุจริตของบุคลากรภาครัฐ สุวัฒน์ อินทรประไพ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1098 การศึกษาเรื่องความตายเพื่อบรรเทาความโลภ โกรธ หลง สุกาญดา ทองคำ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1099 วัฒนธรรมทางการเมืองของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วิฑูรย์ วีรศิลป์ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1100 การศึกษาเพื่อพัฒนาการเมือง และการหายไปจากประชาธิปไตยไทยของ “ความอดทนอดกลั้น” พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1101 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1102 ความต้องการการท่องเที่ยวและปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1103 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนกในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวิทย์ วรรณศรี 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1104 การศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวิทย์ วรรณศรี 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1105 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรบริเวณพื้นที่ภูแผงม้า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวิทย์ วรรณศรี 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1106 ฝิ่นในวัฒนธรรมม้ง นฤมล จันทร์มา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1107 การศึกษาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวิทย์ วรรณศรี 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1108 เครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานไมโครเวฟอัตโนมัติ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1109 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุวัติ คูณแก้ว 2557 คณะครุศาสตร์
1110 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอกน้ำจิ้ม ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1111 การออกแบบและพัฒนาชุดดันรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อไม้โดยใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น สุวิมล เทียกทุม 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1112 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ขนาดของดินเม็ดหยาบ โดยวิธีตะแกรงร่อนในวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ สุชิรา นวลกำแหง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1113 The Development of Health Communication Support System behind Flood พณณา ตั้งวรรณวิทย์ 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1114 การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา ความจริงของชีวิต วิฑูรย์ วีรศิลป์ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1115 วิกฤติเชิงคุณค่าของประชาธิปไตยไทย : ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำกับความเท่าเทียม(เทียม) ในพื้นฐานตรรกะว่าด้วยการทำประชามติเรื่องความปรองดองในทางการเมือง พิสิษฐิกุล แก้วงาม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1116 การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1117 การศึกษาบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรียากานต์ พรมคำ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1118 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาร์ ธานี สุขเกษม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1119 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1120 การสร้างประชาธิปไตยในเมียนมาร์ ธานี สุขเกษม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1121 นิเวศวิทยา หลักการเทคนิคการศึกษาและนิเวศวิทยาประยุกต์ พวงผกา แก้วกรม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1122 Calculation of the tunneling time using the extended probability of the quantum histories approach อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1123 Evaluation of correlation functions and wave-functions of the Gaussian random potentials by numerical shooting method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1124 Evaluate Correlation Function for Excited-State of the Harmonics Oscillator Sine Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1125 Evaluate Correlation Function forthe Harmonics Oscillator Gaussian-Cosine Rational Symmetric Double-well Potential via Numerical Shooting Method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1126 Evaluate Correlation Function, Wave Function and Energy of the Harmonics Oscillator Hyperbolic Secant-Cosine Rational Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1127 Correlation Function of Gaussian-Sine Asymmetric Potential by Shooting Method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1128 Correlation Function of Modified Gaussian-Sine Rational Asymmetric Potential via Numerical Shooting Technique อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1129 Evaluate Correlation Function of the Harmonics Oscillator Gaussian Cosine Angle Two Degree Rational Asymmetric Potential via NSM อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1130 Determine Impulse Response Displacement Function of Exponential-Cosine Decaying Forcing Function from Green'ร Function Technique อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1131 Correlation Function of Gaussian Rational Asymmetric Potential by Shooting Method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1132 Atomic Density Fluctuation of Harmonic Scillator Cosine Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1133 Evaluation of Density Matrix and Helmholtz free Energy for Harmonic Oscillator Asymmetric Potential via Feynmans Approach อาทิตย์ หู้เต็ม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1134 Using HAZOP and FTA to Analyse Security Vulnerability of Web Application and Infrastructure ภูมิศักดิ์ สนามชัยสกุล 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1135 แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1136 การสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบ PI, PD และ PID โหมดกระแสโดยใช้ AD844 A Synthesis of Current-mode PI, PD และ PID Controllers Employing AD844 กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1137 โครงการพัฒนาเครื่องทำขนมผิง ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1138 โครงการพัฒนาเครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม วิทยา หนูช่างสิงห์ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1139 The Relaxed Eddy Accumulation for Estimating Aerosols Dry Deposition above Tropical Forest กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1140 แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตน้ำมันก๊าซธรรมชาติ ธนภัทร วรปัสสุ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1141 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภูมินทร์ เหลาอำนาจ 2556 คณะครุศาสตร์
1142 การศึกษาบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สุภาพร ชูสาย 2556 คณะครุศาสตร์
1143 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งถั่วเขียวเพาะงอก กฤติกา บูรณโชคไพศาล 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1144 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยุภา คำตะพล 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1145 การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1146 การศึกษาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านกฎหมายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สมยศ จันทรสมบัติ 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1147 การศึกษาระดับค่าความสว่างสำหรับการคัดแยกฝักมะขามเสีย ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1148 The Comparison of Point Estimation for Parameter for Geometric Distribution Data in Small Sample Size หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1149 แนวการศึกษากระบวนการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในชนบท ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 2556 คณะวิทยาการจัดการ
1150 Efficient method for protoplast isolation of Jatropha curcas L. นุชจรี สิงห์พันธ์ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1151 คุณภาพการทำงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์