ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท คณะ [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลำดับที่
คณะ
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 614 86 0 0 700
2 คณะครุศาสตร์ 1,334 0 0 1 1,335
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 898 37 0 0 935
4 คณะวิทยาการจัดการ 1,004 210 19 0 1,233
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,571 302 0 0 1,873
รวม 5,421 635 19 1 6,076