ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท คณะ [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ลำดับที่
คณะ
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 614 88 0 0 702
2 คณะครุศาสตร์ 1,332 0 0 0 1,332
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 897 28 0 0 925
4 คณะวิทยาการจัดการ 990 210 24 0 1,224
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,553 297 0 0 1,850
รวม 5,386 623 24 0 6,033