ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท คณะ [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566