ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท คณะ [ปีการศึกษา 2565]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ลำดับที่
คณะ
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 383 31 4 0 418
2 คณะครุศาสตร์ 1,206 0 0 0 1,206
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 599 36 0 0 635
4 คณะวิทยาการจัดการ 683 127 11 0 821
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,078 251 30 0 1,359
รวม 3,949 445 45 0 4,439