ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท คณะ [ปีการศึกษา 2562]

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
ลำดับที่
คณะ
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 676 22 0 0 698
2 คณะครุศาสตร์ 1,302 0 0 0 1,302
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 860 14 0 0 874
4 คณะวิทยาการจัดการ 1,059 42 0 0 1,101
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,614 61 0 0 1,675
รวม 5,511 139 0 0 5,650