ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท คณะ [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ลำดับที่
คณะ
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 283 0 0 0 283
2 คณะครุศาสตร์ 773 0 0 0 773
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 392 3 0 0 395
4 คณะวิทยาการจัดการ 532 7 0 0 539
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 749 19 0 0 768
รวม 2,729 29 0 0 2,758