ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท คณะ [ปีการศึกษา 2562]

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
ลำดับที่
คณะ
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42 0 0 0 42
2 คณะครุศาสตร์ 69 0 0 0 69
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 0 0 0 19
4 คณะวิทยาการจัดการ 35 0 0 0 35
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 0 0 0 46
รวม 211 0 0 0 211