ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท คณะ [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
คณะ
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 628 25 0 0 653
2 คณะครุศาสตร์ 1,190 0 0 0 1,190
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 827 30 0 0 857
4 คณะวิทยาการจัดการ 876 62 0 0 938
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,442 97 0 0 1,539
รวม 4,963 214 0 0 5,177