ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 45 0 0 45
2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16 0 0 16
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 879 0 0 879
4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 79 6 0 85
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 286 1 0 287
6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 143 6 0 149
7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 134 1 0 135
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 340 2 0 342
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 306 1 0 307
10 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 117 4 0 121
11 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 11 0 0 11
12 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 39 0 0 39
13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 80 0 0 80
14 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 254 8 0 262
รวมทั้งหมด 2,729 29 0 2,758