ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2565]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 61 0 0 61
2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 5 5
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1,380 0 0 1,380
4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 110 65 0 175
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 367 67 0 434
6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 184 60 0 244
7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 193 31 0 224
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 493 36 0 529
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 412 16 0 428
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 4 4
11 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 0 11 11
12 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 6 6
13 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 155 63 0 218
14 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 19 19
15 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 28 0 0 28
16 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 42 0 0 42
17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 125 0 0 125
18 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 399 107 0 506
รวมทั้งหมด 3,949 445 45 4,439