ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2567]

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 67 0 0 67
2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2 0 0 2
3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 58 0 0 58
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 912 0 0 912
5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 122 12 0 134
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 352 15 0 367
7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 138 6 0 144
8 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 137 3 0 140
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 374 1 0 375
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 322 1 0 323
11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 49 49
12 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 137 13 0 150
13 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 13 0 0 13
14 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 55 0 0 55
15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 106 0 0 106
16 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 258 17 0 275
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 0 0 0 38
รวมทั้งหมด 3,053 68 49 3,208