ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1,503 0 0 1,503
2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 135 16 0 151
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 494 114 0 608
4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 319 96 0 415
5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 316 36 0 352
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 882 87 0 969
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 639 29 0 668
8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 0 19 19
9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 356 133 0 489
10 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 41 0 0 41
11 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 31 0 0 31
12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 145 0 0 145
13 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 0 0 0 1
14 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 560 124 0 684
รวมทั้งหมด 5,421 635 19 6,076