ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1,501 0 0 1,501
2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 129 14 0 143
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 487 112 0 599
4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 313 98 0 411
5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 316 28 0 344
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 881 88 0 969
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 629 30 0 659
8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 0 24 24
9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 357 133 0 490
10 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 41 0 0 41
11 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 31 0 0 31
12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 145 0 0 145
13 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 556 120 0 676
รวมทั้งหมด 5,386 623 24 6,033