ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2562]

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1,464 0 0 1,464
2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 156 0 0 156
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 522 22 0 544
4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 342 20 0 362
5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 280 14 0 294
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 952 22 0 974
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 600 3 0 603
8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 369 16 0 385
9 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 42 0 0 42
10 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 33 0 0 33
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 142 0 0 142
12 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 609 42 0 651
รวมทั้งหมด 5,511 139 0 5,650