ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 56 0 0 56
2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 23 23
3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 30 0 0 30
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1,010 0 0 1,010
5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 103 62 0 165
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 357 56 0 413
7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 157 56 0 213
8 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 207 27 0 234
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 427 32 0 459
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 373 8 0 381
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 3 3
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 0 20 20
13 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 4 4
14 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 146 51 0 197
15 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 26 26
16 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 19 0 0 19
17 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 52 0 0 52
18 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 125 0 0 125
19 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 296 91 0 387
รวมทั้งหมด 3,358 383 76 3,817