ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2562]

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 75 0 0 75
2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 6 0 0 6
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 16 0 0 16
4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 13 0 0 13
5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 3 0 0 3
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 51 0 0 51
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 21 0 0 21
8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 9 0 0 9
9 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 0 0 2
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 0 0 1
11 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 14 0 0 14
รวมทั้งหมด 211 0 0 211