ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1,351 0 0 1,351
2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 127 2 0 129
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 424 28 0 452
4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 277 34 0 311
5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 293 24 0 317
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 876 29 0 905
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 571 22 0 593
8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 331 34 0 365
9 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 44 0 0 44
10 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 34 0 0 34
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 125 2 0 127
12 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 510 39 0 549
รวมทั้งหมด 4,963 214 0 5,177