ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท ระดับปีการศึกษา [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 2,729 29 0 0 2,758
รวม 2,729 29 0 0 2,758