ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท ระดับปีการศึกษา [ปีการศึกษา 2567]

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 3,053 68 0 0 3,121
2 ปริญญาโท 0 0 49 0 49
3 ปริญญาเอก 0 0 0 38 38
รวม 3,053 68 49 38 3,208