ข้อมูลนักศึกษาแยกระดับการศึกษา [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 3,885 623 0 0 4,508
2 ปริญญาตรี 5 ปี 1,501 0 0 0 1,501
3 ปริญญาโท 0 0 24 0 24
รวม 5,386 623 24 0 6,033