ข้อมูลนักศึกษาแยกระดับการศึกษา [ปีการศึกษา 2562]

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 4,047 139 0 0 4,186
2 ปริญญาตรี 5 ปี 1,464 0 0 0 1,464
รวม 5,511 139 0 0 5,650