ข้อมูลนักศึกษาแยกระดับการศึกษา [ปีการศึกษา 2562]

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 136 0 0 0 136
2 ปริญญาตรี 5 ปี 75 0 0 0 75
รวม 211 0 0 0 211