ข้อมูลนักศึกษาแยกระดับการศึกษา [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 3,612 214 0 0 3,826
2 ปริญญาตรี 5 ปี 1,351 0 0 0 1,351
รวม 4,963 214 0 0 5,177