ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท ระดับปีการศึกษา [ปีการศึกษา 2565]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 3,658 445 0 0 4,103
2 ปริญญาตรี 5 ปี 291 0 0 0 291
3 ปริญญาโท 0 0 45 0 45
รวม 3,949 445 45 0 4,439