ข้อมูลนักศึกษาแยกระดับการศึกษา [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 3,918 635 0 0 4,553
2 ปริญญาตรี 5 ปี 1,503 0 0 0 1,503
3 ปริญญาโท 0 0 19 0 19
4 ปริญญาเอก 0 0 0 1 1
รวม 5,421 635 19 1 6,076