ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท ระดับปีการศึกษา [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 3,348 383 0 0 3,731
2 ปริญญาตรี 5 ปี 10 0 0 0 10
3 ปริญญาโท 0 0 76 0 76
รวม 3,358 383 76 0 3,817