ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง [ปีการศึกษา 2562]

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 2560 5,981 805 19 10 6,815
2 2561 5,393 626 24 0 6,043
3 2562 211 0 0 0 211