ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง [ปีการศึกษา 2567]

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 2565 3,878 437 76 0 4,391
2 2566 3,363 383 76 0 3,822
3 2567 3,053 68 49 38 3,208