ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 2559 6,589 966 20 14 7,589
2 2560 5,975 804 19 9 6,807
3 2561 4,963 214 0 0 5,177