ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง [ปีการศึกษา 2565]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 2563 4,488 595 58 0 5,141
2 2564 4,174 506 73 0 4,753
3 2565 3,949 445 45 0 4,439