ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 2564 4,183 508 73 0 4,764
2 2565 3,876 437 76 0 4,389
3 2566 3,358 383 76 0 3,817