ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง [ปีการศึกษา 2562]

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 2560 5,982 805 19 10 6,816
2 2561 5,399 626 24 0 6,049
3 2562 5,511 139 0 0 5,650