ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 2564 4,178 507 73 0 4,758
2 2565 3,856 431 71 0 4,358
3 2566 2,729 29 0 0 2,758