ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง [ปีการศึกษา 2561]

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 2559 6,590 966 20 14 7,590
2 2560 5,981 805 19 10 6,815
3 2561 5,386 623 24 0 6,033