ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา 2561]

ลำดับที่
คณะ
จำนวนนักศึกษา (คน)
จำนวนเงิน (บาท)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 873 10,119,850.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,470 24,829,910.00
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,060 11,639,680.00
4 คณะครุศาสตร์ 1,622 17,754,440.00
5 คณะวิทยาการจัดการ 1,561 15,402,740.00
รวม
7,586 79,746,620.00