ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา 2561]

ลำดับที่
คณะ
จำนวนนักศึกษา (คน)
จำนวนเงิน (บาท)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 877 11,760,820.00
2 คณะครุศาสตร์ 1,627 19,789,520.00
3 คณะวิทยาการจัดการ 1,582 19,316,100.00
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,493 30,311,570.00
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,065 14,223,550.00
รวม
7,644 95,401,560.00