รายงานเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ [ปีการศึกษา 2566]

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะครุศาสตร์
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
ไม่พบข้อมูล
รวม 0 0.00 0 0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
ไม่พบข้อมูล
รวม 0 0.00 0 0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
ไม่พบข้อมูล
รวม 0 0.00 0 0.00
คณะวิทยาการจัดการ
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
ไม่พบข้อมูล
รวม 0 0.00 0 0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
ไม่พบข้อมูล
รวม 0 0.00 0 0.00
รวม 0 0.00 0 0.00