Please wait...

ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา ]

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ���������������������������������������������������
ลำดับที่
สาขาวิชา
จำนวนนักศึกษา (คน)
จำนวนเงิน (บาท)
1 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 219 2,905,340.00
2 สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. 22 229,820.00
3 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 21 252,340.00
4 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 29 431,970.00
5 สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 18 270,580.00
6 สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. 6 80,000.00
7 สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 42 546,200.00
8 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 24 357,380.00
9 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 19 191,500.00
10 สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. 11 145,920.00
11 สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. 6 72,700.00
12 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 95 1,313,630.00
13 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 21 297,500.00
14 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา-วท.ม. 5 341,500.00
รวม
538 7,436,380.00