Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ

������������������������������������ ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน
10213 สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1563624นายสุพล เพ็ชรบัวอาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา)ลูกจ้างชั่วคราว