Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ

��������������������������������������������������� ประเภท ข้าราชการ จำนวน 9 คน
10517 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1139005นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอดอาจารย์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ข้าราชการ
2156004นางสาวบุษยากร ตีระพฤติกุลชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ข้าราชการ
10503 สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1137002นายไพโรจน์ พรเจริญอาจารย์สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)ข้าราชการ
2133003นางอรทัย ศรีวิพัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)ข้าราชการ
10512 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1137008นางสาวปวีณา โทนแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)ข้าราชการ
10515 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1146002นางกฤษติญา มูลศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา)ข้าราชการ
10508 สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1140007นางสาวสุนทรีย์ รอดดิษฐ์อาจารย์สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)ข้าราชการ
10516 สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1140002นางสาวพริมาดา บัวหลวงอาจารย์สาขาวิชาการจัดการค้าปลีกข้าราชการ
10501 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1133005นางสาวระพีพร ระวิโรจน์หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการข้าราชการ