Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������� ประเภท ทุกประเภท จำนวน 353 คน
1060101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652072นางสาววนิดา ภักดิ์จรุงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656254นางปิลันธนา ศรีรักษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655171นางสาวอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4657312นางสาวฐะปะนีย์ บุญตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5663447นางสาวสุนิต สร้อยทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1070102 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654068นางปิยนันท์ เพ็ญสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
2655151นายเกื้อกูล พิมพ์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
3655154นายบรรจง สุรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
4659382นางสาวภัสราภรณ์ บุญสิงห์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
5662420นายยศรพี ทองเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
1080102 งานหอสมุดกลาง (จำนวน 8 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449236นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
2449235นางโชติกา โสดาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
3450042นางสาวดวงกมล วังคีรีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
4652016นายขวัญชัย บุญทองเถิงนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
5652076นางมัทนา จันทร์ศรีบรรณารักษ์ชำนาญการงานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
6652077นายจำรัส ด้วงดีบรรณารักษ์งานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
7657331นางสาวปวีณา ทองเป๊ะนักเอกสารสนเทศงานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
8656294นางสังเวียน จินดาบรรณารักษ์งานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
1090103 งานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652078นางนิภา พิลาเกิดนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
2654100นางสาวมนชยา คลายโศกนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
3661402นางสาวจิรภา เหมือนพิมทองนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
4659373นางสาวมัลลิกา อุฤทธิ์นักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
1060107 งานห้องปฏิบัติการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200024นายไพฑูรย์ บานเย็นงามพนักงานห้องปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างประจำ
2200022นางนิภาพร นาคเมืองพนักงานห้องปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างประจำ
3554254นายเอกชัย แดงโคเศษพนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว
4556438นางนิษา อินทร์พูลพนักงานปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว
11001 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1127002นางพัชริยา ศรีสดหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข้าราชการ
2564656นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลูกจ้างชั่วคราว
1010105 งานพัสดุ (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653011นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์นักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
2654075นางวรัญญา หมวกน่วมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
3656249นายณัฐพงษ์ อุตตโมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
4656229นางสาวสินนภา มามั่งนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
5663448นางสาวเบญจภัทร์ อุปรังนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
6364042นางสาวเกวลี น้อมเศียรนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานราชการ
1010201 งานบริหารและงานธุรการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656231นางสาวอำภาพร นาคเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2663443นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1050101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652070นางสาววาสนา จันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2655138นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655160นางโศศิษฐา แดงตาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655161นางสาวอัญธิญาน์ ปิติไวยวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5652071นางอรวรรณ ดีพาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1030102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654077นายเกรียงยศ ไทยช้อยนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2656307นางสาววิรงลอง ทองขาวนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3663446นายอดิสรณ์ เนาว์แก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4664450นายกิตติศักดิ์ อัตตะชีวะนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1080104 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652011นางวรรณภัสร์ ปราบพาลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
2652012นายทองสุก คำตะพลนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
3655162นายไพบูลย์ กันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
4655163นายหรรษธร ขวัญหอมนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
5656288นายชัยมงคล แก้วสีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
1100101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652081นางสาววารินทร์ เพชระบูรณินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654069นางสาววัลยา ภูจุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655193นางสาวชนากานต์ พิณเขียวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010110 รักษาความปลอดภัย (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449248นายสำเภา ขวัญอ่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
2449249นายนิยม วงศรีรักพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
3449250นายสมบูรณ์ ปานแก้วพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
4449251นายบุญชู ครุธลาพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
5449256นายสงวน อ่อนศรีพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
6557476นายกำแพง อ่อนวันพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
7559543นายไพรฑูรย์ พูลสุขพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
10201 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (จำนวน 9 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449257นางคำเพียร จันทร์เกินพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
2140001นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ข้าราชการ
3553090นางอมรพรรณ์ เศรษฐีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
4554155นางบังอร สายคำพลพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
5557489นางสาวสุลัดดา วันมีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
6557491นางทองมี สายคำยศพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
7558529นายอนุชิต เสือโตพนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
8558525นายบรรลือ เจริญสุขพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
9558540นางสาวประภาศิริ ทูลตาพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
10401 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 13 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449203นางวาด จักรเสนพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
2449204นางกัลยกร ลำใยพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
3449143นายละไมล์ แก้วใหญ่พนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
4449202นางทอด ไชยราชพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
5134002นางวาสนา สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้าราชการ
6451003นางธนาภา เอี่ยมศรีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
7553073นางนรินทร มีทองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
8557502นายจักวัน อุทัยสาพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
9559561นางไพริน หมอนทองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
10559562นางสาวศรัณญา เพชรกล้าพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
11564638นางสาววันเพ็ญ จันทร์เสนพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
12562604นางสาวพรรณี อ่อนวันพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
13561602นางมนทกานต์ มีนนท์พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
1020102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654060นางสาวกรกนก ดาบพิมพ์ศรีนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654093นายภัทธาวุธ วงศ์ศักดิ์นักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656236นางสาวกนกศรี จันทรังสรรค์นักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4663445นางสาวธนัชญา ทับสิงห์นักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1020103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652065นางสาวกฤษณา นวลดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2655169นางชลธิชา ระลึกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3655174นางสาววรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1030107 งานห้องปฏิบัติการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1238001นายประจวบ สกลนครดีพนักงานห้องปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างประจำ
2564636นายกิตติพงษ์ ดวงน้อยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฯงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว
1010113 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654096นางวันวิสาข์ บุญจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
2355021นายกฤษดา ชูละอองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานราชการ
3656230นางชลิตา บัวเปรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
10301 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 12 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1132002นางภาวนา จันทรสมบัติหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรข้าราชการ
2553089นางสาวจตุพร บุญมากพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
3553098นางศิริพร ใจใหญ่พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
4553100นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่มพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
5554244นางพิรตินันท์ แพงทองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
6554245นางวันวิภา สุกแก้วพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
7556464นางสาวดวงพร เพ็งดีพนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
8564646นายสงกรานต์ จักรแพงพนักงานปฏิบัติการไฟฟ้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
9563632นางสาวมยุรี พรหมเมืองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
10564657นางประสิทธิ์ บัวไกรพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
11562613นายบัวลัย สีโถพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
12563630นายชูชาติ เหิงคำแก้วพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 8 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1152001นางสาวจิรภา คชหิรัญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานทรัพย์สินและสวัสดิการข้าราชการ
2654089นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656248นางธัญญารัตน์ คงเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
4557495นางบัวขาว งามเอี่ยมพนักงานทำความสะอาดงานทรัพย์สินและสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
5656247นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
6564651นางจุมลี ปัญญาเทพพนักงานอาคารงานทรัพย์สินและสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
7364037นายธนพร สิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภูมิสถาปัตย์)งานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานราชการ
8364038นางสาวกนกพร วาพิลัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ออกแบบ)งานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานราชการ
1010108 งานประชาสัมพันธ์ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351002นางสาวชลธิชา ภูจุ้ยนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานราชการ
2654098นายอนุสิษฐ์ กันคำนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
3655135นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
4657317นายอนนท์ กันผงนักวิชาการช่างศิลป์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
1010202 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652062นางสาวไพรินทร์ เดชะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
2656289นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
3656290นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
4660389นายพงษ์ศิริ เกษดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
1010203 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654072นางสุวรรณี พุฒตรงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2657314นายศุภณัฐ วิสุงเรนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1010301 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652063นางสาวระวิพันธ์ แตงตรงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2662413นางณัฐชา ก้อนทองคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3562611นางสาวณัฐสุดา พานทองคำพนักงานอาคารงานบริหารและธุรการลูกจ้างชั่วคราว
1020101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652064นางปนิตา รังวรรณาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654059นางเพ็ญศิริ ป้องท้าวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655175นางสาวนิชานันท์ คงเพ็งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655176นางสาวภัทรวดี แถมศิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5656306นางสาวพัชรี พูลวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010305 งานแผนงานและประกันคุณภาพ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662414นางสาวณุตรา พงษ์ไทยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานแผนงานและประกันคุณภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
110013 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655149นางสาวแสงสุนีย์ เดชมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
2656225นางสาวทิวา ไพรเขตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
3662422นายพิชิตชัย ศิริโสมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
1070106 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656241นางสาวรมิดา สายทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจพนักงานมหาวิทยาลัย
1020108 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1555335นางสาวเกศรา ปัญทะนาพนักงานปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
2557471นางเรณุกา ศรีพันนามพนักงานอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
101 สำนักงานอธิการบดี (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1134005นางใกล้รุ่ง เกตะวันดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดีข้าราชการ
10101 กองกลาง (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1133001นางสาวศิรดา แสงนกผู้อำนวยการกองกองกลางข้าราชการ
10601 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 8 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449223นางกุหลาบ ทูลตาพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
2553066นายธัญพิสิทธิ์ รังษีสกรณ์พนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
3553072นางสาวทองปาน ไทยช้อยพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
4653003นายยอดชาย สายทองหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานมหาวิทยาลัย
5554249นางลัดดา แก้วท้วมพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
6557494นางน้ำเพชร ทาทอนพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
7560579นายประดับ ทูลตาพนักงานทั่วไปสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
8563634นางสาวปนัดดา เอี่ยมสอาดพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
1010103 งานการเจ้าหน้าที่ (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200034นางดวงณภัทร ศรีจริยาพนักงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำ
2652058นายศิริชัย ตาลสุกบุคลากรชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
3654073นางพัชราพรรณ ศิลกุลบุคลากรชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
4660395นางสาวกัลยภาพรรณ เกิดเดชบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
5662415นางยุพารัตน์ รังษีสกรณ์บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
6364044นางสุภาวดี แจ้งจันทร์นักจัดการงานทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่พนักงานราชการ
7663440นางสาวกุลิสรา ปองเพียรบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
1010302 งานกิจกรรมนักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656233นางเนตรชนก แสงบุญนักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2655188นายธีรภัทร์ ขอมน้อยนักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1050102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654063นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654076นางสาวพิมพ์วดี สีทีนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3654094นางสาวสุพรรษา คำวิเศษนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4656251นายสมพร แทนจำปานักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
5656252นายอุกกฤษฏ์ จารุรัตน์จามรนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1030101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654064นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656207นางสาววิไล สุกแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656293นางกุลทินี ปานแดงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4659381นางศิริลักษณ์ วรปัสสุเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1070101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652074นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654103นางสาวชุติมา พุฒอ่อนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656196นางสาวมณีนุช เกตุแฟงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4656226นางกฤษวีณ์ภัค ทองสีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1080103 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652013นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2652014นายวิเศษ เกตุดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
3653012นายอภิรักษ์ อุ่นดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
4655164นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมลนักเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
5556400นางสาวดวงใจ คำทิพย์พนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
6560581นางสาวปนัดดา วงศ์โสมพนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
7364039นายออมสิน พรมแก้ววิศวกร (สื่อสาร)งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
1090101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656298นางอมรรัตน์ กาละบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656310นางสาวปวีณา บัวบางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3661403นางสาวกัญญาภัค ดีดาร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1090102 งานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655130นายวิโรจน์ หุ่นทองนักวิชาการวัฒนธรรมงานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
2659377นางสาวณัฐวดี แก้วบางนักวิชาการวัฒนธรรมงานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
1100104 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652079นางสาววณิชยา บัวสิงคำนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
2659374นางคำไผ่ แก่นไทยนักวิชาการศึกษางานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
3664454นางสาวจะสิทธิ์พร นามวงศ์นักวิชาการศึกษางานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
1100105 งานบัณฑิตศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652082นางรัชนี ใจรักษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการงานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2655150นายเพ็ญศักดิ์ ปานนิลนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656304นางน้ำอ้อย บุญพัดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1030106 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652066นางณัฐณิชา อินจำปาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2654083นางวิชชุลดา องอาจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3655177นางกุหลาบ ชาติชะนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
4655190นางสาวบุษยามาส นามพุทธาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1060106 งานศูนย์วิทยาศาสตร์ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654066นางสาววรินธร ชาติสุภาพนักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
2655170นางสาวสมเพียร ฟักทองนักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
3659375นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
10801 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449244นางสำริศ อินทรสพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
2134003นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข้าราชการ
3556410นายไพโรจน์ ใจใหญ่พนักงานสถานที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
4558532นางสกาวเดือน อ่อนโอนพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
5559544นางธนพร แสนลัดพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
1010205 งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652088นางสาวปาริชาติ ยศปานนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2650001นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอนนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
3657343นางสาวจันทิมา คุ้มภัยเพื่อนนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1070103 งานบริการวิชาการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655155นางรัดดา สำราญพันธุ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
1100103 งานทะเบียนและประมวลผล (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652080นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
2653004นายขวัญชัย แก่นไทยนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
3656240นางสาวภัควัลย์ ทองมั่นวิบูลศรีนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
1010111 งานคลัง (จำนวน 9 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1138002นางสาวถนิม สกุลมานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังข้าราชการ
2652055นางจารุวรรณ จิรังนิมิตสกุลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
3652056นางสุทธิดา พาเวียงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
4655127นางสาวจุไรรัตน์ ไม้เลี้ยงนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
5656228นางพิมพ์ชนก คำเหมืองนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
6356027นางสาวรัชดาภรณ์ ทาทอนบุคลากรงานคลังพนักงานราชการ
7656305นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
8364043นางสาวธีร์ชานัน ผาบัวนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานราชการ
9663442นางสุกัญญา งับตะมะนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
1010107 งานนิติการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1663441นายชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์นิติกรงานนิติการพนักงานมหาวิทยาลัย
2562612นายธานี ชูละอองนิติกรงานนิติการลูกจ้างชั่วคราว
3662424นายชัชวาล ระตะเจริญนิติกรงานนิติการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010112 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 61 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662412นายไพศาล ยี่คิ้ววิศวกรโยธางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
2364032นายปราการ สุวรรณเจริญวิศวกร (พลังงาน)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
3551021นายรุ่งโรจน์ ทูลตาพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
4355027นายกรกฎ ดีดาร์นักวิชาการช่างศิลป์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
5562614นายสุพล ทองขาวพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
6355338นายวิศัลย์ แสงนกนักวิชาการเครื่องกลงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
7564637นายนิสิต เอี่ยมศรีพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
8564635นายนพพร คำมีพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
9554247นายจำเนย สุกแก้วพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
10553070นายอุดร คงอินพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
11555289นายทนงศักดิ์ สุขแสงพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
12555377นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
13553003นางภารณี พรมสวยพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
14558520นายนเรศ คำชาพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
15558516นายอาทิตย์ เรืองกาญจนพงศ์พนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
16553068นายบุญเรือง จันทร์ทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
17561601นางสาวสมคิด ปิ่นป้องพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
18355028นายชัยวัช เจริญพร้อมนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
19559556นายไกรศร สีสุกพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
20200020นายสมพร เหมือนพิมทองช่างไม้งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
21449195นายสมเกียรติ ปิ่นสุกพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
22449133นางถนอม มาโพธิ์พนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
23560578นายสุรศักดิ์ ใต้กิพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
24559553นายดำรงค์ เศรษฐีพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
25200029นายนิคม ปาคำช่างไฟฟ้างานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
26564642นางสาวฉัตรตินันท์ บัวชุมพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
27559554นายเหิม สีสุกพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
28562616นางวรรณงาม ตุ้มไธสงพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
29200023นายสมยศ อ่องยิ่งช่างเชื่อมงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
30560564นายสมศักดิ์ สีใสพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
31449166นางรสิตา หนูตะเภาพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
32449131นางสาวจุฑามาศ กุดดีพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
33561589นายนิยม น้อยสาคำพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
34652059นายศักธิชัย จันทร์ศรีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
35553071นางสายรุ้ง ศรีสุนาครัวพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
36364033นายธีระวัฒน์ อินไขวิศวกร (ประปา)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
37656246นายสหพรรณ อาวรณ์สถาปนิกงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
38364040นายศุภกร ละมัยพนักงานบริการทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
39449135นางปิ่น ครุธลาพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
40553062นายดุชิต ศรีสุนาครัวพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
41564641นายนิติพัฒน์ กัลยาประสิทธิ์พนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
42557472นายสนันตน์ หุ่นทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
43200021นายทศพร ทองแท้ช่างตกแต่งสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
44553099นายคอม เสือราชพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
45561599นายนิคม จักรเสนพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
46564658นายสินธุ์ชัย เลิศณรงค์พนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
47560565นายจักรกฤษณ์ ทัดช่อม่วงพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
48554140นายขจร พรหมนนท์พนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
49557486นายสุบิน หมื่นชนะสงครามพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
50231001นางสาวสังวาลย์ ฉิมคงพนักงานธุรการงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
51561590นายกิตติภณ บุบผาพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
52364041นายนที เสือราชวิศวกร (เครื่องกล)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
53364034นายฐิติกร ตั้งจิตวิศวกร (ประปา)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
54564644นายธีรนัย ชะลอพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
55355024นางสาวนันทพร ทองจิตติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
56364035นายนันทวุฒิ โพธิวัฒตะวิศวกร (ไฟฟ้า)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
57449146นายหนูนิล ไชยราชพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
58356028นายสุรชัย เลียบใจดีนักวิชาการไฟฟ้างานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
59449148นายหนึ่ง จันทร์ทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
60556450นายสมไชย เรืองนาพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
61564643นายมนตรี ปลีเอี่ยมพนักงานปฏิบัติการโสตทัศนศึกษางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
11101 งานตรวจสอบภายใน (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351008นางสาวณัฐสุดา หุ่นทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
2654088นางสาวกิตติกานต์ กิตติชญานันท์นักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
3654095นางสาวธันยรัศมิ์ แก้วดอนเมืองนักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
4656273นางสาวสุภาณี เมืองจีนนักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
109 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1560566นายสีแพ จันทร์เสนพนักงานอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมลูกจ้างชั่วคราว
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1561596นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
2561598นางสมฤดี ศรีเมืองเจ้าหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
1010101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652053นางสาวขนิษฐา ขันตีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656283นางสาวพุทธิดา ขุนเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656285นายณฐพล น้อยเอี่ยมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4660396นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010204 งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654090นางสาวนงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์วิศวกรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
2655129นายชาตรี บุญจันทร์วิศวกรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3658356นายดลชัย อ่อนลาวิศวกรโยธางานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
4663436นายธนาวุฒิ คงอุดมธนกรสถาปนิกงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
1010303 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200026นางสาวณัฐมน สังเกตุดีพนักงานธุรการงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างประจำ
2656235นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้วนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656243นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4558512นางสาวสุภาวงค์ ฉุนจัตุรัสพนักงานอาคารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
5564649นางสาววลีพร อ่อนสีพนักงานอาคารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
6663444นายกิตติพันธ์ พลพันธ์นักวิชาการศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1040101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351012นางสาวกัลญา กระฐินทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานราชการ
2654061นางลัดดา ศักดิ์เศรณีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655112นางสาวรวิษฎา โคกทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655115นางสาวเกษฟ้า กองสีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5657334นางสาวหงส์ทอง ขุยสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
6661397นางสาวสุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1040102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652068นางสาวกนิษฐ์ กรนานันท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654085นายจรุวัตร คำยอดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656271นายวันชัย นันเขียวนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4659376นางสาวจุฑามาศ แก้วโยนนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
5662411นางสาวจารุวรรณ กองสีนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1060103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652073นางเพชรรินทร์ สีตะระโสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2656202นายสันธยา นันทพรหมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3656221นางลักษณ์คณา กิจจรัสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1010102 งานประชุมและพิธีการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654074นางสมปอง อาจศิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุมและพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
2655128นางสาวยุพา แก้วบางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุมและพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
1080101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200027นายประสงค์ อุ่นคำยี่พนักงานธุรการงานบริหารและธุรการลูกจ้างประจำ
2654078นางรัตนา ชมมัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3654079นางสาวศิวพร อ่อนชุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655165นางณัฐยา สุโนพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1090104 งานหอวัฒนธรรม (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655172นายพิทักษ์ จันทร์จิระนักวิชาการช่างศิลป์งานหอวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
2657345นางสาวสุพิชญา พูนมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานหอวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
1100102 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653013นางสุจิตรา ดีดาร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654070นางอรทัย เพชระบูรณินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3654097นางสาวสุกัญญา สิทธิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4655131นางอุตสา สว่างแจ้งนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
5657315นางสาวทิพยาภา ถิรรุจเขมพรนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1010304 งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654071นางสาวสำเนียง สุขเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
2654087นางพรรณณิชา คลังตุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
1060102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654067นางสาวสุกัญญา ทับทองนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654080นายปริญญา ปราบพาลานักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656203นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่างนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1010206 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351019นางอาทิตยา ฉิมมานักวิชาการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานราชการ
2655132นางสาวอารีรัตน์ ใจหนักเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656232นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
10103 กองพัฒนานักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449261นายสายลม พานทองคำพนักงานสถานที่กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
2450032นายวันชัย สีโถพนักงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
10501 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449211นางลัดดา ลูกจันทร์พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
2133005นางสาวระพีพร ระวิโรจน์หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการข้าราชการ
3550006นางโฉมฉาย ขุนแพงพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
4553063นายปรีชา บุญกิจพนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
5558506นายบุญเพ็ง คำตื้อพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
6564650นางอุดมพร รักภู่พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
1040103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655126นางพิมพ์ชญา กรอุตตมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2656272นางสาวจุฑามาส ชื่นใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1050103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654082นายสรศักดิ์ พิลาเกิดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2656208นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3355337นางสาวประภาพรรณ บัวบางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานราชการ