Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������� ประเภท ข้าราชการ จำนวน 10 คน
11001 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1127002นางพัชริยา ศรีสดหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข้าราชการ
10201 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1140001นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ข้าราชการ
10401 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1134002นางวาสนา สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้าราชการ
10301 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1132002นางภาวนา จันทรสมบัติหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรข้าราชการ
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1152001นางสาวจิรภา คชหิรัญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานทรัพย์สินและสวัสดิการข้าราชการ
101 สำนักงานอธิการบดี (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1134005นางใกล้รุ่ง เกตะวันดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดีข้าราชการ
10101 กองกลาง (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1133001นางสาวศิรดา แสงนกผู้อำนวยการกองกองกลางข้าราชการ
10801 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1134003นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข้าราชการ
1010111 งานคลัง (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1138002นางสาวถนิม สกุลมานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังข้าราชการ
10501 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1133005นางสาวระพีพร ระวิโรจน์หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการข้าราชการ