Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������� ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 187 คน
1060101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652072นางสาววนิดา ภักดิ์จรุงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656254นางปิลันธนา ศรีรักษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655171นางสาวอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4657312นางสาวฐะปะนีย์ บุญตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5663447นางสาวสุนิต สร้อยทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1070102 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654068นางปิยนันท์ เพ็ญสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
2655151นายเกื้อกูล พิมพ์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
3655154นายบรรจง สุรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
4659382นางสาวภัสราภรณ์ บุญสิงห์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
5662420นายยศรพี ทองเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
1080102 งานหอสมุดกลาง (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652016นายขวัญชัย บุญทองเถิงนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
2652076นางมัทนา จันทร์ศรีบรรณารักษ์ชำนาญการงานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
3652077นายจำรัส ด้วงดีบรรณารักษ์งานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
4657331นางสาวปวีณา ทองเป๊ะนักเอกสารสนเทศงานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
5656294นางสังเวียน จินดาบรรณารักษ์งานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
1090103 งานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652078นางนิภา พิลาเกิดนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
2654100นางสาวมนชยา คลายโศกนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
3661402นางสาวจิรภา เหมือนพิมทองนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
4659373นางสาวมัลลิกา อุฤทธิ์นักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
1010105 งานพัสดุ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653011นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์นักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
2654075นางวรัญญา หมวกน่วมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
3656249นายณัฐพงษ์ อุตตโมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
4656229นางสาวสินนภา มามั่งนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
5663448นางสาวเบญจภัทร์ อุปรังนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
1010201 งานบริหารและงานธุรการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656231นางสาวอำภาพร นาคเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2663443นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1050101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652070นางสาววาสนา จันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2655138นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655160นางโศศิษฐา แดงตาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655161นางสาวอัญธิญาน์ ปิติไวยวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5652071นางอรวรรณ ดีพาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1030102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654077นายเกรียงยศ ไทยช้อยนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2656307นางสาววิรงลอง ทองขาวนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3663446นายอดิสรณ์ เนาว์แก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4664450นายกิตติศักดิ์ อัตตะชีวะนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1080104 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652011นางวรรณภัสร์ ปราบพาลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
2652012นายทองสุก คำตะพลนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
3655162นายไพบูลย์ กันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
4655163นายหรรษธร ขวัญหอมนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
5656288นายชัยมงคล แก้วสีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
1100101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652081นางสาววารินทร์ เพชระบูรณินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654069นางสาววัลยา ภูจุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655193นางสาวชนากานต์ พิณเขียวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1020102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654060นางสาวกรกนก ดาบพิมพ์ศรีนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654093นายภัทธาวุธ วงศ์ศักดิ์นักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656236นางสาวกนกศรี จันทรังสรรค์นักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4663445นางสาวธนัชญา ทับสิงห์นักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1020103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652065นางสาวกฤษณา นวลดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2655169นางชลธิชา ระลึกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3655174นางสาววรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1010113 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654096นางวันวิสาข์ บุญจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
2656230นางชลิตา บัวเปรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654089นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656248นางธัญญารัตน์ คงเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656247นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010108 งานประชาสัมพันธ์ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654098นายอนุสิษฐ์ กันคำนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
2655135นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
3657317นายอนนท์ กันผงนักวิชาการช่างศิลป์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
1010202 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652062นางสาวไพรินทร์ เดชะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
2656289นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
3656290นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
4660389นายพงษ์ศิริ เกษดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
1010203 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654072นางสุวรรณี พุฒตรงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2657314นายศุภณัฐ วิสุงเรนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1010301 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652063นางสาวระวิพันธ์ แตงตรงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2662413นางณัฐชา ก้อนทองคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1020101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652064นางปนิตา รังวรรณาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654059นางเพ็ญศิริ ป้องท้าวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655175นางสาวนิชานันท์ คงเพ็งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655176นางสาวภัทรวดี แถมศิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5656306นางสาวพัชรี พูลวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010305 งานแผนงานและประกันคุณภาพ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662414นางสาวณุตรา พงษ์ไทยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานแผนงานและประกันคุณภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
110013 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655149นางสาวแสงสุนีย์ เดชมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
2656225นางสาวทิวา ไพรเขตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
3662422นายพิชิตชัย ศิริโสมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
1070106 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656241นางสาวรมิดา สายทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจพนักงานมหาวิทยาลัย
10601 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653003นายยอดชาย สายทองหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานมหาวิทยาลัย
1010103 งานการเจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652058นายศิริชัย ตาลสุกบุคลากรชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
2654073นางพัชราพรรณ ศิลกุลบุคลากรชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
3660395นางสาวกัลยภาพรรณ เกิดเดชบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
4662415นางยุพารัตน์ รังษีสกรณ์บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
5663440นางสาวกุลิสรา ปองเพียรบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
1010302 งานกิจกรรมนักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656233นางเนตรชนก แสงบุญนักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2655188นายธีรภัทร์ ขอมน้อยนักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1050102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654063นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654076นางสาวพิมพ์วดี สีทีนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3654094นางสาวสุพรรษา คำวิเศษนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4656251นายสมพร แทนจำปานักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
5656252นายอุกกฤษฏ์ จารุรัตน์จามรนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1030101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654064นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656207นางสาววิไล สุกแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656293นางกุลทินี ปานแดงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4659381นางศิริลักษณ์ วรปัสสุเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1070101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652074นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654103นางสาวชุติมา พุฒอ่อนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656196นางสาวมณีนุช เกตุแฟงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4656226นางกฤษวีณ์ภัค ทองสีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1080103 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652013นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2652014นายวิเศษ เกตุดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
3653012นายอภิรักษ์ อุ่นดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
4655164นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมลนักเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1090101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656298นางอมรรัตน์ กาละบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656310นางสาวปวีณา บัวบางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1090102 งานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655130นายวิโรจน์ หุ่นทองนักวิชาการวัฒนธรรมงานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
2659377นางสาวณัฐวดี แก้วบางนักวิชาการวัฒนธรรมงานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
1100104 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652079นางสาววณิชยา บัวสิงคำนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
2659374นางคำไผ่ แก่นไทยนักวิชาการศึกษางานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
3664454นางสาวจะสิทธิ์พร นามวงศ์นักวิชาการศึกษางานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
1100105 งานบัณฑิตศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652082นางรัชนี ใจรักษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการงานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2655150นายเพ็ญศักดิ์ ปานนิลนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656304นางน้ำอ้อย บุญพัดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1030106 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652066นางณัฐณิชา อินจำปาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2654083นางวิชชุลดา องอาจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3655177นางกุหลาบ ชาติชะนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
4655190นางสาวบุษยามาส นามพุทธาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1060106 งานศูนย์วิทยาศาสตร์ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654066นางสาววรินธร ชาติสุภาพนักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
2655170นางสาวสมเพียร ฟักทองนักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
3659375นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
1010205 งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652088นางสาวปาริชาติ ยศปานนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2650001นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอนนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
3657343นางสาวจันทิมา คุ้มภัยเพื่อนนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1070103 งานบริการวิชาการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655155นางรัดดา สำราญพันธุ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
1100103 งานทะเบียนและประมวลผล (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652080นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
2653004นายขวัญชัย แก่นไทยนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
3656240นางสาวภัควัลย์ ทองมั่นวิบูลศรีนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
1010111 งานคลัง (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652055นางจารุวรรณ จิรังนิมิตสกุลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
2652056นางสุทธิดา พาเวียงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
3655127นางสาวจุไรรัตน์ ไม้เลี้ยงนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
4656228นางพิมพ์ชนก คำเหมืองนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
5656305นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
6663442นางสุกัญญา งับตะมะนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
1010107 งานนิติการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1663441นายชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์นิติกรงานนิติการพนักงานมหาวิทยาลัย
2662424นายชัชวาล ระตะเจริญนิติกรงานนิติการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010112 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662412นายไพศาล ยี่คิ้ววิศวกรโยธางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
2652059นายศักธิชัย จันทร์ศรีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
3656246นายสหพรรณ อาวรณ์สถาปนิกงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
11101 งานตรวจสอบภายใน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654088นางสาวกิตติกานต์ กิตติชญานันท์นักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
2654095นางสาวธันยรัศมิ์ แก้วดอนเมืองนักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
3656273นางสาวสุภาณี เมืองจีนนักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
1010101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652053นางสาวขนิษฐา ขันตีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656283นางสาวพุทธิดา ขุนเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656285นายณฐพล น้อยเอี่ยมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4660396นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010204 งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654090นางสาวนงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์วิศวกรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
2655129นายชาตรี บุญจันทร์วิศวกรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3658356นายดลชัย อ่อนลาวิศวกรโยธางานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
4663436นายธนาวุฒิ คงอุดมธนกรสถาปนิกงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
1010303 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656235นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้วนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2656243นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3663444นายกิตติพันธ์ พลพันธ์นักวิชาการศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1040101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654061นางลัดดา ศักดิ์เศรณีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2655112นางสาวรวิษฎา โคกทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655115นางสาวเกษฟ้า กองสีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4657334นางสาวหงส์ทอง ขุยสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5661397นางสาวสุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1040102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652068นางสาวกนิษฐ์ กรนานันท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654085นายจรุวัตร คำยอดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656271นายวันชัย นันเขียวนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4659376นางสาวจุฑามาศ แก้วโยนนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
5662411นางสาวจารุวรรณ กองสีนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1060103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652073นางเพชรรินทร์ สีตะระโสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2656202นายสันธยา นันทพรหมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3656221นางลักษณ์คณา กิจจรัสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1010102 งานประชุมและพิธีการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654074นางสมปอง อาจศิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุมและพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
2655128นางสาวยุพา แก้วบางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุมและพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
1080101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654078นางรัตนา ชมมัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654079นางสาวศิวพร อ่อนชุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655165นางณัฐยา สุโนพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1090104 งานหอวัฒนธรรม (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655172นายพิทักษ์ จันทร์จิระนักวิชาการช่างศิลป์งานหอวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
2657345นางสาวสุพิชญา พูนมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานหอวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
3661403นางสาวกัญญาภัค ดีดาร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานหอวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
1100102 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653013นางสุจิตรา ดีดาร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654070นางอรทัย เพชระบูรณินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3654097นางสาวสุกัญญา สิทธิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4655131นางอุตสา สว่างแจ้งนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
5657315นางสาวทิพยาภา ถิรรุจเขมพรนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1010304 งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654071นางสาวสำเนียง สุขเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
2654087นางพรรณณิชา คลังตุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
1060102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654067นางสาวสุกัญญา ทับทองนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654080นายปริญญา ปราบพาลานักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656203นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่างนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1010206 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655132นางสาวอารีรัตน์ ใจหนักเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2656232นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1040103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655126นางพิมพ์ชญา กรอุตตมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2656272นางสาวจุฑามาส ชื่นใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1050103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654082นายสรศักดิ์ พิลาเกิดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2656208นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย