Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������� ประเภท ทุกประเภท จำนวน 152 คน
1010105 งานพัสดุ (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653011นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์นักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
2654075นางวรัญญา หมวกน่วมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
3656249นายณัฐพงษ์ อุตตโมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
4656229นางสาวสินนภา มามั่งนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
5663448นางสาวเบญจภัทร์ อุปรังนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
6364042นางสาวเกวลี น้อมเศียรนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานราชการ
1010201 งานบริหารและงานธุรการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656231นางสาวอำภาพร นาคเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2663443นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010110 รักษาความปลอดภัย (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449248นายสำเภา ขวัญอ่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
2449249นายนิยม วงศรีรักพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
3449250นายสมบูรณ์ ปานแก้วพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
4449251นายบุญชู ครุธลาพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
5449256นายสงวน อ่อนศรีพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
6557476นายกำแพง อ่อนวันพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
7559543นายไพรฑูรย์ พูลสุขพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
1010113 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654096นางวันวิสาข์ บุญจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
2355021นายกฤษดา ชูละอองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานราชการ
3656230นางชลิตา บัวเปรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 8 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1152001นางสาวจิรภา คชหิรัญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานทรัพย์สินและสวัสดิการข้าราชการ
2654089นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656248นางธัญญารัตน์ คงเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
4557495นางบัวขาว งามเอี่ยมพนักงานทำความสะอาดงานทรัพย์สินและสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
5656247นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
6564651นางจุมลี ปัญญาเทพพนักงานอาคารงานทรัพย์สินและสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
7364037นายธนพร สิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภูมิสถาปัตย์)งานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานราชการ
8364038นางสาวกนกพร วาพิลัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ออกแบบ)งานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานราชการ
1010108 งานประชาสัมพันธ์ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351002นางสาวชลธิชา ภูจุ้ยนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานราชการ
2654098นายอนุสิษฐ์ กันคำนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
3655135นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
4657317นายอนนท์ กันผงนักวิชาการช่างศิลป์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
1010202 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652062นางสาวไพรินทร์ เดชะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
2656289นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
3656290นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
4660389นายพงษ์ศิริ เกษดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
1010203 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654072นางสุวรรณี พุฒตรงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2657314นายศุภณัฐ วิสุงเรนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1010301 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652063นางสาวระวิพันธ์ แตงตรงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2662413นางณัฐชา ก้อนทองคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3562611นางสาวณัฐสุดา พานทองคำพนักงานอาคารงานบริหารและธุรการลูกจ้างชั่วคราว
1010305 งานแผนงานและประกันคุณภาพ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662414นางสาวณุตรา พงษ์ไทยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานแผนงานและประกันคุณภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
101 สำนักงานอธิการบดี (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1134005นางใกล้รุ่ง เกตะวันดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดีข้าราชการ
10101 กองกลาง (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1133001นางสาวศิรดา แสงนกผู้อำนวยการกองกองกลางข้าราชการ
1010103 งานการเจ้าหน้าที่ (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200034นางดวงณภัทร ศรีจริยาพนักงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำ
2652058นายศิริชัย ตาลสุกบุคลากรชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
3654073นางพัชราพรรณ ศิลกุลบุคลากรชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
4660395นางสาวกัลยภาพรรณ เกิดเดชบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
5662415นางยุพารัตน์ รังษีสกรณ์บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
6364044นางสุภาวดี แจ้งจันทร์นักจัดการงานทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่พนักงานราชการ
7663440นางสาวกุลิสรา ปองเพียรบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
1010302 งานกิจกรรมนักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656233นางเนตรชนก แสงบุญนักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2655188นายธีรภัทร์ ขอมน้อยนักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1010205 งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652088นางสาวปาริชาติ ยศปานนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2650001นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอนนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
3657343นางสาวจันทิมา คุ้มภัยเพื่อนนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1010111 งานคลัง (จำนวน 9 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1138002นางสาวถนิม สกุลมานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังข้าราชการ
2652055นางจารุวรรณ จิรังนิมิตสกุลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
3652056นางสุทธิดา พาเวียงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
4655127นางสาวจุไรรัตน์ ไม้เลี้ยงนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
5656228นางพิมพ์ชนก คำเหมืองนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
6356027นางสาวรัชดาภรณ์ ทาทอนบุคลากรงานคลังพนักงานราชการ
7656305นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
8364043นางสาวธีร์ชานัน ผาบัวนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานราชการ
9663442นางสุกัญญา งับตะมะนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
1010107 งานนิติการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1663441นายชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์นิติกรงานนิติการพนักงานมหาวิทยาลัย
2562612นายธานี ชูละอองนิติกรงานนิติการลูกจ้างชั่วคราว
3662424นายชัชวาล ระตะเจริญนิติกรงานนิติการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010112 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 61 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662412นายไพศาล ยี่คิ้ววิศวกรโยธางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
2364032นายปราการ สุวรรณเจริญวิศวกร (พลังงาน)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
3551021นายรุ่งโรจน์ ทูลตาพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
4355027นายกรกฎ ดีดาร์นักวิชาการช่างศิลป์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
5562614นายสุพล ทองขาวพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
6355338นายวิศัลย์ แสงนกนักวิชาการเครื่องกลงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
7564637นายนิสิต เอี่ยมศรีพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
8564635นายนพพร คำมีพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
9554247นายจำเนย สุกแก้วพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
10553070นายอุดร คงอินพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
11555289นายทนงศักดิ์ สุขแสงพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
12555377นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
13553003นางภารณี พรมสวยพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
14558520นายนเรศ คำชาพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
15558516นายอาทิตย์ เรืองกาญจนพงศ์พนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
16553068นายบุญเรือง จันทร์ทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
17561601นางสาวสมคิด ปิ่นป้องพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
18355028นายชัยวัช เจริญพร้อมนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
19559556นายไกรศร สีสุกพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
20200020นายสมพร เหมือนพิมทองช่างไม้งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
21449195นายสมเกียรติ ปิ่นสุกพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
22449133นางถนอม มาโพธิ์พนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
23560578นายสุรศักดิ์ ใต้กิพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
24559553นายดำรงค์ เศรษฐีพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
25200029นายนิคม ปาคำช่างไฟฟ้างานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
26564642นางสาวฉัตรตินันท์ บัวชุมพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
27559554นายเหิม สีสุกพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
28562616นางวรรณงาม ตุ้มไธสงพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
29200023นายสมยศ อ่องยิ่งช่างเชื่อมงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
30560564นายสมศักดิ์ สีใสพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
31449166นางรสิตา หนูตะเภาพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
32449131นางสาวจุฑามาศ กุดดีพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
33561589นายนิยม น้อยสาคำพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
34652059นายศักธิชัย จันทร์ศรีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
35553071นางสายรุ้ง ศรีสุนาครัวพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
36364033นายธีระวัฒน์ อินไขวิศวกร (ประปา)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
37656246นายสหพรรณ อาวรณ์สถาปนิกงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
38364040นายศุภกร ละมัยพนักงานบริการทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
39449135นางปิ่น ครุธลาพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
40553062นายดุชิต ศรีสุนาครัวพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
41564641นายนิติพัฒน์ กัลยาประสิทธิ์พนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
42557472นายสนันตน์ หุ่นทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
43200021นายทศพร ทองแท้ช่างตกแต่งสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
44553099นายคอม เสือราชพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
45561599นายนิคม จักรเสนพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
46564658นายสินธุ์ชัย เลิศณรงค์พนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
47560565นายจักรกฤษณ์ ทัดช่อม่วงพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
48554140นายขจร พรหมนนท์พนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
49557486นายสุบิน หมื่นชนะสงครามพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
50231001นางสาวสังวาลย์ ฉิมคงพนักงานธุรการงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
51561590นายกิตติภณ บุบผาพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
52364041นายนที เสือราชวิศวกร (เครื่องกล)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
53364034นายฐิติกร ตั้งจิตวิศวกร (ประปา)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
54564644นายธีรนัย ชะลอพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
55355024นางสาวนันทพร ทองจิตติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
56364035นายนันทวุฒิ โพธิวัฒตะวิศวกร (ไฟฟ้า)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
57449146นายหนูนิล ไชยราชพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
58356028นายสุรชัย เลียบใจดีนักวิชาการไฟฟ้างานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
59449148นายหนึ่ง จันทร์ทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
60556450นายสมไชย เรืองนาพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
61564643นายมนตรี ปลีเอี่ยมพนักงานปฏิบัติการโสตทัศนศึกษางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
1010101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652053นางสาวขนิษฐา ขันตีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656283นางสาวพุทธิดา ขุนเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656285นายณฐพล น้อยเอี่ยมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4660396นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010204 งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654090นางสาวนงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์วิศวกรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
2655129นายชาตรี บุญจันทร์วิศวกรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3658356นายดลชัย อ่อนลาวิศวกรโยธางานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
4663436นายธนาวุฒิ คงอุดมธนกรสถาปนิกงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
1010303 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200026นางสาวณัฐมน สังเกตุดีพนักงานธุรการงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างประจำ
2656235นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้วนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656243นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4558512นางสาวสุภาวงค์ ฉุนจัตุรัสพนักงานอาคารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
5564649นางสาววลีพร อ่อนสีพนักงานอาคารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
6663444นายกิตติพันธ์ พลพันธ์นักวิชาการศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1010102 งานประชุมและพิธีการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654074นางสมปอง อาจศิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุมและพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
2655128นางสาวยุพา แก้วบางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุมและพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010304 งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654071นางสาวสำเนียง สุขเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
2654087นางพรรณณิชา คลังตุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
1010206 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351019นางอาทิตยา ฉิมมานักวิชาการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานราชการ
2655132นางสาวอารีรัตน์ ใจหนักเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656232นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
10103 กองพัฒนานักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449261นายสายลม พานทองคำพนักงานสถานที่กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
2450032นายวันชัย สีโถพนักงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว