Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ������������������������������������ ประเภท ทุกประเภท จำนวน 23 คน
10201 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (จำนวน 9 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449257นางคำเพียร จันทร์เกินพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
2140001นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ข้าราชการ
3553090นางอมรพรรณ์ เศรษฐีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
4554155นางบังอร สายคำพลพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
5557489นางสาวสุลัดดา วันมีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
6557491นางทองมี สายคำยศพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
7558529นายอนุชิต เสือโตพนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
8558525นายบรรลือ เจริญสุขพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
9558540นางสาวประภาศิริ ทูลตาพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
1020102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654060นางสาวกรกนก ดาบพิมพ์ศรีนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654093นายภัทธาวุธ วงศ์ศักดิ์นักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656236นางสาวกนกศรี จันทรังสรรค์นักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4663445นางสาวธนัชญา ทับสิงห์นักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1020103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652065นางสาวกฤษณา นวลดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2655169นางชลธิชา ระลึกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3655174นางสาววรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1020101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652064นางปนิตา รังวรรณาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654059นางเพ็ญศิริ ป้องท้าวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655175นางสาวนิชานันท์ คงเพ็งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655176นางสาวภัทรวดี แถมศิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5656306นางสาวพัชรี พูลวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1020108 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1555335นางสาวเกศรา ปัญทะนาพนักงานปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
2557471นางเรณุกา ศรีพันนามพนักงานอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว