Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ������������������������������������ ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 คน
10201 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (จำนวน 8 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449257นางคำเพียร จันทร์เกินพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
2553090นางอมรพรรณ์ เศรษฐีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
3554155นางบังอร สายคำพลพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
4557489นางสาวสุลัดดา วันมีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
5557491นางทองมี สายคำยศพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
6558529นายอนุชิต เสือโตพนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
7558525นายบรรลือ เจริญสุขพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
8558540นางสาวประภาศิริ ทูลตาพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
1020108 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1555335นางสาวเกศรา ปัญทะนาพนักงานปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
2557471นางเรณุกา ศรีพันนามพนักงานอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว