Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ������������������������������������������������������������������������������ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน
1060101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652072นางสาววนิดา ภักดิ์จรุงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656254นางปิลันธนา ศรีรักษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655171นางสาวอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4657312นางสาวฐะปะนีย์ บุญตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5663447นางสาวสุนิต สร้อยทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
10601 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653003นายยอดชาย สายทองหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานมหาวิทยาลัย
1060106 งานศูนย์วิทยาศาสตร์ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654066นางสาววรินธร ชาติสุภาพนักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
2655170นางสาวสมเพียร ฟักทองนักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
3659375นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์งานศูนย์วิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
1060103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652073นางเพชรรินทร์ สีตะระโสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2656202นายสันธยา นันทพรหมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
3656221นางลักษณ์คณา กิจจรัสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
1060102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654067นางสาวสุกัญญา ทับทองนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654080นายปริญญา ปราบพาลานักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656203นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่างนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย