Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������������� ประเภท ทุกประเภท จำนวน 11 คน
1070102 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654068นางปิยนันท์ เพ็ญสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
2655151นายเกื้อกูล พิมพ์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
3655154นายบรรจง สุรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
4659382นางสาวภัสราภรณ์ บุญสิงห์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
5662420นายยศรพี ทองเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
1070106 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656241นางสาวรมิดา สายทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจพนักงานมหาวิทยาลัย
1070101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652074นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654103นางสาวชุติมา พุฒอ่อนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656196นางสาวมณีนุช เกตุแฟงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4656226นางกฤษวีณ์ภัค ทองสีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1070103 งานบริการวิชาการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655155นางรัดดา สำราญพันธุ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย