Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ประเภท ทุกประเภท จำนวน 29 คน
1080102 งานหอสมุดกลาง (จำนวน 8 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449236นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
2449235นางโชติกา โสดาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
3450042นางสาวดวงกมล วังคีรีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
4652016นายขวัญชัย บุญทองเถิงนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
5652076นางมัทนา จันทร์ศรีบรรณารักษ์ชำนาญการงานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
6652077นายจำรัส ด้วงดีบรรณารักษ์งานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
7657331นางสาวปวีณา ทองเป๊ะนักเอกสารสนเทศงานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
8656294นางสังเวียน จินดาบรรณารักษ์งานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
1080104 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652011นางวรรณภัสร์ ปราบพาลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
2652012นายทองสุก คำตะพลนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
3655162นายไพบูลย์ กันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
4655163นายหรรษธร ขวัญหอมนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
5656288นายชัยมงคล แก้วสีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
1080103 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652013นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2652014นายวิเศษ เกตุดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
3653012นายอภิรักษ์ อุ่นดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
4655164นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมลนักเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
5556400นางสาวดวงใจ คำทิพย์พนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
6560581นางสาวปนัดดา วงศ์โสมพนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
7364039นายออมสิน พรมแก้ววิศวกร (สื่อสาร)งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
10801 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449244นางสำริศ อินทรสพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
2134003นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข้าราชการ
3556410นายไพโรจน์ ใจใหญ่พนักงานสถานที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
4558532นางสกาวเดือน อ่อนโอนพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
5559544นางธนพร แสนลัดพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
1080101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200027นายประสงค์ อุ่นคำยี่พนักงานธุรการงานบริหารและธุรการลูกจ้างประจำ
2654078นางรัตนา ชมมัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3654079นางสาวศิวพร อ่อนชุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655165นางณัฐยา สุโนพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย