Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������������������� ประเภท ทุกประเภท จำนวน 12 คน
1090103 งานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652078นางนิภา พิลาเกิดนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
2654100นางสาวมนชยา คลายโศกนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
3661402นางสาวจิรภา เหมือนพิมทองนักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
4659373นางสาวมัลลิกา อุฤทธิ์นักวิชาการวัฒนธรรมงานส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
1090101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656298นางอมรรัตน์ กาละบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656310นางสาวปวีณา บัวบางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1090102 งานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655130นายวิโรจน์ หุ่นทองนักวิชาการวัฒนธรรมงานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
2659377นางสาวณัฐวดี แก้วบางนักวิชาการวัฒนธรรมงานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
109 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1560566นายสีแพ จันทร์เสนพนักงานอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมลูกจ้างชั่วคราว
1090104 งานหอวัฒนธรรม (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655172นายพิทักษ์ จันทร์จิระนักวิชาการช่างศิลป์งานหอวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
2657345นางสาวสุพิชญา พูนมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานหอวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
3661403นางสาวกัญญาภัค ดีดาร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานหอวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย