Please wait...

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ประเภท ทุกประเภท จำนวน 22 คน
11001 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1127002นางพัชริยา ศรีสดหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข้าราชการ
2564656นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลูกจ้างชั่วคราว
1100101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652081นางสาววารินทร์ เพชระบูรณินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654069นางสาววัลยา ภูจุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655193นางสาวชนากานต์ พิณเขียวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
110013 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655149นางสาวแสงสุนีย์ เดชมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
2656225นางสาวทิวา ไพรเขตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
3662422นายพิชิตชัย ศิริโสมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
1100104 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652079นางสาววณิชยา บัวสิงคำนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
2659374นางคำไผ่ แก่นไทยนักวิชาการศึกษางานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
3664454นางสาวจะสิทธิ์พร นามวงศ์นักวิชาการศึกษางานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย
1100105 งานบัณฑิตศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652082นางรัชนี ใจรักษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการงานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2655150นายเพ็ญศักดิ์ ปานนิลนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656304นางน้ำอ้อย บุญพัดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบัณฑิตศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1100103 งานทะเบียนและประมวลผล (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652080นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
2653004นายขวัญชัย แก่นไทยนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
3656240นางสาวภัควัลย์ ทองมั่นวิบูลศรีนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานทะเบียนและประมวลผลพนักงานมหาวิทยาลัย
1100102 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653013นางสุจิตรา ดีดาร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654070นางอรทัย เพชระบูรณินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3654097นางสาวสุกัญญา สิทธิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4655131นางอุตสา สว่างแจ้งนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
5657315นางสาวทิพยาภา ถิรรุจเขมพรนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย