Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������� ประเภท ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน
1060107 งานห้องปฏิบัติการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200024นายไพฑูรย์ บานเย็นงามพนักงานห้องปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างประจำ
2200022นางนิภาพร นาคเมืองพนักงานห้องปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างประจำ
1030107 งานห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1238001นายประจวบ สกลนครดีพนักงานห้องปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างประจำ
1010103 งานการเจ้าหน้าที่ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200034นางดวงณภัทร ศรีจริยาพนักงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำ
1010112 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200020นายสมพร เหมือนพิมทองช่างไม้งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
2200029นายนิคม ปาคำช่างไฟฟ้างานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
3200023นายสมยศ อ่องยิ่งช่างเชื่อมงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
4200021นายทศพร ทองแท้ช่างตกแต่งสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
5231001นางสาวสังวาลย์ ฉิมคงพนักงานธุรการงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างประจำ
1010303 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200026นางสาวณัฐมน สังเกตุดีพนักงานธุรการงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างประจำ
1080101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1200027นายประสงค์ อุ่นคำยี่พนักงานธุรการงานบริหารและธุรการลูกจ้างประจำ