Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������� ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 129 คน
1080102 งานหอสมุดกลาง (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449236นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
2449235นางโชติกา โสดาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
3450042นางสาวดวงกมล วังคีรีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
1060107 งานห้องปฏิบัติการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1554254นายเอกชัย แดงโคเศษพนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว
2556438นางนิษา อินทร์พูลพนักงานปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว
10320 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1564655นางศันสนีย์ อุตมอ่างผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)ลูกจ้างชั่วคราว
11001 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1564656นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลูกจ้างชั่วคราว
1010110 รักษาความปลอดภัย (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449248นายสำเภา ขวัญอ่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
2449249นายนิยม วงศรีรักพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
3449250นายสมบูรณ์ ปานแก้วพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
4449251นายบุญชู ครุธลาพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
5449256นายสงวน อ่อนศรีพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
6557476นายกำแพง อ่อนวันพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
7559543นายไพรฑูรย์ พูลสุขพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
10411 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1561583นางสาวพุทธสุดา หนุดหละอาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ลูกจ้างชั่วคราว
10213 สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1563624นายสุพล เพ็ชรบัวอาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา)ลูกจ้างชั่วคราว
10201 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (จำนวน 8 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449257นางคำเพียร จันทร์เกินพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
2553090นางอมรพรรณ์ เศรษฐีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
3554155นางบังอร สายคำพลพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
4557489นางสาวสุลัดดา วันมีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
5557491นางทองมี สายคำยศพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
6558529นายอนุชิต เสือโตพนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
7558525นายบรรลือ เจริญสุขพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
8558540นางสาวประภาศิริ ทูลตาพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
10401 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 12 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449203นางวาด จักรเสนพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
2449204นางกัลยกร ลำใยพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
3449143นายละไมล์ แก้วใหญ่พนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
4449202นางทอด ไชยราชพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
5451003นางธนาภา เอี่ยมศรีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
6553073นางนรินทร มีทองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
7557502นายจักวัน อุทัยสาพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
8559561นางไพริน หมอนทองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
9559562นางสาวศรัณญา เพชรกล้าพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
10564638นางสาววันเพ็ญ จันทร์เสนพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
11562604นางสาวพรรณี อ่อนวันพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
12561602นางมนทกานต์ มีนนท์พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
1030107 งานห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1564636นายกิตติพงษ์ ดวงน้อยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฯงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว
10301 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 11 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1553089นางสาวจตุพร บุญมากพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
2553098นางศิริพร ใจใหญ่พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
3553100นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่มพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
4554244นางพิรตินันท์ แพงทองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
5554245นางวันวิภา สุกแก้วพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
6556464นางสาวดวงพร เพ็งดีพนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
7564646นายสงกรานต์ จักรแพงพนักงานปฏิบัติการไฟฟ้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
8563632นางสาวมยุรี พรหมเมืองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
9564657นางประสิทธิ์ บัวไกรพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
10562613นายบัวลัย สีโถพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
11563630นายชูชาติ เหิงคำแก้วพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราว
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1557495นางบัวขาว งามเอี่ยมพนักงานทำความสะอาดงานทรัพย์สินและสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
2564651นางจุมลี ปัญญาเทพพนักงานอาคารงานทรัพย์สินและสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
1010301 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1562611นางสาวณัฐสุดา พานทองคำพนักงานอาคารงานบริหารและธุรการลูกจ้างชั่วคราว
10421 สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1564654นายกมล บุญเขตผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต))ลูกจ้างชั่วคราว
1020108 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1555335นางสาวเกศรา ปัญทะนาพนักงานปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
2557471นางเรณุกา ศรีพันนามพนักงานอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
10601 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449223นางกุหลาบ ทูลตาพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
2553066นายธัญพิสิทธิ์ รังษีสกรณ์พนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
3553072นางสาวทองปาน ไทยช้อยพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
4554249นางลัดดา แก้วท้วมพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
5557494นางน้ำเพชร ทาทอนพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
6560579นายประดับ ทูลตาพนักงานทั่วไปสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
7563634นางสาวปนัดดา เอี่ยมสอาดพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราว
1080103 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1556400นางสาวดวงใจ คำทิพย์พนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
2560581นางสาวปนัดดา วงศ์โสมพนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
10801 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449244นางสำริศ อินทรสพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
2556410นายไพโรจน์ ใจใหญ่พนักงานสถานที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
3558532นางสกาวเดือน อ่อนโอนพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
4559544นางธนพร แสนลัดพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
1010107 งานนิติการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1562612นายธานี ชูละอองนิติกรงานนิติการลูกจ้างชั่วคราว
10418 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1555304นางสาวอภิญญา บำรุงจิตต์อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)ลูกจ้างชั่วคราว
2558524นายธานี สุขเกษมรองศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)ลูกจ้างชั่วคราว
1010112 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 42 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1551021นายรุ่งโรจน์ ทูลตาพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
2562614นายสุพล ทองขาวพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
3564637นายนิสิต เอี่ยมศรีพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
4564635นายนพพร คำมีพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
5554247นายจำเนย สุกแก้วพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
6553070นายอุดร คงอินพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
7555289นายทนงศักดิ์ สุขแสงพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
8555377นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
9553003นางภารณี พรมสวยพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
10558520นายนเรศ คำชาพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
11558516นายอาทิตย์ เรืองกาญจนพงศ์พนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
12553068นายบุญเรือง จันทร์ทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
13561601นางสาวสมคิด ปิ่นป้องพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
14559556นายไกรศร สีสุกพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
15449195นายสมเกียรติ ปิ่นสุกพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
16449133นางถนอม มาโพธิ์พนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
17560578นายสุรศักดิ์ ใต้กิพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
18559553นายดำรงค์ เศรษฐีพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
19564642นางสาวฉัตรตินันท์ บัวชุมพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
20559554นายเหิม สีสุกพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
21562616นางวรรณงาม ตุ้มไธสงพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
22560564นายสมศักดิ์ สีใสพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
23449166นางรสิตา หนูตะเภาพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
24449131นางสาวจุฑามาศ กุดดีพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
25561589นายนิยม น้อยสาคำพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
26553071นางสายรุ้ง ศรีสุนาครัวพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
27449135นางปิ่น ครุธลาพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
28553062นายดุชิต ศรีสุนาครัวพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
29564641นายนิติพัฒน์ กัลยาประสิทธิ์พนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
30557472นายสนันตน์ หุ่นทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
31553099นายคอม เสือราชพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
32561599นายนิคม จักรเสนพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
33564658นายสินธุ์ชัย เลิศณรงค์พนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
34560565นายจักรกฤษณ์ ทัดช่อม่วงพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
35554140นายขจร พรหมนนท์พนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
36557486นายสุบิน หมื่นชนะสงครามพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
37561590นายกิตติภณ บุบผาพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
38564644นายธีรนัย ชะลอพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
39449146นายหนูนิล ไชยราชพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
40449148นายหนึ่ง จันทร์ทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
41556450นายสมไชย เรืองนาพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
42564643นายมนตรี ปลีเอี่ยมพนักงานปฏิบัติการโสตทัศนศึกษางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
109 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1560566นายสีแพ จันทร์เสนพนักงานอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมลูกจ้างชั่วคราว
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1560568นายโอลิเวอร์ อุ่นละม้ายอาจารย์ประจำพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
2561596นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
3561598นางสมฤดี ศรีเมืองเจ้าหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
4564652Mrs.JUNG Chun Kuoอาจารย์ประจำพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
5563629Mr.YONAYAD YADECHA Gurmuอาจารย์ประจำพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว
1010303 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1558512นางสาวสุภาวงค์ ฉุนจัตุรัสพนักงานอาคารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
2564649นางสาววลีพร อ่อนสีพนักงานอาคารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
10405 สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1554175นายศุภ์ธเนศ ยมสีดาอาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ลูกจ้างชั่วคราว
10103 กองพัฒนานักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449261นายสายลม พานทองคำพนักงานสถานที่กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
2450032นายวันชัย สีโถพนักงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
10501 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449211นางลัดดา ลูกจันทร์พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
2550006นางโฉมฉาย ขุนแพงพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
3553063นายปรีชา บุญกิจพนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
4558506นายบุญเพ็ง คำตื้อพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว
5564650นางอุดมพร รักภู่พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราว