Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������� ประเภท ข้าราชการ จำนวน 4 คน
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1152001นางสาวจิรภา คชหิรัญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานทรัพย์สินและสวัสดิการข้าราชการ
101 สำนักงานอธิการบดี (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1134005นางใกล้รุ่ง เกตะวันดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดีข้าราชการ
10101 กองกลาง (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1133001นางสาวศิรดา แสงนกผู้อำนวยการกองกองกลางข้าราชการ
1010111 งานคลัง (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1138002นางสาวถนิม สกุลมานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังข้าราชการ