Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������� ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 62 คน
1010105 งานพัสดุ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1653011นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์นักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
2654075นางวรัญญา หมวกน่วมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
3656249นายณัฐพงษ์ อุตตโมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
4656229นางสาวสินนภา มามั่งนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
5663448นางสาวเบญจภัทร์ อุปรังนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
1010201 งานบริหารและงานธุรการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656231นางสาวอำภาพร นาคเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2663443นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010113 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654096นางวันวิสาข์ บุญจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
2656230นางชลิตา บัวเปรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654089นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656248นางธัญญารัตน์ คงเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656247นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010108 งานประชาสัมพันธ์ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654098นายอนุสิษฐ์ กันคำนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
2655135นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
3657317นายอนนท์ กันผงนักวิชาการช่างศิลป์งานประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
1010202 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652062นางสาวไพรินทร์ เดชะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
2656289นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
3656290นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
4660389นายพงษ์ศิริ เกษดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย
1010203 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654072นางสุวรรณี พุฒตรงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2657314นายศุภณัฐ วิสุงเรนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1010301 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652063นางสาวระวิพันธ์ แตงตรงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2662413นางณัฐชา ก้อนทองคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010305 งานแผนงานและประกันคุณภาพ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662414นางสาวณุตรา พงษ์ไทยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานแผนงานและประกันคุณภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
1010103 งานการเจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652058นายศิริชัย ตาลสุกบุคลากรชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
2654073นางพัชราพรรณ ศิลกุลบุคลากรชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
3660395นางสาวกัลยภาพรรณ เกิดเดชบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
4662415นางยุพารัตน์ รังษีสกรณ์บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
5663440นางสาวกุลิสรา ปองเพียรบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
1010302 งานกิจกรรมนักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656233นางเนตรชนก แสงบุญนักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2655188นายธีรภัทร์ ขอมน้อยนักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1010205 งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652088นางสาวปาริชาติ ยศปานนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2650001นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอนนักวิชาการศึกษาชำนาญการงานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
3657343นางสาวจันทิมา คุ้มภัยเพื่อนนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1010111 งานคลัง (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652055นางจารุวรรณ จิรังนิมิตสกุลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
2652056นางสุทธิดา พาเวียงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
3655127นางสาวจุไรรัตน์ ไม้เลี้ยงนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
4656228นางพิมพ์ชนก คำเหมืองนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
5656305นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
6663442นางสุกัญญา งับตะมะนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานมหาวิทยาลัย
1010107 งานนิติการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1663441นายชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์นิติกรงานนิติการพนักงานมหาวิทยาลัย
2662424นายชัชวาล ระตะเจริญนิติกรงานนิติการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010112 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662412นายไพศาล ยี่คิ้ววิศวกรโยธางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
2652059นายศักธิชัย จันทร์ศรีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
3656246นายสหพรรณ อาวรณ์สถาปนิกงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานมหาวิทยาลัย
1010101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652053นางสาวขนิษฐา ขันตีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2656283นางสาวพุทธิดา ขุนเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3656285นายณฐพล น้อยเอี่ยมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4660396นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010204 งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654090นางสาวนงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์วิศวกรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
2655129นายชาตรี บุญจันทร์วิศวกรงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3658356นายดลชัย อ่อนลาวิศวกรโยธางานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
4663436นายธนาวุฒิ คงอุดมธนกรสถาปนิกงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัย
1010303 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1656235นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้วนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2656243นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3663444นายกิตติพันธ์ พลพันธ์นักวิชาการศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
1010102 งานประชุมและพิธีการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654074นางสมปอง อาจศิริเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุมและพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
2655128นางสาวยุพา แก้วบางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุมและพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
1010304 งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654071นางสาวสำเนียง สุขเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
2654087นางพรรณณิชา คลังตุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
1010206 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655132นางสาวอารีรัตน์ ใจหนักเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2656232นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย