Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������� ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 57 คน
1010110 รักษาความปลอดภัย (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449248นายสำเภา ขวัญอ่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
2449249นายนิยม วงศรีรักพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
3449250นายสมบูรณ์ ปานแก้วพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
4449251นายบุญชู ครุธลาพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
5449256นายสงวน อ่อนศรีพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
6557476นายกำแพง อ่อนวันพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
7559543นายไพรฑูรย์ พูลสุขพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราว
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1557495นางบัวขาว งามเอี่ยมพนักงานทำความสะอาดงานทรัพย์สินและสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
2564651นางจุมลี ปัญญาเทพพนักงานอาคารงานทรัพย์สินและสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
1010301 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1562611นางสาวณัฐสุดา พานทองคำพนักงานอาคารงานบริหารและธุรการลูกจ้างชั่วคราว
1010107 งานนิติการ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1562612นายธานี ชูละอองนิติกรงานนิติการลูกจ้างชั่วคราว
1010112 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 42 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1551021นายรุ่งโรจน์ ทูลตาพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
2562614นายสุพล ทองขาวพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
3564637นายนิสิต เอี่ยมศรีพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
4564635นายนพพร คำมีพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
5554247นายจำเนย สุกแก้วพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
6553070นายอุดร คงอินพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
7555289นายทนงศักดิ์ สุขแสงพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
8555377นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
9553003นางภารณี พรมสวยพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
10558520นายนเรศ คำชาพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
11558516นายอาทิตย์ เรืองกาญจนพงศ์พนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
12553068นายบุญเรือง จันทร์ทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
13561601นางสาวสมคิด ปิ่นป้องพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
14559556นายไกรศร สีสุกพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
15449195นายสมเกียรติ ปิ่นสุกพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
16449133นางถนอม มาโพธิ์พนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
17560578นายสุรศักดิ์ ใต้กิพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
18559553นายดำรงค์ เศรษฐีพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
19564642นางสาวฉัตรตินันท์ บัวชุมพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
20559554นายเหิม สีสุกพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
21562616นางวรรณงาม ตุ้มไธสงพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
22560564นายสมศักดิ์ สีใสพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
23449166นางรสิตา หนูตะเภาพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
24449131นางสาวจุฑามาศ กุดดีพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
25561589นายนิยม น้อยสาคำพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
26553071นางสายรุ้ง ศรีสุนาครัวพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
27449135นางปิ่น ครุธลาพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
28553062นายดุชิต ศรีสุนาครัวพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
29564641นายนิติพัฒน์ กัลยาประสิทธิ์พนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
30557472นายสนันตน์ หุ่นทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
31553099นายคอม เสือราชพนักงานอาคารงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
32561599นายนิคม จักรเสนพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
33564658นายสินธุ์ชัย เลิศณรงค์พนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
34560565นายจักรกฤษณ์ ทัดช่อม่วงพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
35554140นายขจร พรหมนนท์พนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
36557486นายสุบิน หมื่นชนะสงครามพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
37561590นายกิตติภณ บุบผาพนักงานรักษาความปลอดภัยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
38564644นายธีรนัย ชะลอพนักงานขับรถยนต์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
39449146นายหนูนิล ไชยราชพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
40449148นายหนึ่ง จันทร์ทองพนักงานสถานที่งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
41556450นายสมไชย เรืองนาพนักงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
42564643นายมนตรี ปลีเอี่ยมพนักงานปฏิบัติการโสตทัศนศึกษางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมลูกจ้างชั่วคราว
1010303 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1558512นางสาวสุภาวงค์ ฉุนจัตุรัสพนักงานอาคารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
2564649นางสาววลีพร อ่อนสีพนักงานอาคารงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
10103 กองพัฒนานักศึกษา (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449261นายสายลม พานทองคำพนักงานสถานที่กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว
2450032นายวันชัย สีโถพนักงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราว