Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������� ประเภท พนักงานราชการ จำนวน 22 คน
1010105 งานพัสดุ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1364042นางสาวเกวลี น้อมเศียรนักวิชาการพัสดุงานพัสดุพนักงานราชการ
1010113 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1355021นายกฤษดา ชูละอองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพนักงานราชการ
1010106 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1364037นายธนพร สิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภูมิสถาปัตย์)งานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานราชการ
2364038นางสาวกนกพร วาพิลัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ออกแบบ)งานทรัพย์สินและสวัสดิการพนักงานราชการ
1010108 งานประชาสัมพันธ์ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351002นางสาวชลธิชา ภูจุ้ยนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์พนักงานราชการ
1010103 งานการเจ้าหน้าที่ (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1364044นางสุภาวดี แจ้งจันทร์นักจัดการงานทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่พนักงานราชการ
1010111 งานคลัง (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1356027นางสาวรัชดาภรณ์ ทาทอนบุคลากรงานคลังพนักงานราชการ
2364043นางสาวธีร์ชานัน ผาบัวนักวิชาการเงินและบัญชีงานคลังพนักงานราชการ
1010112 งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 11 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1355027นายกรกฎ ดีดาร์นักวิชาการช่างศิลป์งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
2355028นายชัยวัช เจริญพร้อมนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
3355024นางสาวนันทพร ทองจิตติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
4355338นายวิศัลย์ แสงนกนักวิชาการเครื่องกลงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
5356028นายสุรชัย เลียบใจดีนักวิชาการไฟฟ้างานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
6364032นายปราการ สุวรรณเจริญวิศวกร (พลังงาน)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
7364033นายธีระวัฒน์ อินไขวิศวกร (ประปา)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
8364034นายฐิติกร ตั้งจิตวิศวกร (ประปา)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
9364035นายนันทวุฒิ โพธิวัฒตะวิศวกร (ไฟฟ้า)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
10364040นายศุภกร ละมัยพนักงานบริการทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
11364041นายนที เสือราชวิศวกร (เครื่องกล)งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมพนักงานราชการ
1010206 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351019นางอาทิตยา ฉิมมานักวิชาการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาพนักงานราชการ