Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ������������������������������������������������������������������������������������ ประเภท ทุกประเภท จำนวน 102 คน
10424 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652051นายโดมธราดล อนันตสานอาจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต))พนักงานมหาวิทยาลัย
2654016นายกมลวิช ลอยมาผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต))พนักงานมหาวิทยาลัย
3655116นายกฤษฎากรณ์ ยูงทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต))พนักงานมหาวิทยาลัย
4656205นายจุฬา เจริญวงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต))พนักงานมหาวิทยาลัย
5661400นางสาวหทัยชนก อ่างหิรัญอาจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต))พนักงานมหาวิทยาลัย
10411 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1561583นางสาวพุทธสุดา หนุดหละอาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ลูกจ้างชั่วคราว
10412 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1150005นางอาภาภรณ์ วรรณาผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ข้าราชการ
2655113นางสาวกนิฐา แสงกระจ่างผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
3656262นางสาวนงลักษ์ ยุทธศิลปเสวีอาจารย์สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
4659384นายภาณุวัชร์ นิรานนท์อาจารย์สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
10427 สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1130001นายเกรียงไกร ทองจิตติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่นข้าราชการ
2654040นายอรุณ สนใจผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
3654019นางสาวสุกาญดา ทองคำอาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
4656265นางสาวสุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุลอาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
5656266นางสาวสมพิศ สายบุญชื่นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
6656267นางสาววิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์อาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
7662416นายสมศักดิ์ ภู่พรายงามอาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่นพนักงานมหาวิทยาลัย
10401 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 13 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449203นางวาด จักรเสนพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
2449204นางกัลยกร ลำใยพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
3449143นายละไมล์ แก้วใหญ่พนักงานสถานที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
4449202นางทอด ไชยราชพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
5134002นางวาสนา สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้าราชการ
6451003นางธนาภา เอี่ยมศรีพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
7553073นางนรินทร มีทองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
8557502นายจักวัน อุทัยสาพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
9559561นางไพริน หมอนทองพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
10559562นางสาวศรัณญา เพชรกล้าพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
11564638นางสาววันเพ็ญ จันทร์เสนพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
12562604นางสาวพรรณี อ่อนวันพนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
13561602นางมนทกานต์ มีนนท์พนักงานอาคารสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว
10407 สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1143002นางจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยมผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ข้าราชการ
2654101นายรัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์อาจารย์สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
3655158นางปาริชาติ ลาจันนนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
4656270นางกิจติยา รวีฉัตรพงศ์อาจารย์สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
5662417นางอังคณา จันทร์แสงศรีอาจารย์สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
10421 สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)) (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1141015นางกอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต))ข้าราชการ
2655117นางสาวนาฏอนงค์ พวงสมบัติอาจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต))พนักงานมหาวิทยาลัย
3564654นายกมล บุญเขตผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต))ลูกจ้างชั่วคราว
10423 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1147007นางธิดารักษ์ ลือชาอาจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)ข้าราชการ
2652031นายสุวัฒน์ อินทรประไพผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
3654029นายสุภชัย ตรีทศผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
4656264นางศรีเสด็จ กองแกนผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
5656268นายจิรโรจน์ บุญราชอาจารย์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
10422 สาขาวิชาภาษาจีน (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1662428นายตรีศูล เกษรอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนพนักงานมหาวิทยาลัย
2662430นายศุภกร ทาพิมพ์อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนพนักงานมหาวิทยาลัย
3663435นางสาวอุษณา ทีบัวอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนพนักงานมหาวิทยาลัย
10409 สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654038นายอภิชาติ งามรุ่งโรจน์อาจารย์สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
2656287นางสาวอลิสณา อนันตะอาดอาจารย์สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
3659370นางสาวขวัญจิรา เจียนสกุลอาจารย์สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
4658353นางสาวฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์อาจารย์สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
5658355นายทรงเกียรติ บัวลอยอาจารย์สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
10418 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1555304นางสาวอภิญญา บำรุงจิตต์อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)ลูกจ้างชั่วคราว
2558524นายธานี สุขเกษมรองศาสตราจารย์สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)ลูกจ้างชั่วคราว
1040101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351012นางสาวกัลญา กระฐินทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานราชการ
2654061นางลัดดา ศักดิ์เศรณีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655112นางสาวรวิษฎา โคกทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
4655115นางสาวเกษฟ้า กองสีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
5657334นางสาวหงส์ทอง ขุยสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
6661397นางสาวสุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
1040102 งานบริการการศึกษา (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652068นางสาวกนิษฐ์ กรนานันท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
2654085นายจรุวัตร คำยอดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
3656271นายวันชัย นันเขียวนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
4659376นางสาวจุฑามาศ แก้วโยนนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
5662411นางสาวจารุวรรณ กองสีนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
10404 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1140013นางอัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ข้าราชการ
2652005นางสาวณัฐชยา หุมนาอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
3652033นางสาวกนกวรรณ นวาวัตน์อาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
4655118นายสพลเชษฐ์ ประชุมชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
10405 สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 7 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1135001นางสาวธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์รองศาสตราจารย์สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ข้าราชการ
2652004นางสาวจิดาภา คำตื้ออาจารย์สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
3554175นายศุภ์ธเนศ ยมสีดาอาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ลูกจ้างชั่วคราว
4655124นางกิติยวดี สีดาอาจารย์สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
5655109นางสาวใจสคราญ จารึกสมานอาจารย์สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
6656269นางสาวตรียากานต์ พรมคำผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
7659387นางสาวยศวดี นิรารมย์อาจารย์สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
10416 สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิต) (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655123นายธีรภัทร กิจจารักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
10417 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1147003นางสาวพรรณภรณ์ ขันธพัทธ์อาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)ข้าราชการ
2654028นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
3655119นางสาวจีรพรรณ พรหมประเสริฐผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
4654104นางสาววันวิสาข์ หมื่นจงอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
5656282นางชุติมา อ่ำทองอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
6658363นางสาวรัชนีวรรณ ประยงค์กุลอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
10420 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1141006นางศิรินภา พรหมคำอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)ข้าราชการ
2141011นายสำราญ ท้าวเงินผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)ข้าราชการ
3147004นายนิคม โยกัญญาอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)ข้าราชการ
10428 สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1664456นายณัฐวุฒิ สุทธิประภาอาจารย์สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
2664457นางสาวสุวนิตย์ เทศนวนอาจารย์สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
3664458นายอภินันท์ ทะสุนทรอาจารย์สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
4664459นางสาวอุไรวรรณ ศรีนารางค์อาจารย์สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)พนักงานมหาวิทยาลัย
10426 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (จำนวน 6 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652030นายวุฒิพงศ์ บัวช้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองพนักงานมหาวิทยาลัย
2654057นางสาวธันยมัย รังสิกรรพุมอาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองพนักงานมหาวิทยาลัย
3654058นางสาวภาราดา ชัยนิคมอาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองพนักงานมหาวิทยาลัย
4656292นางสาวพัชยา เลือดชัยพฤกษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองพนักงานมหาวิทยาลัย
5656299นายสดุดี คำมีอาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองพนักงานมหาวิทยาลัย
6659372นายพิสิษฐิกุล แก้วงามผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองพนักงานมหาวิทยาลัย
10410 สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1147002นางสาวนงลักษณ์ อานีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์)ข้าราชการ
2654037นางสาวเครือวัลย์ อินทรสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
3656206นางสาวมนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์อาจารย์สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
4661406นายณัถฑ์ เขียวงามอาจารย์สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์)พนักงานมหาวิทยาลัย
1040103 งานวิจัยและการวางแผน (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1655126นางพิมพ์ชญา กรอุตตมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
2656272นางสาวจุฑามาส ชื่นใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและการวางแผนพนักงานมหาวิทยาลัย