Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 คน
1080102 งานหอสมุดกลาง (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652016นายขวัญชัย บุญทองเถิงนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
2652076นางมัทนา จันทร์ศรีบรรณารักษ์ชำนาญการงานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
3652077นายจำรัส ด้วงดีบรรณารักษ์งานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
4657331นางสาวปวีณา ทองเป๊ะนักเอกสารสนเทศงานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
5656294นางสังเวียน จินดาบรรณารักษ์งานหอสมุดกลางพนักงานมหาวิทยาลัย
1080104 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (จำนวน 5 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652011นางวรรณภัสร์ ปราบพาลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
2652012นายทองสุก คำตะพลนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
3655162นายไพบูลย์ กันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
4655163นายหรรษธร ขวัญหอมนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
5656288นายชัยมงคล แก้วสีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
1080103 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1652013นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
2652014นายวิเศษ เกตุดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
3653012นายอภิรักษ์ อุ่นดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
4655164นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมลนักเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
1080101 งานบริหารและธุรการ (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1654078นางรัตนา ชมมัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
2654079นางสาวศิวพร อ่อนชุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย
3655165นางณัฐยา สุโนพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารและธุรการพนักงานมหาวิทยาลัย